Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului, in vederea re


Anunt de participare numarul 90667/13.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaBAIA (PRIMARIA BAIA)
Adresa postala: Comuna Baia, judetul Suceava, Localitatea: Baia, Cod postal: 727020, Romania, Punct(e) de contact: CIRLAN MIHAIL, Tel.0230540990, Email: [email protected], Fax: 0230540990, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de consultanta in domeniul managementului investitiei, Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului, in vederea realizariiproiectului integrat: Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea Festivalului Baia File de Istorie, Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Com. Baia, jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1: Servicii de consultantaLotul2: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Modernizare drumuri comunale
Lotul 3: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Alimentare cu apa in sistem centralizat
Lotul 4: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Extindere retea canalizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
79418000-7-Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Servicii de consultantaLotul2: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Modernizare drumuri comunale
Lotul 3: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Alimentare cu apa in sistem centralizat
Lotul 4: Servicii de realizare a Proiectului Tehnic, Detalii de Executie, elaborare documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor si Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul Extindere retea canalizare
Valoarea estimata fara TVA: 489, 238RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare cu valabilitate90 zile de la data deschiderii ofertelor.Garantia de participare pe loturi: Lot 1:3.000 leiLot 2 :3.000 leiLot 3 :1.500 leiLot 4 :900 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
conform fisei de dateFonduri europene, Program FEADR, Masura 322 Renovarea si dezvoltarea satelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1) declaratie privind eligibilitatea ofertantului (formular nr. 12A)2)declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (formular nr. 12B)3)Imputernicire de semnatura (formular nr. 3)4) Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular nr. 12C)5) Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice/juridice eliberat de catre Directia Generala a Finantelor Publice6) Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Primarie7) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / altele echivalente (pentru persoanele juridice/fizice straine)8)Certificatul de inregistrare al societatii copie legalizata
Nota: certificatele constatatoare trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si cu plata taxelor achitata la zi, vor fi prezentate in original sau in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente solicitate:
- Fisa de informatii generale (Formularul B1)-Bilanturi contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente;
-Identificarea financiara completand formularul nr.BdinsectiuneaFORMULAREa documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: -valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati sau peperioadadelainfiintare, dacaaceasta perioada este mai mica de 3 ani trebuie sa fie de minim: Lotul 1: Servicii de Consultanta - minim 350.000 lei;Lotul 2 : Servicii deProiectare modernizare drumuri comunale - minim 340.000 lei;Lotul 3 : Servicii de Proiectare alimentare cu apa in sistem centralizat - minim 193.000 lei;Lotul 4 : Servicii de Proiectare extindere retea canalizare - minim 90.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- informatii privind dotarile specifice, mijloace de transport si alte mijloace fixe pe care operatorul economic se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.- detinerea de software de proiectare cu licenta pentru cel putin un post de lucru
Completare Formular nr. 12 H si Anexa la Formular nr. 12 H
-informatii privind numarul mediu, in ultimii 3 ani, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului
- declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii
Completare Formular nr. 12 I si Anexa la Formular nr. 12 I, Formular nr. 12 K
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivelurile specifice minime necesare pentru proiectare conform descrierii complete din fisa de date : - asigurarea cu minim 1 inginer, absolvent al Facultatii de Hidrotehnica- asigurarea cu minim 2 ingineri, absolventi ai Facultatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, specializarea Drumuri si poduri- Sef de proiect- 1 expert tehnic (inginer hidrotehnician)- ofertantul va prezenta Certificat de atestare in vederea elaborarii documentatiilor pentru obtinerea avizului / autorizatiei de gospodarire a apelor, eliberat de Ministerul MediuluiOfertantul trebuie sa faca dovada experientei similare conform descrierii complete din fisa de date .Se vor anexa copii dupa contracte, procese verbale de predare-primire servicii + recomandari.- Informatii privind dotarile Ofertantii vor face dovada asigurarii minimului de echipamente tehnice conform descrierii compete din fisa de date : Cel putin doua mijloace de transport; Cel putin un calculator cu soft specializat pentru proiectare, cu licenta la zi Plotter-Declaratie privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii.-Se va prezenta o copie a certificatului sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale al ofertantului ( OHSAS 18001sau echivalent) pentru domeniul de activitateproiectare, care confirma faptul ca operatorul economic are implementat la nivelul societatii sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale.Nu se accepta ofertanti in curs de certificare.Nivelurile specifice minime necesare consultanta conform deswcrierii complete din fisa de date : - asigurarea cu cel putin 3 specialisti-minim 2 specialisti certificati ca si manager de proiect, precum si 2 specialisti certificati ca si manager in achizitii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.01.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.01.2010 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.01.2010 10:00
Locul: Primaria Com. Baia, Jud. Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR - Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleous, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: +4021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea De Apel Suceava
Adresa postala: Str. Stefan Cel Mare , nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230-216321, Email: [email protected], Fax: 0230-524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2009 11:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer