Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava


Anunt de participare numarul 143579/14.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel. +40 230210148, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de campanii de publicitate pentru Consiliul Judetean Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Insertii ziare local cotidian, ziar local saptamanal, site-uri web locale, posturi de radio locale, posturi de televiziune locale si post de televiziune national
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciului campanii de publicitate in presa scrisa locala, site-uri web locale, radio locale, televiziuni locale si la o televiziune nationala, respectiv: - LOT I: Publicarea de comunicate de presa, in 3 ziare de tip cotidian local, intr-un ziar saptamanal local si publicitate prin intermediul a 2 site-uri web locale de stiri generale;
- LOT II: Difuzarea de spoturi radio, de 30 de secunde/spot, 60 de secunde/spot, 90 de secunde/spot si asigurare spatiu de emisie, la 4 posturi radio locale, in intervalul orar 6, 00-22, 00, de luni pana duminica;
- LOT III: Difuzarea de spoturi TV, de 30 de secunde/spot, 60 de secunde/spot, 90 de secunde/spot si asigurare spatiu de emisie, la 3 posturi TV locale, in intervalul orar 6, 00-22, 00, de luni pana duminica;
- LOT IV: 12 difuzari, cu o durata de 30 secunde, in 6 zile consecutive, cate 2 difuzari pe zi, in cadrul emisiunilor de stiri in intervalele orale: 7, 00-8, 00 si 19, 00-20, 00, la 1 (un) post TV national.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele din caietul de sarcini.Pretul fara TVA, inclus in propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare deoarece nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Valoarea estimata fara TVA: 629, 032.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot I - 5300 lei; Lot II - 1100 lei; Lot III - 4800 lei; Lot IV - 1290 lei. Cursul de referinta leu/euro este de 4, 1930 lei pentru un euro la cursul Inforeuro din luna aprilie 2013.Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Anexa 7.2.2.11) ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: -a unui ordin de plata in original, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, in contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512. -a unei sume de bani in numerar. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 2661, 29 lei pentru Lotul I, 564, 52 lei pentru Lotul II, 2419, 35 lei pentru Lotul III si 645, 16 lei pentru Lotul IV, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform prevederilor art 278^1 alin 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget propriu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Anexa 7.2.2.12A din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ? Formulare;Cerinta nr. 2Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale. Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Anexa 7.2.2.12B din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV- Formulare, la care se vor anexa: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Cerinta nr. 3Declaratii privind calitatea de participant la procedura;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Anexa 7.2.2.12 C Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV ? Formulare.Cerinta nr. 4Evitarea conflictului de intereseOfertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Subcontractantul nu va prezenta decat declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator va prezenta si declaratiile privind neincadrarea in prevederile articolului 180 si articolului 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .
Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Anexa 7.2.2.12 D din sectiunea IV- Formulare).Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Judetean Suceava, in sensul prevederilor art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: NECHIFOR CATALIN-IOAN-Presedinte-Consiliul Judetean;RADULESCU ALEXANDRU-Vicepresedinte-Consiliul Judetean;NITA ILIE- Vicepresedinte-Consiliul Judetean;LOGHIN LACRAMIOARA-Administrator public;PASCU CONSTANTIN-Secretarul judetului;FLORISTEAN RODICA-Sef serviciu;GEMANARI LILIANA-Sef birou;COMANESCU LENUTA?LACRAMIOARA-Sef serviciu;MANDIUC RODICA- Sef seviciu;DUGAN GABRIELA-Sef seviciu;BURGHEAUA DANUT- Sef birou; BOLIACU SILVIA- Sef birou; TANASA PETRU- Sef seviciu; BELDIMAN MIHAELA-ELENA- Sef seviciu;PASNICIUC FELICIA-DINA-Sef seviciu;NISTOR ATANASA-Sef birou; VARVAROI FLORIN-GELU-Sef birou;IGNATESCU GHEORGHE-Sef seviciu; IROAIE DANA- Sef seviciu;ZAHARIUC ELENA-Sef seviciu;MACSIM IRINA-Sef seviciu; SILOCHE GABRIEL- Sef seviciu, ANDRIU TUDOR-GEORGE- Arhitect sef; RAIA VOICU- Sef seviciu; IMBRIA MIHAELA-NARCISA-Consilier superior;STANCIU CRISTINEL-DUCU-Consilier superior;BRADATAN LILIANA-CARMEN-Consilier superior;ROSCA IOANA-auditor;Consilieri judeteni: ABUTNARITEI IOAN, AGOUTIN CARMEN-CONSTANTINA, ARGANISCIUC OVIDIU-STEFAN, ARTENE MIHAI, BARBU SORINA, BADELINTA IOAN, BELDIMAN TIBERIU-GEORGE, BOLIACU CONSTANTIN, BONCHES BOGDAN-PAUL, BOSANCU NICULAI, CRETEANU MIHAI, CUCIUREAN CRISTIAN, CULIPEI LAURA-CATALINA, DASCALU IOAN-DAN, GHISOVAN GHEORGHE, GROZAVU MIHAI, IACOB GHEORGHE, ILIE VASILE, IORDACHE VIRGINEL, IRIMIE CRISTIAN-ANTON, ISOPESCU GRIGORE-SORIN, NICHITEAN VASILE-BRINDUSEL, NITA MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PITICARI IOAN, PLACINTA TUDOR, TATAR NISTOR, TEODOROVICI CRISTINA, PLATEC CEZAR-NICOLAE, ROTARU RAUL, VOLOSENIUC MIHAI-SORIN, SLEVOACA DORU GAVRIL, PROBOTEANU CONSTANTIN.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Cerinta nr. 5Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (Anexa 7.2.2.12 E din Sectiunea IV ? Formulare); Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Persoane juridice romane trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Ofertantul care a uzat de cea de a treia posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc, va prezenta, oricum inaintea transmiterii comunicarii, certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Persoanele fizice trebuie sa prezinte Autorizatie de functionare/altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Informatii privind subcontractantii;Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si acordul acestora;
Cerinta nr. 2 Informatii privind asocierea. Acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Cerinta nr. 3
- Pentru lotul 1
Cerinta minima de calificare:
Prezentarea pentru un singur ziar local cotidian - Certificat de audit emis de institutii autorizate, independente, de audit, in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?, din care sa rezulte tirajul mediu difuzat pe editie, pentru un singur ziar local cotidian: minim 7.000 exemplare/editie.
Cerinta minima de calificare:
Aria de difuzare a trei ziare locale cotidian se solicita a fi suprafata judetului Suceava.
Cerinta minima de calificare:
Profilul a trei ziare locale: cotidian.
Cerinta minima de calificare:
Publicul tinta a trei ziare locale: cetatenii, institutiile publice si agentii economici din judetul Suceava.
- Pentru lotul 2Cerinta minima de calificare:
1.Aria de acoperire a posturilor de radio se solicita a fi pe suprafata judetului Suceava;
2.Profilul posturilor de radio: posturi locale si sa contina in structura lor informatii de interes local din domeniul administrativ, politic, social, cultural, de turism, etc;
3.Publicul tinta al posturilor de radio: cetatenii, institutiile publice si agentii economici, din judetul Suceava.
- Pentru lotul 3Cerinta minima de calificare:
1.Aria de acoperire a posturilor TV sa fie teritoriul judetului Suceava;2.Profilul posturilor TV: post local;
3.Publicul tinta al posturilor TV: cetatenii, institutiile publice si agentii economici din judetul Suceava;
- Pentru lotul 4
Cerinta minima de calificare:
1. Audienta postului TV: minim 100.000 de telespectatori in prime-time (interval orar 19.00 ? 23.00) pe o perioada de minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, certificata de o institutie autorizata, independenta, specializata de audit.2. Aria de acoperire a postului TV: minim teritoriul national;3. Profilul postului TV: post TV national;4. Publicul tinta al postului TV: cetatenii, institutiile publice si agentii economici din Romania.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare Anexa 7.2.2.12 G din Sectiunea IV ? Formulare;Prezentarea Anexa 4.4.17 din Sectiunea IV ? Formulare;Prezentarea Certificatului de audit emis de institutii autorizate, independente, de audit, sau echivalent.Orice documente care sa probeze indeplinirea cerintei de calificare.Orice documente care sa probeze indeplinirea cerintei de calificare.Prezentarea Certificatului de audit emis de institutii autorizate, independente, de audit, sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6977
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.06.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.06.2013 10:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, Strada Stefan cel Mare nr.36, municipiul Suceava, judetul Suceava, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si, dupa caz, reprezentanti ai Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza intai din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 256^2 alin.(1) lit. (b) si alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148, Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer