Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de service pentru autovehiculele din parcul auto al ANCOM Directia Regionala Iasi


Anunt de participare numarul 121051/11.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala:  Stradela Moara de Vant nr. 37A, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700376, Romania, Punct(e) de contact:  Elena Oancea, Tel. 0372845172, Email:  [email protected], Fax:  0232219338, Adresa internet (URL):  www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de service pentru autovehiculele din parcul auto al ANCOM Directia Regionala Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: punctele de lucru ale operatorului economic situate in municipiul Iasi sau limitrof in limita a 15 km de municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse/presta servicii, in functie de necesitatile ANCOM, conform cerintelor din Caietul de sarcini din Documentatia de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor incheia contracte de furnizare de piese de schim si accesorii, precum si prestarea de servicii de intretinere si reparare pentru autovehiculele din parcul auto al ANCOM, conform cerintelor din Caietul de sarcini din Documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 9, 294RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitate de prelungire de 4 luni conform art.6 alin.3 don HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 141, 00 Lei - pentru Lotul nr. 1; 25, 00 Lei - pentru Lotul nr. 2; 20, 00 Lei - pentru Lotul nr. 3;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de venituri si cheltuieli al ANCOM
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/20063.Persoane juridice sau fizice - Ofertantul va prezenta, in copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu se solicita
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind dotarea tehnica2.Informatii privind dreptul de a presta servicii de intretinere si reparatie a autovehiculelor in perioada de garantie si postgarantie3.Informatii privind dreptul de a presta servicii de intretinere si reparatii pentru autovehicule
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca detine cel putin un service auto situat in municipul Bucuresti sau limitrof in limita a 10 km de municipiul Bucuresti care are in dotarea sa cel putin urmatoarele tipuri de echipamente tehnice: elevator, stand de franare, utilaje pentru diagnoza si testare, utilaj pentru curatat injectoare, utilaj pentru verificarea si reglarea computerizata a geometriei directiei. 2.Ofertantul va prezenta, in original, o declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 4 din Sectiunea a 4-a - Formulare din care sa rezulte ca operatorul economic este abilitat de catre producator sa presteze servicii de intretinere si reparatie pentru tipurile de autovehiculele continute in lotul/loturile pentru care depune oferta. 3.Ofertantul va prezenta, in copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, autorizatia tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma ?Registrul Auto Roman? care ii atesta dreptul de a presta servicii de intretinere si reparatii si/sau de reglare, valabila pentru tipurile de autovehiculele continute in lotul/loturile pentru care depune oferta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2011 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.08.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.06.2011 10:00
Locul: Ancom Directia Regionala Iasi, stradela Moara de Vant nr. 37A, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor pot fi prezenti la sedinta de deschidere a ofertelor cu prezentarea unor imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Valoarea estimata a fost calculata luand in considerare si posibilitatea de prelungire a contractelor cu 4 luni, conform prevederilor art.6 alin.(3) din HG 925/2006. Nota justificativa privind alegerea procedurii de licitatie deschisa se afla atasata in sectiunea "Documentatia de atribuire".
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256^2 alin.(1)din OUG 34/2006 - "5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta... despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal".
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCOM - Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala:  str. Delea Noua nr.2, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030925, Romania, Tel. 0372845339, Email:  [email protected], Fax:  0372845402
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2011 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer