Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de acordare de credit


Anunt de participare numarul 149192/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel. +40 230222548, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de acordare de credit
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de acordare de credit:
Lot I: Contractarea unui credit de investitii in valoare de 20.000.000 lei;
Lot II: Contractarea unui credit pentru refinantarea datoriei publice in valoare de 13.000.000 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele din caietul de sarcini.Pretul fara TVA, inclus in propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare deoarece nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 615, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
120 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot I - 8200 lei; Lot II - 7100 lei. Cursul de referinta leu/alta valuta, calculat la cursul Banca Nationala a Romaniei din 29 ianuarie 2014.Perioada de valabilitate a garantiei: 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a unui ordin de plata in original, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, in contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8189, 99 lei pentru lotul I, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si suma de 7094, 99 lei pentru lotul II, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie pentru lotul I - 1% din valoarea fara TVA a contractului, iar pentru lotul II - 1% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Anexa 7.2.2.12A din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ?Formulare;Cerinta nr. 2Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Anexa 7.2.2.12B din Documentatia de atribuire -Sectiunea IV- Formulare, la care se vor anexa: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Cerinta nr. 3Declaratii privind calitatea de participant la procedura;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Anexa 7.2.2.12 C Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ? Formulare.Cerinta nr. 4Evitarea conflictului de intereseOfertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Anexa 7.2.2.12 D din sectiunea IV- Formulare).Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Judetean Suceava, in sensul prevederilor art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: NECHIFOR CATALIN-IOAN-Presedinte-Consiliul Judetean, RADULESCU ALEXANDRU-Vicepresedinte-Consiliul Judetean, NITA ILIE-Vicepresedinte-Consiliul Judetean, LOGHIN LACRAMIOARA-Administrator public al judetului, TANASA PETRU-Secretarul judetului, ANDRIU TUDOR-GEORGE-Arhitect sef, BELDIMAN MIHAELA-ELENA-Director executiv, DUGAN GABRIELA-Director executiv, FLORISTEAN RODICA-Director executiv, GHEORGHE ALEXANDRU MOLDOVAN ? Director executiv, ZAHARIUC ELENA - Director executiv, BURGHEAUA DANUT-MIHAI-Sef serviciu, GEMANARI LILIANA-Sef serviciu, GRECEANU ROBERT-Sef serviciu, IGNATESCU GHEORGHE-Sef seviciu, MACSIM IRINA-Sef seviciu, MOROSAN ELENA-Sef serviciu, ONICEANU MARIA-TAMARA-Sef serviciu, VARVAROI FLORIN-GELU-Sef serviciu, MAEREAN LILIANA-Sef birou, PASNICIUC FELICIA-DINA-Sef birou, SILOCHE GABRIEL- Sef serviciu, SUHAN LACRAMIOARA-Sef birou, IROAIE DANA-consilier superior, RISCA GABI-DANIELA-Consilier superior, SERBAN IOAN-Consilier juridic superior, GRADINARU ADRIAN-Consilier juridic superior, HULUBIAC BOGDAN-MIHAI-Consilier juridic superior;
Consilieri judeteni: ABUTNARITEI IOAN, ARGANISCIUC OVIDIU-STEFAN, ARTENE MIHAI, BARBU SORINA, BELDIMAN TIBERIU-GEORGE, BOLIACU CONSTANTIN, BONCHES BOGDAN-PAUL, BOSANCU NICULAI, CRETEANU MIHAI, CUCIUREAN CRISTIAN, CULIPEI LAURA-CATALINA, CUSNIR IOAN-DAN, DASCALU IOAN-DAN, GHISOVAN GHEORGHE, GROZAVU MIHAI, IACOB GHEORGHE, ILIE VASILE, IORDACHE VIRGINEL, IRIMIE CRISTIAN-ANTON, ISOPESCU GRIGORE-SORIN, NICHITEAN VASILE-BRINDUSEL, NITA MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PITICARI IOAN, PLATEC CEZAR-NICOLAE, PLACINTA TUDOR, PREUTESCU PETRU, PRICOPE RADU-CONSTANTIN, PROBOTEANU CONSTANTIN, ROTARU RAUL-GABRIEL, SLEVOACA DORU GAVRIL, TATAR NISTOR, TEODOROVICI CRISTINA, VOLOSENIUC MIHAI-SORIN.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Cerinta nr. 5Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (Anexa 7.2.2.12 E din Sectiunea IV ? Formulare); Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Persoane juridice romane trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?. Ofertantul care a uzat de cea de a treia posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc, va prezenta, oricum inaintea transmiterii comunicarii, certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea de contract pe care o va realiza.Persoanele fizice trebuie sa prezinte Autorizatie de functionare/altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa reiasa informatii privind sediul, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2006
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.03.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2014 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2014 11:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, Strada Stefan cel Mare nr.36, municipiul Suceava, judetul Suceava, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si, dupa caz, reprezentanti ai Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art.79 alin.(1) teza intai din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de participare, la sectiunea ?Documentatie si clarificari" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230222548, Fax: +40 230222839
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 08:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer