Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii - Prestarea serviciului de tiparire a buletinelor de vot


Anunt de participare numarul 4570/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES
Adresa postala: PIATA VICTORIEI NR.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Institutia Prefectului - Judetul Mures, Tel.0265-269201, In atentia: Calin SARA, director executiv, e.mail: [email protected], Email: [email protected], Fax: 0265-260380, Adresa internet (URL): http: //www.prefecturamures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii - Prestarea serviciului de tiparire a buletinelor de vot
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Tiparirea buletinelor se va realiza la sediul/locatia stabilita de catre prestator, iar receptia acestora se va realiza la sediul Institutiei Prefectului Judetul Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciului de tiparire a buletinelor de vot ce vor fi utilizate in judetul Mures, la scrutinul din data de 13.05.2007, pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78140000-0 - Servicii de tiparire de formulare (Rev.1)
60120000-5-Servicii de transport terestru de marfuri (Rev.1)
78200000-9-Servicii conexe tiparirii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tiparirea a 534000 buletine de vot si transportul acestora la autoritatea contractanta astfel:
a)tiparirea buletinelor de vot: 7(sapte) zile calendaristice;
Valoarea estimata fara TVA: intre 70, 000 si 150, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.04.2007 pana la 27.04.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: 3000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat prin Institutia Prefectului - Judetul Mures
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
nu este cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea : completarea formularului Anexa A.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: completarea formularului Anexa B.
Certificat privind indeplinirea obligatiilor : prezentarea de documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele de stat si bugetul local (documente emise de catre D.G.F.P. si primarie)
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului SAU echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilInformatii privind cifra de afaceri
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Copie dupa bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2006, vizat si inregistrat de la organul fiscalDeclararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, minim echivalentul in lei a 100.000 Euro, completarea formularului Anexa C
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor prestatii in ultimii 3 aniExperienta similaraDeclaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatiiInformatii privind personalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prestatorul trebuie sa faca dovada a cel putin 3 experiente similare concretizate in tiparirea unui tiraj de minim 300.000 exemplare, similar cotidienelor centrale, in interval de maxim 3 zile sau orice alte 3 experiente echivalente. Completare formular Anexa D.Principalii 3 beneficiari in ultimul an calendaristic, completare formular Anexa ELista principalelor echipamente, descrierea spatiilor de depozitare si manevrare a hartiei, asigurarea securitatii tipaririiDeclaratie privind numarul mediu, in ultimele 12 luni a personalului angajat, completarea formularului Anexa F
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3483/D III/06.03.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2007 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.03.2007 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
21.03.2007
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2007 14:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnscr.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2007 18:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer