Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5


Anunt de participare numarul 146279/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: laurentiu cercel, Tel. +40 0748886507, In atentia: Biroul achizitii, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213151597, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Administratia Nationala Apele Romane, Bucuresti, Str. Ion Campineanu, nr. 11, sect. 1, cod postal 010031.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 806, 405.33RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 48 de luni- valoare cel mai mare contract subsecvent: 1201601lei fara TVA/ 12 luni (un an)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA SI MENTENANTA PENTRU SISTEMUL NATIONAL DE INFORMATIC IN DOMENIUL APEI (WIMS) ? CODURI CPV 50312000-5 ; 72253200-5
valoare estimata maxima contract subsecvent: 1201601lei fara TVA/ 12 luni (un an); valoare estimata minima contract subsecvent: 400533lei fara TVA/ 4 luni; se asigura asistenta tehnica si mentenanata pe baza de abonament lunar pentru toate componentele sistemului WIMS (hardware si software)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50312000-5 - Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
72253200-5-Servicii de asistenta pentru sisteme (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii de asistenta tehnica si mentenanta pentru sistemul national informatic in domeniul apei (WIMS) conform specificatiilor din Caietul de Sarcini, pe baza de abonament lunar.
estimare defalcata a valorilor celui mai mare contract subsecvent: furnizarea de servicii de help desk si call center pentru sisteme informatice 450000Lei fara TVA; servicii de intretinere a unui sistem informatic continand baze de date la nivel regional/national 450000 lei fara TVA;servicii de asistenta tehnica aplicatii WEB GIS 301600 Lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 4, 806, 405.33RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertant.va constit.gar.de particip.in cuantumul de 24033 Lei.In cazul in care ofert.doreste sa constit. garantia de participare in euro sau alta moneda, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare se constit.conf.cu prev.art.84-88 din HG nr.925/2006 Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare (care se prezinta in original) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, prin depunere la caseria unitatii in numerar sau prin ordin de plata, confirmat de banca emitenta . In cazul ofertantilor din categoria IMM, acestia vor face dovada prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004, caz in care cuantumul garantiei de participare va fi de 50%(10, 859.47 RON) din cuantumul stabilit mai sus. Pentru aceasta trebuie prezentata o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte atestarea incadrarii in categoria IMM-urilor ( art.3 si 7 si 16 din Legea 346/2004).- Formularul nr.11 Garantia de participare se poate depune in contul : RO07 TREZ 7005 005X XX00 2172 deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti . Garantia de participare se poate constitui si prin depunere in numerar la casieria autoritatii contractante. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, adica 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Model Scrisoare de Garantie Bancara de Participare ( orientativ ) ? Formularul nr. 11 Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Daca garantia de buna executie este redusa ca valoare, ea poate fi constituita si prin depunere la casieria Administratiei Nationale ? Apele Romane ? sau virata in contul de garantii RO07 TREZ 7005 005X XX00 2172, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria Intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garan?ia de buna execu?ie se va elibera/restitui in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul subsecvent respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului in limita prejudiciului creat, daca contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Model Scrisoare de Garantie Bancara de Buna Executie ( orientativ ) - Formularul nr. 14
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: Cerinta nr.1: Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta : Formular nr. 1 + Formularul 1A.Cerinta nr.2: Declaratii privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din ordonanta)- Cerinta nr.3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 sau cazier judiciar al companieiPrecizari: a. Aceasta declaratie nu se solicita eventualilor subcontractanti;b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.c. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerinteiCerinta nr.3: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 -Declaratie privind neincadrarea in prev.art.181 din OUG 34/2006 - Formular nr.C2Documente de confirmare :1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic, care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Conditie de calificare: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Nota: - Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art.180 si 181 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului.- In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat, inclusiv liderul are obligatia depunerii formularelor aferente cerintelor nr.2 si 3 si a documentelor de confirmare.- In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art.180 si 181, se accepta prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere sau dupa caz, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.- In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, trebuie insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Se permite depunerea documentelor in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti.- Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 lit. a), c^1) si d) din ordonanta se solicita a fi indeplinite de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.- In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Cerinta nr.4: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din ordonanta - Conflictul de interese - Cerinta obligatorie: Completare: Formular nr.4In sensul prevederilor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, care se pot afla in conflict de interese cu ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul: Dr. Ing. Vasile PINTILIE - Director General; Ing. Ovidiu GABOR- Director General Adjunct;Ing. Ioan Oprean ? Director General Adjunct, Cons. Juridic Catalin CALUIAN- Sef Birou Juridic si Contencios ; Ing Cristina Persinaru ? Director Directia de Dezvoltare, Investitii; Ec. Mihaela CHELMU- Sef Birou Achizitii, dr. Ec. Dumitru DUMITRU- Director Economic, Mat. Olga Vasilescu- Sef Serviciul CTI, Mat. Silvia Marinescu- Administrator retea-Serviciul CTI, Ing. Marin Marin ? Administrator GIS- Serviciul CTI, Ec. Costin Cocea ? DEF ANAR, Consilier Juridic Dragos Francu ? D.M.L.H., Ec. Ana-Maria Aldea ? D.E.F., Ing. Laurentiu Cercel - Birou Achizitii ANAR Cerinta nr. 1 : Cerinte obligatorii: - Persoanele juridice romane vor prezenta urmatoarele documente : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate aferenta obiectului contractului.- In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Persoanele fizice autorizate, vor prezenta documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale conforme cu legislatia aplicabila acestora.Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei, pentru partea de contract pe care o realizeaza.In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.Autorizare ( Licenta )pentru punere pe piata produse informatice IT;
-Pentru aplicatiile informatice solicitate in Caietul de sarcini pentru a fi puse la dispozitia Autoritatii Contractante pe toata durata contractului (Aplicatia software web-based pentru inregistrarea si urmarirea evenimentelor si Aplicatia de audit) se vor prezenta, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.124/2000, in original, autorizarile din partea producatorilor prin care ofertantul este autorizat sa puna la dispozitie aplicatiile pentru Autoritatea Contractanta (Formular 11 sau echivalent).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea informatiilor generale aferente anilor2010, 2011 si 2012.
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012, vizat si inregistrat de organele competente
cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani ? 2010, 2011, 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea informatiilor generale aferente anilor2010, 2011 si 2012.Se va completa Formularul nr. C3.Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, 2010, 2011, 2012, vizat si inregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani ? 2010, 2011, 2012, in RON /Euro /alta valuta - Valorile vor fi exprimate in RON. in cazul echivalentei in Euro, se vor calcula la cursul leu/euro comunicat de BNR pentru anul respectiv dupa cum urmeaza : anul 2010 ? 4.2099 lei/euro, anul 2011 ? 4.2379 lei/euro, anul 2012 ? 4.4560 lei/euro; - Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre B.N.R. si vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.- cerinta minima de calificare : realizarea unei cifre medii de afaceri globale pe cel mult ultimii 3 ani trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima impusa. - valoarea minima impusa a cifre medii de afaceri globale este de 1, 200, 000.00 Lei fara T.V.A. - Autoritatea contractanta va lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea ; - Se va completa Formularul nr. 5.Totodata Autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorului economic documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii acestei cerinte de calificare. Nota: - Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. - Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate. - Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 si ale art.181 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului. - Daca grupul beneficiaza de sustinerea economica si finaciara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin.2, art.186 din O.U.G.nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
informatii cu privire la lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani (formularul CT1) precum si experienta similara:
Avand in vedere specificul acestui contract de servicii, complexitatea sistemului national de informare in domeniul apei (WIMS), ce contine atat echipamente cat si aplicatii informatice foarte diversificate, ce ruleaza pe aceste echipamente, serviciile de intretinere si mentenanta ce sunt solicitate presupun experienta similara cel putin pentru urmatoarele tipuri de servicii similare:
Cerinte:
Personal cheie in derularea contractului
-1 manager proiect;
-1 Specialist suport tehnic aplicatii software si baze de date - atestat;
-1 Specialist suport tehnic software de baza- atestat;
-1 Specialist suport tehnic aplicatii si baze de date GIS- atestat ;
-1 Specialist suport tehnic servere si echipamente de stocare - atestat;
-1 Specialist suport tehnic DMS- atestat;
-1 Expert dezvoltare aplicatii informatice ? atestat;
-1 Expert testare securitate infrastructura IT si comunicatii? atestat;
- Operatori call center;
experienta specifica:
Cerinte minime expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect;Cerinte minime expertului cheie nr. 2: Specialist suport tehnic aplicatii software si baze de date:
Cerinte minime expertului cheie nr. 3: Specialist suport tehnic software de baza
experienta specifica:
Cerinte minime expertului cheie nr. 4: Specialist suport tehnic aplicatii si baze de date GIS:
Cerinte minime expertului cheie nr. 5: Specialist suport tehnic servere si echipamente de stocare:
Cerinte minime expertului cheie nr. 6 : Specialist suport tehnic DMS:
Cerinte minime expertului cheie nr. 7 ? Expert dezvoltare aplicatii informatice:
experienta specifica:
Cerinte minime expertului cheie nr. 8 ? Expert testare securitate infrastructura IT si comunicatii: Pentru fiecare din competentele solicitate mai sus, pentru fiecare specialist (manager sau expert) ce va asigura respectivele servicii, se va completa Formularul nr. 5 insotit de CV-ul in format EUROPASS (a se vedea anexa la Formularul nr. 5), aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei de proiect.
Cerinta 1: Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activitatile principale necesare ducerii la indeplinire a obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (activitati de dezvoltare/implementare sisteme informatice si produse software), prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).
Cerinta nr. 2
Informatii privind sistemul de management al securitatii informatiilor, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiilor din punctul de vedere al controlului managementului asupra acestui domeniu, potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 270001 sau echivalent).
Cerinta nr. 3
Informatii privindsistemul de management al serviciilor IT din seria ISO 20000 sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al serviciilor IT emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
informatii cu privire la lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3ani (formularul CT1) precum si experienta similara: ? Minim unu, maximum doua contracte pentru furnizarea de servicii de help desk si call center pentru sisteme informatice. In acest sens, ofertantul (respectiv membrii grupului de prestatori impreuna) sa prezinte ca experienta similara "servicii duse la bun sfarsit" in ultimii 3 ani (impliniti la data limita pentru depunerea ofertei), cel putin un proiect privind furnizarea de servicii de help desk si call center pentru sisteme informatice;Participarea ofertanului pentru 1-2 contracte, insumate, sa fie minim 300.000. lei.? Minimum un contract de servicii de intretinere a unui sistem informatic, la nivel central/regional, "servicii duse la bun sfarsit" in ultimii 3 ani, care sa fi presupus prestarea de servicii de analiza, dezvoltare, testare si implementare software, care sa fi inclus si cel putin o componenta de monitorizare si auditare a bazelor de date.Participarea ofertantului sa fie de minim 300.000 lei.? Minim unu, maximum doua contracte de prestari servicii de asistenta tehnica prin care sa prezinte ca experienta similara "servicii duse la bun sfarsit" in ultimii 3 ani, al carui scop sa fie culegerea si centralizarea si prelucrarea datelor la nivel national precum si prezentarea acestor date sub forma de aplicatii WEB GIS in cadrul unui portal informational.Participarea ofertantului, pentru 1-2 contracte, insumata, sa fie de minim 300.000 lei.? Pentru toate contractele care vor fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare solicitate se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, continand informatii potrivit art. 971 din HG nr. 925/2006Personal cheie in derularea contractului-1 manager proiect, experienta generala minim 5 ani vechime;
-1 Specialist suport tehnic aplicatii software si baze de date - experienta generala minim 3 ani vechime;
-1 Specialist suport tehnic software de baza- experienta generala minim 3 ani vechime;
-1 Specialist suport tehnic aplicatii si baze de date GIS- experienta generala minim 3 ani vechime ;
-1 Specialist suport tehnic servere si echipamente de stocare - experienta generala minim 3 ani vechime;
-1 Specialist suport tehnic DMS- experienta generala minim 3 ani vechime;
-1 Expert dezvoltare aplicatii informatice ? experienta generala minim 3 ani vechime;
-1 Expert testare securitate infrastructura IT si comunicatii? experienta generala minim 3 ani vechime;
-specialistii care ocupa pozitiile de mai sus trebuiesc sa detina studii superioare in domeniul IT&C/cibernetica, finalizate prin diploma de licenta sau echivalent si o experienta profesionala generala relevanta in prestarea serviciilor similare celor pentru care sunt propusi (experienta experienta generala minim 3 ani vechime).- Operatori call center minim 10 persoane;Cerinte minime expertului cheie nr. 1 ? Manager de proiect: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de competente avansate in dom. managementului de proiect, (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari de tip Project Management Professional/PRINCE 2 sau echivalent);
-Detinerea de cunostinte aprofundate priv. o metodologie de management a serviciilor de tehnologie a infomatiilor, (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari de tip ITIL Expert sau echivalent);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect/program/contract in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de manager/director/sef de proiect sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 2: Specialist suport tehnic aplicatii software si baze de date: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinte privitoare la asigurarea suportului tehnic pentru bazele de date (dovedita prin prezentarea unor diplome /certificari de tip DatabaseTechnology Support Specialist sau echivalent);
-Detinerea de cunostinte privitoare la asigurarea suportului tehnic pentru aplicatiile software (dovedita prin prezentarea unor diplome /certificari de tip Application Technology Support Specialist sau echivalent);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialist suport tehnic sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 3: Specialist suport tehnic software de baza: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinte privind administrarea sistemelor de operare (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari de tip Certified System Administrator sau echivalent);
-Detinerea de cunostinte tehnice avansate privind infrastructurile de tip Active Directory (dovedite prin prezentarea unor diplome/certificari in domeniu cum ar fi MCM Windows Server 2008 R2: Directory sau echivalent );
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialist suport tehnic sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 4: Specialist suport tehnic aplicatii si baze de date GIS: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinteprivind administrarea bazelor de date GIS (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Detinerea de cunostinte privind configurarea si optimizarea bazelor de date GIS (dovedite prin prezentarea unor diplome/certificari in domeniu);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitie de specialist suport tehnic sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 5: Specialist suport tehnic servere si echipamente de stocare: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinteprivind asigurarea suportului tehnic pentru echipamentele hardware si de stocare (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Detinerea de cunostinte privind arhitecturile infrastructuriilor IT(dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialist suport tehnic sau o alta pozitie similaraCerinte minime expertului cheie nr. 6 : Specialist suport tehnic DMS: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinteprivind utilizarea, implementarea, configurarea si mentenanta unei solutii de document management(dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Detinerea de cunostinte privind customizarea unei solutii de document management(dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialist suport tehnic sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 7 ? Expert dezvoltare aplicatii informatice: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinteprivind dezvoltarea aplicatiilor web (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Detinerea de cunostinte privind de instruire referitoare la platformele informatice (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu);
-Participarea pe parcursul profesiei la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialist dezvoltare sau o alta pozitie similara.Cerinte minime expertului cheie nr. 8 ? Expert testare securitate infrastructura IT si comunicatii: -Studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau echivalent;
-Detinerea de cunostinte privind conceptele, tehnicile, metodologiile si procedeele cadru in materia penetrarii sistemelor informatice (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari de tip CEH/GPEN sau echivalent);
-Detinerea de cunostinte privind dezvoltarea infrastructurii de securitate, indentificarea amenintarilor/vulnerabilitatilor retelelor informatice si diminuarea vulnerabilitatilor de securitate (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu de tip CCNA - Security sau echivalent)-Participarea pe parcursul profes. la cel putin un proiect similar/program in cadrul caruia sa fi detinut pozitia de specialisttestare securitate IT sau o alta pozitie similara.Pentru fiecare din competentele solicitate mai sus, pentru fiecare specialist (manager sau expert) ce va asigura respectivele servicii, se va completa Formularul nr. 5 insotit de CV-ul in format EUROPASS (a se vedea anexa la Formularul nr. 5), aferent fiecarei persoane propusa in cadrul echipei de proiect.Cerinta 1: Informatii privind sistemul de management al calitatiipentru activitatile principale necesare ducerii la indeplinire a obiectului contractului ce urmeaza sa fie atribuit (activitati de dezvoltare/implementare sisteme informatice si produse software), prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 9001 sau echivalent).Cerinta nr. 2Informatii privind sistemul de management al securitatii informatiilor, prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al securitatii informatiilor din punctul de vedere al controlului managementului asupra acestui domeniu, potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii (cum ar fi ISO 270001 sau echivalent).Cerinta nr. 3Informatii privindsistemul de management al serviciilor IT din seria ISO 20000 sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui nivel corespunzator al serviciilor IT emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
?timpi de raspuns referitor la problema aparuta - pe niveluri de severitate?
20%
Descriere: ?timpi de raspuns referitor la problema aparuta - pe niveluri de severitate
3.
termen de remediere pentru probleme - pe niveluri de severitate
20%
Descriere: termen de remediere pentru probleme - pe niveluri de severitate
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
faza finala licitatia electronica, astfel incat sa existe posibilitateade a diminua preturile ofertate de catre participanti.Factorul de evaluare ce vor fi introdus in aceasta etapa finala: Pretul ofertei;Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit.a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului : NU exista limite ; c). Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand acestea vor fi disponibile ? sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la : - existenta de preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice ; - numarul participantilor la licitatia electronica ; - clasamentul ; d). informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice : * Inainte de lansarea unei licitatii electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire . Nota : Parametrii tehnici ( propunerea tehnica ) sunt cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca serviciile ofertate si un vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare ; Neindeplinirea de catre serviciile ofertate a parametrilor tehnici solicitati da dreptul autoritatii contractante de a respinge oferta ( oferta neconforma, conform art.36 alin(2) lit.(a) din HG.nr. 925/2006, ofertantul participant nemaiavand dreptul de a participa la runda stabilita pentru licitatia electronica . e). conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze : - in cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa-si imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze ; - licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei nr.1 a licitatiei electronice . ** In cazul in care operatorul economic, declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele care fac obiectul procesului de reofertare, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze si care a fost introdusa in SEAP de autoritatea contractanta . **Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 **Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. **Durata unei runde: 1 (una) zi. f). Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii : in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem . Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la : http//www.e-licitaie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF. B. a). Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art.169 alin.(2) din OUG 34/2006 . Dupa incheierea rundei de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita Autoritatii contractante Formularul de oferta, completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13037/CP/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.10.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 11:00
Locul: B-dul Ion Campineanu, nr. 11, cod postal 010031, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor, prezentand in acest sens o delegatie scrisa.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care dupa desfasurarea fazei de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Nationala ?Apele Romane? ? Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Strada Ion Campineanu nr.11, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010031, Romania, Tel. +40 213110146, Email: [email protected], Fax: +40 213151297
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2013 14:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer