Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor


Anunt de participare numarul 148480/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Directia Silvica Covasna si ocoalele silvice Bretcu, Comandau, Covasna, Talisoara
Codul NUTS: RO123 - Covasna
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ontract de servicii de asigurare facultativa pentru autovehicule, asigurare de raspundere civila auto si asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66514110-0 - Servicii de asigurare a autovehiculelor (Rev.2)
66513200-1-Servicii de asigurare a constructiilor impotriva tuturor riscurilor (Rev.2)
66516100-1-Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Asigurari facultative pentru 24 buc.autovehicule
Asigurari de raspundere civila auto pentru 54 buc. autovehicule
Asigurari cladiri impotriva tuturor riscurilor pentru 33 buc.constructii
Valoarea estimata fara TVA: 108, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 1623 lei .Operatorii economici care vor sa constituie garantia de participare in alta moneda de cat leu, suma depusa se va calcula la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere cu 5 zile.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minim 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art.86, alin (1) din H.G. nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Forma de constituire a garantiei de participare: - Prin virament bancar s-au printr-uninstrument de garantare emis in conditiile legiide o societate de asigurari sau de o societate bancara sau- Ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta- numerar depus la caseria Directiei Silvice CovasnaCont: RO71 BPOS 1500 8032 981R ON01Banca: BANCPOST ? Sucursala CovasnaDovada constituirii garantiei de participare sa fie scanata si postata pe SEAP in fisier separat denumit ?Garantie de participare? impreuna cu documentele de calificare si ofertaDaca garantia de participare a fost constituite prin instrument de garantare emisin conditiile legii, atunci ofertantul va avea obligatia sa o depuna atat pe SEAP, cat si in original la sediul Directiei Silvice Covasna pana la data limita de depunere a ofertelor.Restituirea garantiei de participare se face conform art.88 din H.G.nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor doar o declaratie pe proprie raspundere (conform modelului din Sectiunea III Formulare) semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori ( conform art.11, alin (4) din H.G. 925/2006).
Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare ( conform art.11, alin (5) din H.G. 925/2006).
In lipsa declaratiei mentionate mai sus, neprezentarea unui singur document, necesar pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor stabilite prin criteriile de calificare si selectie sau pentru demonstarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, are ca efect descalificarea ofertantului.1) Informatii generale
2) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010)
3) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: ing.Cosnean Ioan, ec.Morar Maria, VuraFrancisc, Burloiu Livia, Spinu Viorica, Caftangioglu Daniela, Sinka Katalin
4) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioareNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.5) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioareNota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.6)Declaratie privind calitatea de participant la procedura7) Certificat de atestare fiscala, din care sa reiasa ca nu inregistreaza datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale ladata limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
In cazul in care se prezinta copie a certificatului constatatorautoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate , a documentului in original/copie legalizata.
2. Autorizatia de functionare emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in baza Legii nr.32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, care se confirme dreptul ofertantului de a presta servicii de asigurare pe teritoriul Romaniei la data limita de depunere a ofertelor.Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru toate tipurile de autovehicule din caietul de sarcini, sa se prezinta lista cu societatile de reparatii (service) valabila la data limita de depunere a ofertelor, cu care societatea de asigurare are incheiate contracte de colaborare si unde se vor executa reparatiile, in caz de avarie
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru toate tipurile de autovehicule din caietul de sarcini, sa se prezinta lista cu societatile de reparatii (service) valabila la data limita de depunere a ofertelor, cu care societatea de asigurare are incheiate contracte de colaborare si unde se vor executa reparatiile, in caz de avarie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6695
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicitadepunerea de noi oferte de pret, pe SEAP in sectiunea ?Clarificari? , in vederea departajarii ofertelor. Operatorii economici au dreptul sa imbunateteasca pretul ofertat anterior, urmand ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata castigatoare .Informatii referitoare la impozitare se pot obtine de pe www.mfinante.ro.Informatii referitoare la protectia mediului se pot obtine de pe www.mmediu.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Adresa postala: str.Kos Karoly, nr.5A, Localitatea: Sf.Gheorghe, Cod postal: 520055, Romania, Tel. +40 267351890, Fax: +40 267351024
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer