Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de formare profesionala in meseria de PATISER ID 1525


Anunt de participare numarul 118820/04.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.202 A, et.8, camera 23 sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060022, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitru Carmen, Tel. 0040213113048, Email:  [email protected], Fax:  0040213113047, Adresa internet (URL):  www.anr.gov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
Altele: Activitatea de elaborare de politici sociale , strategii si programe destinate minoritatii romilor.Implementeaza proiecte cu finantare externa in domeniul incluziunii romilor.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de formare profesionala in meseria de PATISERID 1525
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile de formare profesionala se vor presta in orasul Alba Iulia, conform caiet de sarcini.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de formare profesionala in meseria de PATISER in orasul Alba Iulia pentru un numar minim de 15 - maxim 20 de persoane de etnie roma, prin Proiectul " Impreuna pe piata muncii ".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de servicii de formare profesionala in meseria de PATISER in orasul Alba Iulia pentru un numar minim de 15 - maxim 20 de persoane de etnie roma, prin Proiectul " Impreuna pe piata muncii ".
Valoarea estimata fara TVA: intre 9, 000 si 12, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 2% din valoarea maxima estimata, respectiv 240 lei. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de finantare POSDRU/15/6.2/S/4
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia pe propria raspundere de eligibilitate.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura , CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de Atestare Fiscala privind plata impozitelor si taxelor eliberate de Administratia Financiara ? Directia Generala a Finantelor Publice valabil la data deschiderii ofertei ? original sau copie legalizata . Termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
Certificat fiscal eliberat de Directiile locale de taxe si impozite si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, valabil la data deschiderii ofertei ? original sau copie legalizata. Termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, ? copie xerox
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta , valabilla data deschiderii ofertei-original sau copie legalizata. Termen de valabilitate 30 de zile calendaristice de la data emiterii.
Autorizatia eliberata de Cmisia de Autorizare in conditiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor conform careia pot organiza cursuri de calificare in meseria/ocupatia de PATISER , Cod NC :7412.1.3
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa Informatii generale( formularul B.2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind experienta similara ( formularul B.4)
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani , (formularul 12E). Declaratia va fi insotita de certificate/contracte/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar)
Declaratie care contine informatii privind spatiul unde se va desfasura activitatea de formare profesinala, dotarile specifice, echipament tehnic necesar desfasurarii contractului. Se va prezentadeclaratie privind resursele tehnicesi de asemenea , copie de pe actul de proprietare sau de inchiriere a spatiului unde se va desfasura activitatea de formare profesionala.
Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere ( formularul 12I) insotit de lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare profesionala si care vor asigura pregatirea teoretica si instruirea practica, pe discipline, pentru meseria solicitata si de CV-ul fiecarui formator, intocmit in conformitate cu prevederile HG nr. 1021/25.06.2004, in care sa detalieze experienta in specialitatea corespunzatoare programului de formare si , eventual sa se precizeze daca are experienta in pedagogia adultilor; diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detin specializarea ceruta de programul de formare ( copii).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2011 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2011 16:00
Locul: Agentia Nationala pentru Romi, Biroul Proiect Impreuna pe piata muncii , camera 42
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul " Impreuna pe piata muncii "
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA NATIONALA PENTRU ROMI
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 202A, etaj 8, camera 42 , Birou Proiect Impreuna pe piata muncii, sector 6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011791, Romania, Tel. 0040213181056, Email:  [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2011 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer