Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Servicii de Asigurari (asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie RCA, asigurare CASCO pentru autovehicule, asigurare calatori)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148090/20.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIESTI
Adresa postala: Ploiesti, Gagani88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Bitica, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228, Adresa internet (URL): www.ratph.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de Servicii de Asigurari (asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie RCA, asigurare CASCO pentru autovehicule, asigurare calatori)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 438, 365 si 876, 730RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Durata primului contract subsecvent este de 6 luni incepand cu data de 01.01.2014, ora 00, 00 pana la 30.06.2014 ora 24, 00, Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 438365, 00
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Informatii privind acordul cadrua) Primul contract subsecvent se va incheia pentru valoarea estimata minima a acordului-cadru pe o perioda de 6 luni incepand cu 01.01.2014 ora 00.00 pana la 30.06.2014ora 24.00 pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru pagube produse tertilor prin accidente de circulatie RCA conform anexei nr.1 din caietul de sarcini, pentru asigurarea CASCO conform anexei nr.2 din caietul de sarcini si asigurarea calatorilor.b) Urmatoarele contracte subsecvente vor fi incheiate la solicitarea autoritatii contractante pe baza necesitatiilor acestuia. Numarul de autovehicule precum si durata pentru care se incheie contractul de servicii vor fi stabilite in momentul solicitarii.c) Autoritatea contractanta nu se obliga sa incheie contracte subsecvente pentru toate autovehiculele prevazute in acordul- cadru.d) Termenul de semnare a contractului subsecvent este de 7 zile de la solicitare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Pentru Acord ?cadru( valoarea maxima estimata)- numarul autovehiculelor pentru care se va incheia asigurarile RCA este de 266 buc. pe o perioada de 12 luni- numarul autovehiculelor pentru care se va incheia asigurarile CASCO este de 130 buc. pe o perioada de 12 luni-asigurarile de calatori pe o perioada de 12 luni2. Pentru primul contract subsecvent ( valoarea minima estimatea)- numarul autovehiculelor pentru care se va incheia asigurarile RCA este de 266 buc. pentru o perioada de 6 luni.- numarul autovehiculelor pentru care se va incheia asigurarile CASCO este de 130buc. pe o perioada de 6 luni-asigurarile de calatori pe o perioada de 6 luni- valoarea maxima estimata fara TVA a acordului cadru este de 876730 RON-valoarea minima estimata a acordului cadru fara TVA este de 438365 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 438, 365 si 876, 730RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuanumul garantiei de participare este de :12000 RON Cursul de referinta care se face echivalenta din lei in alta valuta, este cursul comunicat de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modul de constituire a garantiei de participare : a) prin virament bancar; b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, (in original); c) prin ordin de plata cu confirmarea bancii emitente; d) prin fila CEC cu confirmarea bancii emitente, (in original) e) prin depunerea, la caseria autoritatii contractante, a sumei de bani in numerar. Contul deschis pentru constituirea garantiei de participare este: RO30BRDE300SV76275203000, BRD-GSG Ploiesti. In situatia in care ofertantul constituie garantia de participare printr-un instrument de garantare emis de o banca sau de o societate de asigurari, aceasta va trebui sa prevada angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare o suma calculata conform prevederilor art. 2781, alin (1), din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de CNSC. Operatorii economici care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii, pot constitui 50% din valoarea garantiei de participare, cu conditia prezentarii declaratiei privind indeplinirea conditiilor conform Legii 346/2004. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice. Un model de scrisoare de garantie bancara pentru participare la o procedura de achizitie publica este prezentat in Formularul 11 Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de servicii :5% din valoarea contractului subsecvent, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (de preferat prin scrisoare de garantie bancara); - prin depunerea sumei de bani la caseria autoritatii contractante. - daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art.90 alin.3, din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . Modalitatea de restituire a garantiei de buna executie: Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art. 92 alin(2) din HG.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 1.2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile. art. 69^1. - Cerinta minima: completare Formular 2.Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul S.C. TCE SA-Ploiesti, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt - Cristian Virgiliu Iancovici - Director General, Ion Micu - Director Tehnic, Tanase Monica - Director Financiar, Ilie Constantin, Filip Cornel, Eugen Belu, Mihaela Bitica, Daniel Caravia, Banica Razvan, Mircea Ungureanu, Dragnea Adrian.3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- Cerinta minima: completare Formular 3.
4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale din care sa rezulte ca, ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.5. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul de stat din care sa rezulte ca, ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cerinta minima: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului sau autorizatie de functionare sau documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul, ,Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a candidaturilor.2.Autorizatia de practicare a asigurarilor auto pe anul 2014Cerinta minima: Autorizatia de practicare a asigurarilor auto tip RCA si CASCO valabila pe anul 2014 eliberata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau notificarea de intentie adresata Comisiei de supraveghere a asigurarilor CSA prin care aceasta ia doar act de intentia de a practica asigurarea obligatorie RCA si CASCO pe anul 2014
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani.
Cerinta minima : valoarea minima impusa pentru cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent multiplicata cu 2, adica cel putin egala cu 876730, 00lei
Modalitatea de indeplinire
Cifra medie globala de afaceri pe ultimii 3 ani(Formularul 4). Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Cursul mediu anual pe 2011 pentru EURO este de 4, 2379 RON, Cursul mediu anual pe 2012 pentru EURO este de 4, 4476 RON, Cursul mediu anual pe 2013 pentru EURO este de 4, 4152 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Ofertantii vor prezenta documente/certificate prin care sa ateste certificarea din punct de vedere al managementului calitatii conform standardului ISO 9001/2008 valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Modalitatea de indeplinire
Certificarea din punct de vedere al managementului calitatii conform standardului ISO 9001/2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
Ach.22344/12.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.12.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.12.2013 11:00
Locul: Str.Gageni , nr.88, Ploiesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu pret egal: in situatia in care se prezinta pretul cel mai scazut cu aceaiasi valoare de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora noi oferte financiare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. TCE SA. PLOIESTI
Adresa postala: Str. Gageni, nr. 88, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100137, Romania, Tel. +40 244543751, Email: [email protected], Fax: +40 244513228
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 10:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer