Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de proiectare si executie lucrari (documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E. si executie de lucrari) pentru obiectivul de investitii ?Indiguire rau Prut in sectorul Albita ? Falciu, judetul Vaslui?


Anunt de participare numarul 134368/29.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Ulinici, Tel. +40 232218192, Email: [email protected], Fax: +40 232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de proiectare si executie lucrari (documentatie tehnico-economica fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E. si executie de lucrari) pentru obiectivul de investitii ?Indiguire rau Prut in sectorul Albita ? Falciu, judetul Vaslui?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: in zona localitatii Albita - Falciu, judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E.) si executie de lucrari la obiectivul de investitii: ?Indiguire rau Prut in sectorul Albita ? Falciu, judetul Vaslui?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246200-5 - Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata pentru serviciile de proiectare este de 1141806.36 lei fara TVA, valoarea estimata pentru executie lucrari este de 17213579.25 lei fara TVA, iar valoarea estimata pentru obtinerea avizelor si acordurilor, inclusiv autorizatia de construire este de 2000 lei fara TVA.Se vor executa documentatiile tehnice (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E) si lucrarile de constructii montaj mentionate si specificate clar in CaietuldeSarcini, astfel: Proiectare:
Se solicita intocmirea in 4 (patru) exemplare (pe suport de hartie si suport digital - CD) a documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., P.A.C. si D.E.) si elaborarea studiilor necesare (topografice, geotehnice, hidrologice, expertiza tehnica etc), intocmirea documentatiilor pentru avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism necesare obtinerii autorizatei de construire, intocmire documentatie pentru scoatere terenuri din circuitul agricol si silvic, si intocmire documentatie pentru achizitionare/expropiere terenuri necesare pentru punerea in opera a obiectivului de investitii ?Indiguire rau Prut in sectorul Albita ? Falciu, judetul Vaslui?. Partea desenata se va prezenta si in format dwg;
-intocmirea tuturor documentatiilor pentru achizitia terenurilor necesare executiei lucrarilor de constructii aferente obiectivului de investitii mai sus mentionat;identificarea proprietarilor, inventarierea actelor de proprietate, documentatii cadastrale, documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol, avizari O.C.P.I, obtinere carti funciare, expertiza terenurilor, etc;
-obtinerea avizelor si acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, precum si obtinerea autorizatiilor de construire, inclusiv intocmirea documentatiei si obtinerea numarului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara, in baza imputernicirii emise de autoritatea contractanta;
-elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la toate obiectele;
-refacerea documentatiilor intocmite in corelare cu eventualele erori depistate de catre verificatorul proiectului (mentionam ca verificarea proiectului nu face obiectul prezentului contract, si va fi achizitionata ulterior de catre A.B.A. Prut ? Barlad.Verificarea proiectului se va face de catre un verificator atestat pentru cerintele A7, B5 si D)
-asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului (seful de proiect) in faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de constructii;
-reactualizarea Devizului General, ori de cate ori solicita achizitorul, pe parcursul executiei lucrarilor de constructii.
Executie lucrari:
-se solicita executarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii ?Indiguire rau Prut in sectorul Albita ? Falciu, judetul Vaslui?.
Lucrarile necesare sunt:
Consolidare de mal L = 2500 ml
Valoarea estimata fara TVA: 18, 357, 385.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 367000 lei.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: -Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO06TREZ4065005XXX012076 deschis la Trezoreria IASI. CIF 18296163, in original sau copie legalizata sau conform cu originalul.-Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Scrisoare de garantie bancara ? Formular prezentat in Sectiunea IV) sau de o societate de asigurari, in original.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentat cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se va restitui in conformitate cu prevederile art. 88 din H.G. 925/2006.In cazul in care oferta nu este insotita de documentul ce face dovada constituirii garantiei de participare oferta respectiva va fi respinsa, conform art.33 alin (3) lit.b) din H.G.nr. 925/2006 (*actualizata*).Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conformitate cu art. 87 din H.G. 925/2006.In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge ca nefondata contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare in conformitate cu art. 278^1 lit. C) din OUG. 34/2006, suma de 9395.74 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea contractului (fara T.V.A.), conform F35.Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 90 din HG 925/2006.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (3) si (4) din H.G. 925/2006.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Perioada de garantie este de 24 luni, de la data procesului verbal la terminarea lucrarilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura-F1-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP-F2
-Declaratie privind eligibilitatea conform art 180 din OUG nr. 34/2006 (actualizata)-F3
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 (actualizata)-F4
-Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.
-Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara in care se depun ofertele.
Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Se vor prezenta toate actele doveditoare obtinute pentru inlesniri, esalonari, etc.- la plata si ordinele de plata cu care s-au efectuat platile pentru inlesnirile sau esalonarile la plata, pentru bugetul de stat din ultimele trei luni, comisia avand dreptul de a solicita originalele pentru confirmare.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata.
-Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, conform art. 69^1/OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Cristian Nechifor ? Director A.B.A. Prut ? Barlad, Corneliu Cretu ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Dorin Dutu ? Director Tehnic A.B.A. Prut ? Barlad, Olga Musteata ? Director Economic A.B.A. Prut - Barlad, Liliana Ulinici - Sef Birou Promovare Investitii, Urmarire Investitii, Mihaela Pavel - Comp. Juridic si Contencios, Nina Moldoveanu - Control Financiar Preventiv, Simona Lapa - Responsabil Achizitii Publice - F5
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta F3, F4 si F5. -Certificatul constatator, emis cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertei, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala, ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare si ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (constructii). Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data sedintei de deschidere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea fisei de informatii generale si declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani care sa fie cel putin egala sau mai mare cu 34427158 lei, dublul valorii estimate a lucrarilor de constructii
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul ec. isi asuma obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Prezentarea obligatiilor contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
PROIECTARE:
-Lista serviciilor de proiectare prestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma).
-Experienta similara pentru serviciile de proiectare a ofertantului se va demonstra prin prezentarea unui numar de maxim 3 contracte de servicii de proiectare, avand ca obiect consolidare de mal, din care sa reiasa experienta similara realizata in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor in urma) ale caror valoare cumulata sa fie mai mica sau egala cu 1141806 lei fara TVA. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta copii dupa informatii relevante din contractele respective de prestari servicii care certifica experienta similara, insotite de copii ale PV de predare-primire, care sa faca dovada finalizarii contractelor la val prezentata si de recomandari.
EXECUTIE:
-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma).
-Experienta similara pentru executia de lucrari a ofertantului se va demonstra prin prezentarea de contracte de executie lucrari, avand ca obiect consolidare de mal, din care sa reiasa experienta similara realizata in ultimii 5 ani (cei 5 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor in urma) a caror val sa fie cel putin egala (sau mai mare) cu 17213579 lei fara TVA. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta copii dupa informatii relevante din contractele respective de executie lucrari care certifica experienta similara, insotite de copii ale PV de receptie la terminarea lucrarilor, care sa faca dovada finalizarii contractelor la val prezentata si de recomandari.
-Inf privind efectivele medii anuale ale persoanelor angajate si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin (3) lit. d) din OUG 34/2006-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, conf. art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG 34/2006.
Personal: PROIECTARE:
-sef de proiect, care va asigura asist teh din partea proiectantului pe parcursul exec lucr de constr si care va reprez of. la fazele determ si in rel cu beneficiarul, cu studii sup de specialitate si experienta in proiectare de cel putin 5 ani in dom amenajarilor hidrotehn-un coordonator in mat de securit si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului si/sau executarii lucr, cf ORDIN nr. 242/23.03.2007, a carui angajament de part. a fost obtinut de catre of.EXECUTIE:
-1 manager general de proiect in domeniul constructiilor hidrotehnice cu pregatire profes relevanta in aceasta calitate, prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din punct de vedere al complexitatii;
-1 sef de santier cu studii de inginerie - constructii hidrotehnice (experienta profes de cel putin 5 ani) cu implicarea in aceasta calitate in cel putin un proiect similar din punct de vedere al complexitatii
-1 RTE atestat tehnico-profesional pt dom V
-Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care dispune ofertantul, pe specificul prestatiilor.
Utilaje necesare executiei:
-buldozere-excavatoare-dragline
-autobasculante
-incarcator frontal
-1 laborator autorizat 2 pentru incercarile de laborator aplicabile la executia lucrarilor (BBABP, GTF, MBM, AR)
CERTIFICATE PROIECTARE: 1.Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului conform Ord nr.1671/2007 pentru domeniile: c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor sid) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.2.Certificate de autorizari eliberate de O.N.C.G.C. conform Ordinului nr. 538/2001 sau Ordinului nr. 107/2010 emis de M.A.I.-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru:
-persoane fizice: categoria B sau C; sau
- persoane juridice: clasa a II-a
Masuri de protectia mediului pe care operatorul economic le va aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari, cf. art. 188 alin. (3) lit. e) din OUG 34/2006
Informatii privind subcontractantii.
-Certificat ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
-Certificat ISO 14001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de catre fiecare membru al asocierii)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2012 13:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
AC recomanda vizitarea amplasamentului in scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. Dc este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre doc tehnica pusa la dispozitie si sit din teren. Modif si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform invitatiei de participare. Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa din partea reprez legal al ofertantului, copie act identitate. Pentru ca autorit contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. IMM-urile benef de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de gar. de part. si de gar. de buna ex. Soc. ofertante care se incadreaza in categ IMM conf Lg 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care tertul confirma faptul ca va pune la disp ofertantului resursele invocate. Pers care asig sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa F3 (prev. art. 180) si F4 (pt art. 181 lit a, c^1, d). Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Se va anexa graficul fizic si valoric cf F16
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu art. 256^2, termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al ABA Prut - Barlad
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel. +40 232218192, Fax: +40 232213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2012 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer