Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM?


Anunt de participare numarul 134968/24.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua , nr.2, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Punct(e) de contact: Mirela BEJGU, Codruta MERAN, Tel. +40 372845400, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: -sediul central al autoritatii contractante din Mun. Bucuresti, Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925
-sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii are ca obiect prestarea unor servicii profesionale de consultanta si project management in sprijinul implementarii proiectului ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM? (cod CPV: 72224000-1) in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini ? Sectiunea a 2-a.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72224000-1 - Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servicii avand ca obiect prestarea de servicii de consultanta in domeniul managementului proiectului ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM? in conformitate cu cele prevazute in Sectiunea a 2-a: Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 938, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
i. Cuantumul garantiei de participare este de 18.700 Lei.ii. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 adica: a) virament bancar in contul RO22TREZ7005005XXX000932, deschis laTrezoreriaOperativaaMun. Bucuresti, in favoarea ANCOM, CIF: 14751237saub) instrument de garantare (scrisoare de garantie).iii. Instrumentul de garantare (scrisoare de garantie) trebuie constituit irevocabil in favoarea autoritatii contractante (ANCOM) de o societate bancara ori de o societate de asigurari si trebuie prezentat, in original, in conformitate cu formularul din Anexa nr. 9 din Sectiunea a 4-a: Formulare.Nota: Instrumentul de garantare prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4 (patru) situatii prevazute in cuprinsul formularului din Anexa nr. 9 din Sectiunea a 4-a: Formulare la lit. a) ? d), in caz contrar autoritatea contractanta va dispune masurile prevazute la pct. vi de mai jos.iv. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cu cel putin 100 (osuta) zile de la data limita de primire a ofertelor.v. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie prezentata pana cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.vi. In cazul in care dovada constituirii garantiei de participare nu este prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, precum si in cazul in care nu este constituita in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate prevazute mai sus, respectiva oferta va fi considerata inacceptabila si respinsa conform prevederilor art. 33 alin. (3) lit. b) coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 925/2006. i. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul total al contractului in Lei, fara TVA.ii. Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform prevederilor art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006. Pentru instrument de garantare se va avea in vedere modelul din Anexa nr. 12 din Sectiunea a 4-a: Formulare. Garantia de buna executie va avea o perioada de valabilitate cu cel putin o luna mai mare decat perioada de implementare a proiectului ?E-ANCOM - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM?.iii. Garantia de buna executie constituita in baza contractului de servicii se elibereaza/restituie, in conformitate cu prevederile art. 92 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incetarii perioadei de implementare a proiectului ? E-ANCOM - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM?, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii, urmate de rambursare conform Contractului de finantare nr. 383/323/06.09.2011
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006): ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 1 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 2 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Documentul trebuie prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, conform mentiunii din cuprinsul Anexei nr. 2.
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006: ofertantul va prezenta declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal in conformitate cu formularul din Anexa nr. 3 din Sectiunea a 4-a - Formulare. In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Marius Catalin MARINESCU, presedinte; Dana-Eugenia MOINESCU, consilier presedinte ANCOM pe programe/proiecte internationale; Ovidiu Florin TABARA, sef departament achizitii; Bogdan MARGINEANU, sef serviciu juridic achizitii; Codruta MERAN, sef serviciu achizitii operationale; Mirela BEJGU, expert SAO, Clara Gina DODIN, expert BMPI; Alina Cristina VASC, expert BMPI; Raluca PANTU, Sef Serviciu, SRU; Luminita NECULA, Expert, BORUMP; Carmen TUDOR, Sef Birou, BORUMP; Clementa DOHOTARIU, Expert, SSDA; Lucian SEICU, Analist, BARI/DRI; Georgeta ICHIM, Sef Birou Financiar; Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare; Alina SORESCU, Consilier Juridic, SCAI; Constanta BARA, Sef Departament, DDI; Felicia Manuela FODOCA, Sef Departament IT.Documentul trebuie prezentat si de subcontractant si/sau tert sustinator, daca este cazul.
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta: ofertantul va prezenta ?Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta? semnat de reprezentantul legal in conformitate cu formularul din Anexa nr.4 din Sectiunea a 4-a - Formulare.
Nota: In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind situatia personala a ofertantului. - Pentru operator economic roman: Ofertantul va prezenta, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, certificat constatator/extras de registru, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial cu cel mult 30(treizeci) de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati privind prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice;
b) ca operatorul economic este in functiune si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la intrarea in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
c) persoanele care reprezinta operatorul economic in relatia cu tertii.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator de mai sus in original/copie legalizata.
- Pentru operator economic strain: Ofertantul va prezenta, documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, valabile la data depunerii ofertei, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca obiectul sau de activitate include activitati privind prestarea serviciilor de tipul celor care fac obiectul achizitiei publice.
In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media cifrei de afaceri globalepe ultimii 3 (trei) ani sa fie de cel putin 1.800.000 Lei.In cazul unei oferte comune cerinta de calificare privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (prin cumul) conform art. 186 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea Listei principalelor servicii prestate in ultimii 3 (trei) ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, prin care, ofertantul trebuie sa demonstreze ca, in baza unuia sau mai multor contracte, a prestat in ultimii 3 (trei) ani servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri a carui/caror valoare cumulata este de cel putin 900.000 Lei, fara TVA (pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR/BCE).Formularul completat trebuie insotit in mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii serviciilor din contractele mentionate in formular, care sa contina informatii din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de mai sus si faptul ca serviciile au fost prestate in conformitate cu obligatiile contractuale. Aceste documente trebuie prezentate in limba romana sau insotita de traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
De asemenea, prin Lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 (trei) ani:
- a prestat, in calitate de consultant, servicii avand ca obiect asistenta tehnica in vederea realizarii managementului unui proiect informatic, - a prestat, in calitate de consultant, servicii avand ca obiect managementul tehnic al implementarii unei platforme informatice de e-learning si a unui portal web;
- a prestat, in calitate de consultant, servicii avand ca obiect managementul unui contract de finantare din fonduri europene a unui proiect de implementare a unui sistem informatic, in cadrul caruia sa fi elaborat cereri de rambursare si sa fi fost responsabil pentru raportarea periodica a stadiului proiectului catre finantator;
- a prestat servicii constand in elaborarea caietelor de sarcini si evaluarea ofertelor depuse in cadrul unor proceduri de achizitie de sisteme IT similare.
Personal de specialitate in concordanta cu prevederile Contractului de finantare 383/323/06.09.2011, proiect ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM?
? observatii generaleSe solicita prezentarea de informatii referitoare la personalul de specialitate din care trebuie sa rezulte ca ofertantul dispune sau a obtinut angajamentul de participare pentru o echipa de proiect privind implementarea proiectului ?E-ANCOM.RO - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM? si ca persoanele nominalizate in cadrul acestei echipe au experienta profesionala si cunostintele teoretice si practice relevante mentionate in cele ce urmeaza.
Este posibila cumularea de catre un singur expert a mai multor roluri solicitate, dar numai in urmatoarele conditii:
- expertul trebuie sa respecte in totalitate cerintele tuturor rolurilor pe care le cumuleaza;
- nu se accepta un numar total de experti-cheie mai mic de 6;
- in cazul cumularii de catre un expert a mai multor roluri, numarul minim de zile de efort care va trebui respectat in planificare de catre respectivul expert va fi cel putin egal cu suma zilelor minime de efort aferente fiecaruia dintre rolurile cumulate (conform caietului de sarcini).Inscrisurile care atesta participarea la proiect trebuie sa cuprinda informatii din care sa rezulte participarea la proiect a persoanei nominalizate de ofertant, calitatea in care acesta a participat la proiect si obiectul proiectului.
1. Manager proiect
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) Certificare Manager de proiect, conform Clasificatiei Ocupatiilor din Romania - COR 242101 sau echivalent;
ii) Minim 10 ani de experienta profesionala relevanta (management de proiecte IT);
iii) Cunoasterea metodologiei de management de proiect (PMBoK, PRINCE, ECB sau similar) care va fi folosita in cadrul proiectului ? dovedita prin certificat de absolvire;
iv) Pregatire de specialitate in domeniul managementului riscurilor pentru proiecte informatice - dovedita prin diploma de participare la o sesiune de instruire, atelier de lucru, certificare sau similar;
De asemenea, Managerul de proiect trebuie sa indeplineasca si urmatoarele cerinte:
v) Experienta de coordonare din rolul de Manager de proiect a unor proiecte de implementare a solutiilor informatice dintre care cel putin un proiect de implementare a unei platforme de e-learning si de dezvoltare a continutului pentru aceasta.
vi) Experienta de management al unor contracte de finantare din fonduri europene, in cadrul carora a coordonat relatia cu autoritatea finantatoare pentru raportarea progresului si managementul financiar, dintre care cel putin un contract de finantare care a inclus implementarea unei platforme de e-learning si dezvoltarea continutului pentru aceasta.
2. Expert fonduri structurale
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) Participarea la sesiuni de instruire in domeniile: elaborarea proiectelor cu finantare europeana si monitorizarea proiectelor ? dovedita prin diplome/certificate de participare la sesiuni de instruire;ii) Cel putin 5 ani de experienta in domeniul gestionarii fondurilor europene;
iii) Experienta in elaborarea si aplicarea unor proceduri pentru monitorizarea implementarii proiectelor cu finantare europeana.
3. Expert financiar
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) Cursuri de pregatire/specializare in domeniul obtinerii/gestionarii de finantari externe, precum si de management/control financiar - dovedita prin diplome/certificate de participare la sesiuni de instruire;
ii)Experienta in domeniul managementului financiar al contractelor de finantare europeana, in care sa fi derulat in rolul de expert financiar cel putin un contract de finantare pentru implementarea unei platforme de e-learning si pentru dezvoltarea de continut digital (cursuri) pentru aceasta, in cadrul caruia sa fi gestionat categorii de costuri eligibile.
4. Expert achizitii publice
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) Certificare Expert achizitii publice conform COR 214946sau similar;
ii) Participarea la elaborarea unor documentatii de atribuire pentru achizitia de produse si servicii de implementare a sistemelor informatice, precum si a serviciilor de auditare tehnica si financiara.
5. Expert managementul calitatii
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) Certificat de auditor pentru sisteme de management al calitatii (ISO 9001 sau echivalent);
ii) 5 ani de experienta in domeniul dezvoltarii sau implementarii proiectelor IT;
iii) Experienta in dezvoltarea procedurilor de management al calitatii pentru proiecte informatice.
6. Expert solutii IT
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i) cunostinte teoretice in domeniul managementului bazelor de date, al programarii si al administrarii infrastructurilor hardware/software ? dovedita prin diplome/certificate de participare la sesiuni de instruire;
ii) cunostinte teoretice in domeniul analizei cerintelor in vederea implementarii de sisteme informatice ? dovedita prin diplome/certificate de participare la sesiuni de instruire in domeniul analizei sau al proiectarii sistemelor informatice;
iii) minim 10 ani de experienta profesionala in domeniul IT;
De asemenea, Expertul solutii IT trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii:
iv) experienta in rolul de consultant IT pentru beneficiari, rol in care a furnizat asistenta tehnica cu privire la implementarea unui sistem informatic, inclusiv prin verificarea in numele beneficiarului a tuturor livrabilelor tehnice elaborate de catre furnizor;
v) participarea directa la implementarea unui proiect privind sisteme informatice complexe care includplatforme de tip portal si platforme de invatare de tip e-learning si dezvoltarea de continut specific pentru aceste platforme.
7. Expert analist e-learning
Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
i)Certificare formator conform COR 242401 sau similar;
ii)minim 5 ani de experienta in domeniul activitatilor de formare profesionala a adultilor;
iii)participarea in calitate de expert la cel putin un proiect de implementare a unei platforme de e-learning, proiect in cadrul caruia sa fi avut urmatoarele sarcini:
?dezvoltarea unor proceduri pentru managementul ciclului de formare
?definirea cerintelor pentru dezvoltarea continutului specific platformei de e-learning (specificatiile pentru cursurile interactive)
?asistenta tehnica si validare/supervizare a dezvoltarii continutului pentru cel putin 10 cursuri interactive
iv)participare in calitate de expert formare in cel putin un proiect in domeniul formarii profesionale a adultilor pentru un grup tinta de cel putin 600 de beneficiari, si/sau un numar minim de 10 cursuri.
Se solicita ca ofertantul sa demonstreze ca are implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu prevederile ISO SR EN 9001 sau echivalent.In cazul unei oferte comune, cerintele de calificare cu privire la sistemul de management al calitatii se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza, conform Anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP nr. 509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Pentru cel mai scazut dintre preturile ofertate, se va acorda punctajul maxim de 50(cincizeci) de puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul financiar se va acorda conform algoritmului Pf(n) =(pretminim /pretofertat ) x 50
2.
Identificarea si descrierea riscurilor care afecteaza realizarea obiectivelor contractului de consultanta si prezentarea strategiei/recomandarii in vederea minimalizarii/eliminarii acestora
20%
Descriere: Evaluarea se va efectua in functie de numarul de riscuri realiste identificate si descrise complet in cuprinsul propunerii tehnice avandu-se in vedere detalierea din Sectiunea 2 ? Caietul de sarcini. Se vor acorda maxim 20(douazeci) puncte. Algoritmul de calcul al punctajului este: a) Ofertei cu cel mai mare numar de riscuri identificate i se acorda punctajul maxim de 20 puncte. b) Pentru celelalte oferte se va aplica urmatorul algoritm: P2(n)= NRIn/ NRI(max.)x20. Unde: P2(n) -punctajul ofertei evaluate pentru Subcriteriul 2; NRIn -reprezintanumarul de riscuri identificate, determinat pentru oferta evaluata; NRI(max.) -reprezinta numarul de riscuri identificate in oferta prezentata la lit. a).
3.
3. Identificarea si descrierea riscurilor care afecteaza realizarea obiectivelor proiectului finantat si prezentarea strategiei/recomandarii in vederea minimalizarii/eliminarii acestora
30%
Descriere: Evaluarea se va efectua in functie de numarul de riscuri realiste identificate si descrise complet in cuprinsul propunerii tehnice avandu-se in vedere detalierea din Sectiunea 2 ? Caietul de sarcini. Se vor acorda maxim 30(treizeci) puncte. Algoritmul de calcul al punctajului este: a) Ofertei cu cel mai mare numar de riscuri identificate i se acorda punctajul maxim de 30 puncte; b) Pentru celelalte oferte se va aplica urmatorul algoritm: P3(n)= NRIn/ NRI(max.)X30. Unde: P3(n) -punctajul ofertei evaluate pentru Subcriteriul 3; NRIn - reprezintanumarul de riscuri identificate, determinat pentru oferta evaluata; NRI(max.) - reprezinta numarul de riscuri identificate in oferta prezentata la lit.a).
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SAO/MB/01/12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2012 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2012 10:00
Locul: Sediul central al ANCOM, str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor in baza unor imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?E-ANCOM - PLATFORMA DE E-LEARNING PENTRU ANCOM? conform contractului de finantare POS CCE nr. 383/323/06.09.2011, Cod SMIS - CSNR 23363, axa prioritara III.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
A.Ofertele vor fi deschise la ora si data mentionate in anuntul de participare.Reprezentantii ofertantilor pot fi prezenti la deschidere cu prezentarea unor imputerniciri scrise, insotite de traducere autorizata.B.Orice oferta valabila pentru o perioada de timp mai mica decat cea prevazuta in anunt va fi respinsa.AC are obligatia de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale care impun o astfel de prelungire, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acesteia.In cazul extinderii valabilitatii ofertei, garantia de participare va fi prelungita in mod corespunzator.Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea valabilitatii ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea se considera ca si-a retras oferta, fara pierderea garantiei de participare.C. Prin sintagma ?9 zile?-pct. I.1-se intelege: 3 zile lucratoare plus 6 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform art.78 alin.(2) si art.79 alin.(1) din O.U.G. nr.34/2006.D. Precizari suplimentare cu privire la determinarea ofertei castigatoare cf. pct.IV.2.1.1.In situatia in care punctajul cel mai mare rezultat al ofertelor este egal, AC va atribui contractul ofertantului care are pretul cel mai scazut.2.In cazul in care punctajele cele mai mari rezultate ale ofertelor sunt egale, iar preturile ofertate sunt, de asemenea, egale, AC va solicita ofertantilor respectivi sa depuna o noua Propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi formulata in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal conform prevederilor art. 256^2 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ANCOM - Departamentul Achizitii/Serviciul Juridic Achizitii
Adresa postala: Strada Delea Noua, Nr. 2, Sector, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030925, Romania, Tel. +40 372845339, Email: [email protected], Fax: +40 372845402, Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2012 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer