Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de proiectare, executie si dotare in vederea realizarii obiectivului de investitii:?Modernizarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea serviciilor sociale, conservarea specificului local si a mostenirii culturale in Comuna Bratca, judetul Biho


Anunt de participare numarul 127212/01.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BRATCA (PRIMARIA COMUNEI BRATCA)
Adresa postala:  Localitatea Bratca, Nr. 126, judetul Bihor, Localitatea:  Bratca, Cod postal:  417080, Romania, Punct(e) de contact:  ionel micula, Tel. 0259 315650, Email:  [email protected], Fax:  0259 315650, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de proiectare, executie si dotare in vederea realizariiobiectivului de investitii: ?Modernizarea infrastructurii de drumuri, dezvoltarea serviciilor sociale, conservarea specificului local si a mostenirii culturale in Comuna Bratca, judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Bratca
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea serviciilor de proiectare (P.T + D.D.E + D.T.A.C + asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor), executia lucrarilor (constructie + echipamente cu montaj + dotare) si dotare la obiectivul de investitii: ?MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE DRUMURI, DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE, CONSERVAREA SPECIFICULUI LOCAL SI A MOSTENIRII CULTURALE IN COMUNA BRATCA, JUDETUL BIHOR?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
39221000-7-Echipament de bucatarie (Rev.2)
45215200-9-Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul contractului de achizitie publica, precum si cantitatea lucrarilor si serviciilor sunt stabilite in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 9, 926, 169RON
II.2.2) Optiuni
Da
Da in conditiile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 18 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 190000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 %, din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Declaratia privind eligibilitatea -Formularul nr. 1; Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006-Formularul 2; Declaratia privind calitatea de participant-Formularul 3; Certificat de inregistrare; Certificat de atestare fiscala; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale; Cazier fiscal; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 22, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate de organele competente; Scrisoare de confort bancar angajanta sau o adresa eliberata de o banca care sa confirme capacitatea de plata a ofertantul/asociatiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie minim 18.000.000 Ron.In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintatulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depuneriibilantului contabil. Astfel, daca a fost infiintat in anul 2009, pentru a fi calificat, candidatul trebuie sa aiba, in anii 2009 si 2010, o cifra medie de afaceri de cel putin18.000.000 lei. Daca a fost infiintat in anul 2010, pentru a fi calificat, candidatultrebuie sa aiba o cifra de afaceri de cel putin 18.000.000 lei in anul 2010. Certificarea existentei si disponibilitatii fondurilor in valoare de cel putin 1.500.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate care poate fi folosit pentru indeplinirea contractului-Formular 6 si Declaratie privind efectivul mediu-Formular 7. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are personal de conducere si personal calificat pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor. Informatii privind dotarile specifice - se va completa formularul 8; Pentru proiectare: Se va prezenta lista principalelor proiecte similare execuate in ultimii 3 ani completand Formularul 9; Pentru executie lucrari: Se va prezenta declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani - Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Personal cheie pt proiectare: 1 Ing sef de proiect, 1 Ing proiectant CFDP, 2 Ing proiectanti CCIA, 1 Ing proiectant Instal pt constructii, 1 Ing proiectant Instal electrice, 1 Arhirect membru al OAR; Personal cheie pt exec: 1 ingCFDP, 1 ingCCIA, 1 Resp tehnic cu executia (RTE) in domeniul constr. rut. drumuri si poduri, 1 Resp tehnic cu executia (RTE) in domeniul constr civ si ind, 1 Resp cu controlul tehnic de calitate (CQ) in domeniul const rut drumuri si poduri, 1 Resp cu controlul tehnic de calitate (CQ) in domeniul constr civ si ind, 1 Resp (inspector) cu protectia si securitatea muncii SSM.Dotari pt serviciile de proiectare: calculatoare, copii dupa licente pentru progr specializ pentru realiz proiectarii asistata de calculator (soft specializat pentru proiectare), copiator, echip pentru editare (imprimanta), soft specializ pentru realiz si intocm cantit de lucrari, mijl de transp si alte mijloace fixe;Dotari pt exec lucrarii: statie de preparat mixturi asfaltice;autobasculante pt transport mixturi asfaltice, autobasculante pt transport materiale de constructii, cilindru compactor vibrator;max 2 contracte nominalizate ca experienta simil de proiect tehnic drum care au oval cumulata de minim 100.000 lei fara TVA;max 2 contracte nominalizate ca experienta simil de proiect constructii civile, cu o val cumulata de min 54.000, fara TVA, 1 contract de modernizare, drumuri sau strazi in valoare de minim 6.000.000 lei fara TVA, 1 contract de exec constructii civile de minim 1.500.000 lei fara TVA;ISO 9001, 14001, autorizatie ANRE tip B si C2A pentru executie lucrari;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 6
1. Cifra medie de afaceri.2.Sustinerea financiara a lucrarii.3.Experienta similara executie lucrari de modernizare drumuri. Pt. detalii: vezi pct. VI.3 din prezentul anunt
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C 322010960500058
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.08.2011 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2011 10:00
Locul: Primaria comunei Bratca, nr. 126, loc Bratca, jud Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii candidatilor, observatori APDRP, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
I.Vizitarea amplasamentului: 04.08.2011, ora 10:00. II.Crit. de selectie.1.Punctajul pentru criteriul?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ?se acorda astfel: -pt o valoare mai mare sau egala cu 18.000.000 lei si mai mica sau egala cu 55.000.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pt o valoare mai mare de 55.000.000 lei si mai mica sau egala cu 95.000.000 lei se acorda - 20 puncte, - pt o valoare mai mare de 95.000.000 lei se acorda ? 35puncte.2.Punctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pt o capacitate financiara mai mare sau egala cu 1.500.000 lei si mai mica sau egala cu 2.000.000 leise acorda ? 10 puncte, -pt o capacitate financiara mai mare de 2.000.000lei si mai mica sau egala cu 2.500.000 leise acorda - 15 puncte, - pt o capacitate financiara mai mare de 2.500.000 leise acorda - 30 puncte.3.Punctajul pentru criteriul de selectie ?experienta similara executie lucrari de modernizare drumuri ? se acorda astfel: -pentru un contract de6.000.000 lei, fara TVA si mai mic 15.000.000 lei, fara TVA, se acorda ? 5 puncte, - pentru un contract cu valoare mai mare de 15.000.000 lei, fara TVA si mai mic de 22.000.000, 00 lei, fara TVA, se acorda ? 15 puncte, - pentru un contract mai mare de 22.000.000, 00 lei, fara TVA, se acorda ? 35 puncte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Bratca
Adresa postala:  Localitatea Bratca, Nr. 126, Localitatea:  Bratca, Cod postal:  417080, Romania, Tel. 0259 315650, Email:  [email protected], Fax:  0259 315650, Adresa internet (URL):  wwww.primaria-bratca.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2011 20:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer