Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de proiectare si executie lucrari pentru 5 obiective de investitii ABA Crisuri


Anunt de participare numarul 124053/21.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI
Adresa postala:  ORADEA, str ION BOGDAN, nr 35, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410125, Romania, Punct(e) de contact:  ABA Crisuri, Tel. 0259 442033, In atentia:  Ing. Moisa Ioan, Email:  [email protected], Fax:  0259 444237, Adresa internet (URL):  www.apecrisuri.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de proiectare si executie lucrari pentru 5 obiective de investitii ABA Crisuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Valea Briheni, judetul Bihor
Tagadau, judetul Arad
Valea Soimus, judetul Bihor
Valea Tarcaita, judetul Bihor
Lesu, Jud. Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), verificare proiectsi executie lucrari la obiectivele de investitii:
obiect I ? ?Amenajare Valea Briheni, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;obiect II ? ?Acumulare nepermanenta Tagadau, judetul Arad? ? proiectare + executie lucrari;obiect III ? ?Acumulare Valea Soimus, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;obiect IV ? ?Amenajare Valea Tarcaita, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;
obiect V ? ?Punerea in siguranta a acumularii Lesu, Jud. Bihor? ? executie lucrari
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45247210-5-Lucrari de constructii de baraje (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
obiect I ? ?Amenajare Valea Briheni, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;obiect II ? ?Acumulare nepermanenta Tagadau, judetul Arad? ? proiectare + executie lucrari;obiect III ? ?Acumulare Valea Soimus, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;obiect IV ? ?Amenajare Valea Tarcaita, judetul Bihor? ? proiectare + executie lucrari;
obiect V ? ?Punerea in siguranta a acumularii Lesu, Jud. Bihor? ? executie lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 111, 058, 271RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumulgarantieideparticipare: 2200000 lei . Cuantumul garantiei de buna executie vafide5 % dinvaloarea (fara T.V.A.) a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si fonduri externe prin credite de angajament aprobate prin OUG 105/2010 si Legea 15 / 2011
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratiiprivindeligibilitatea
Declaratieprivindneincadrareain prevederileart. 180 si art. 181 dinO.U.G. 34 / 2006.
Certificat privind calitatea de participant la procedura
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic
Certificat de inregistrare
Certificate de atestare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Persoanejuridice /fizicestraine - Documentecaredovedesco formadeinregistrare/atestare in calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile, contul de profit si pierderi, toate anexele la 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010 sau Balanta de verificare contabila la 31.12.2010
Declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010)
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului
Rezultatulexercitiilorfinanciarepeultimii3ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ciframediedeafaceripeultimii3 (trei) anisafiecelputin 210000000 lei pentru lucrari si cel putin 6400000 lei pentru serviciilede proiectare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale lucrari executate in ultimii 5 ani si Lista principale prestari de servicii in ultimii 3(trei) ani
Recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru executia unor lucrari si servicii similare
Declaratieprivindefectivul mediu anual al personalului angajat si alcadrelorde conducere
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilorde proiectare si respectiv ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia lucrarilorsi respectiv al responsabilului cu verificarea calitatii.
Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru sistemul de management alcalitatii
Certificat ISO 14001 sau echivalent pentru Sistemul de Management de Mediu
Certificat OHSAS 18001:2004 sau echivalent-Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale
Certificat SA 8000 sau echivalent - Sistem de Management de Responsabilitate Sociala.
Se solicita desemnarea de ofertant ca sef de proiect, care va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care vareprezenta ofertantul la fazele determinante si in relatiile cu beneficiarul, o persoana cu studii superioare de specialitate cu experienta in proiectare
Se solicita pentru prestarea serviciilor de proiectare , desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului, conform ORDIN nr.242/23.03.2007
Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice, pe specificul proiectarii si executiei lucrarilor, necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii
Se solicita desemnarea de ofertant, ca responsabil tehnic cu executia lucrarilor(R.T.E.), a unei persoane care sa fie atestata tehnico-profesional pentru domeniul Constructii si amenajari hidrotehnice, cu experienta in activitatea de R.T.E
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 5 ani ofertantul sa fi finalizat contracte similare (contracte al caror obiect a fost executia de constructii hidrotehnice similare de tipul: regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, baraje si punerea in siguranta baraje etc.) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 107000000 lei (fara T.V.A.)Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi incheiat si indeplinit cel putin 1 (unu) contract cu o valoare egala (sau mai mare) de 1078000 lei (fara T.V.A.) sau echivalentul in euro 261030 EURO sau cel mult 3 (trei)contracte de valoare cumulata egala (sau mai mare) de 3234707 lei (fara T.V.A.)sau echivalentul in euro 783260 EURO , contracte ale caror obiect a fost prestarea unor servicii similare - proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.08.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.08.2011 10:00
Locul: Sediul ABA Crisuri - Sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, , despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
A.B.A.Crisuri- Compartiment Juridic Contencios
Adresa postala:  Str. Ion Bogdan nr 35, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410125, Romania, Tel. 0259 442 033, Email:  [email protected], Fax:  0259 444 237, Adresa internet (URL):  www.apecrisuri.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.06.2011 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer