Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "


Anunt de participare numarul 146975/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +040 213055530, In atentia: Cons. Jr. Silvia BARBULESCU - director Executiv, Dimitriu Dragos - Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +040 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de consultanta pentru eleborare tema de concurs pentru "Concurs de solutii pentru amenajare zona Piata Matache "
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71210000-3 - Servicii de consultanta in arhitectura (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini.
Procentul de diverse si neprevazute este de 0% din valoarea contractului, iar valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 0 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 158, 950RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006, respectiv: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari - Instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara Formularului nr. 14, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie Sau ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Cont depunere : RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este de 3.000 lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c)si d) din Formularul nr. 14 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.15, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 7% din pretul contractului fara T.V.A. si se constituie in termen de 14 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica, in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, in vederea deblocarii garantiei de participare. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr.21 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMMuri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 3, 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local;Mod de plata : cf. art. 10 din propunerea de contract, parte a Documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.) Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.2.Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei, valabil la data limitade depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.3.Cazier fiscal pentru operatorul economic eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)4.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document). Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Prezentare Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)6.Certificat de participare cu oferta independenta: Prezentare Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare.In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.7.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare.Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiMircea Octavian Constantinescu - Director General DGEIon Florea - Director Executiv D.F.C.Ec. Daniela Mincu - Director General DGAJr. Silvia Barbulescu - Director Executiv DPAAdrian Iordache - Director Executiv - DJGheorghe Patrascu - Arhitect Sef - DGDU? Directia UrbanismElena Badoiu - Sef Serviciu - DGDU? Directia UrbanismRodica Gheorghe - Expert - DGDU? Directia UrbanismLigia Ciorcila - Inspector de specialitate - - DGDU? Directia Urbanism.Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.8.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.- certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: - Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. - Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire va prezenta documentul in original/copie legalizata. - In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana . 1.Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/ reale la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente) Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale anuale pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare cu 300.000 lei. I. Persoanele juridice romane vor atasa, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, situatiile financiare anuale (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pe ultimii 3 ani, pentru care exista exercitiu financiar incheiat, inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra de afaceri globala medie. II. Persoanele juridice straine vor atasa, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere autentificata/legalizata in limba romana, situatiile financiare anuale/extrase de situatii financiare anuale, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind marimea cifrei de afaceri globale anuale medii. In cazul persoanelor juridice straine, la calculul cifrei de afaceri globale anuala se va lua in considerare cursul euro mediu anual practicat de BNR pentru anii 2010, 2011 si 2012. Ofertantii, care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si va specifica ratele utilizate in oferta depusa. Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Capacitatea economico - financiara : In cazul in care ofert.isi demonstreaza situatia econ.si financiara invocand sustinerea de catre o alta pers.fizica/juridica (conf.art. 186 din OUG 34/2006, acesta are obligatia de a dovedi sustinerea, prin angajament ferm al persoanei respective. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conf.preved.art. 180 si art.181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nota: Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a situatiei tuturor membrilor grupului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 6 - Informatii generale din sectiunea FormulareSe vor prezenta: Formularul nr.18 Formularul nr.1, Formularul nr.20 din sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani.Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
nformatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.
Operatorul economic sa dispuna de resursele umane considerate de autoritatea contractanta ca fiind necesare indeplinirii in bune conditii a contractului (personal de specialitate si experti cheie care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului): Personal ce va fi angajat in contract:
a) arhitect/urbanist ? persoana cu studii superioare in domeniul arhitecturii sau urbanismului, cu drept de semnatura conform Legii nr.184/2001 si cu certificat RUR simbol Dz0 ? ?Planuri urbanistice zonale impreuna cu regulamentele locale aferente acestora? conform Hotararii Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 101/2010.b) specialist/expert urbanism istoric ? specialist/expert atestat de Ministerul Culturii pentru domeniul2 ?Urbanism istoric? conform Ordinului Ministerul Culturii si Patrimoniului National nr. 2495/2010 sau specialist in urbanism certificat RUR simbol G5 ? ?Studii de istorie urbana? conform Hotararii Consiliului Superior al Registrului Urbanistilor din Romania nr. 101/2010.c) specialist/expert tehnic - studii superioare in domeniul constructiilor civile, atestat Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru domeniul ?rezistenta si stabilitate? si MCPN pentru domeniul ?consolidare/ restaurare structuri istorice? , conform Ordinului Ministerul Culturii si Patrimoniului National nr. 2495/2010.d) topometrist - persoana autorizata pentru categoria de lucrari ?B? conform Ordinului Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.107/2010.e) specialist inginerie de trafic ? persoana cu studii superioare in domeniul inginerie specializarea Cai Ferate, Drumuri si Poduri si cu experienta in analize de trafic cu relevanta la scara urbana.f) inginer specialistretele edilitare - persoana cu studii superioare in domeniul inginerie specializarea instalatii sau constructii hidrotehnice si cu experienta de proiectare in specialitatea retele edilitare.I. Se vor anexa urmatoarele documente:
a) Copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile, certificatele, atestatele etc. detinute de persoanele respective, necesare pentru dovedirea cerintelor solicitate.Toatecertificatele, atestatele, diplomele, autorizatiile etc. care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii cerintelor mai sus mentionate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
b) Orice alte documente necesare pentru dovedirea cerintelor solicitate, acolo unde se solicita experienta in domeniu si nu diplomele, adeverintele, autorizatiile, certificatele etc.
c) Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane dintre cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertelor, completat.II. Pentru fiecare dintre specialistii/expertii care vor fi prezentati se vor atasa: a) Curriculum Vitae (CV), in original, datat si semnat pe fiecare pagina, insotit de Declaratia de disponibilitate. C.V.-urile prezentate vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective, si vor avea inscrisa mentiunea ?Declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile Codului Penal, ca datele cuprinse in prezentul Curriculum Vitae sunt corecte si corespund realitatii?.
b) Angajamentul de participare, cu semnatura persoanei in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.Nota: Documentele emise in alta limba decat cea romana se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autentificata / legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza parte/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere alesubcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta intelegerile preliminare de subcontractare. Nota1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractanti. Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului. Nota 3: a)Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica b)Raspunderea contractului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte /parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. c) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale. d) resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Informatii privind asocierea ? Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este decalarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu perevederile art.44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001:2008 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii). Ofertantul trebuie sa prezinte in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? certificatul ISO 9001:2008 sau certificat echivalent emis de organisme nationale sau internationale, in domeniul aferent obiectului prezentului contract.
-Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de cel putin unul dintre asociati.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 7 din sectiunea FormulareSe vor prezenta Formularul nr. 8 si Formularul nr. 9 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul nr. 10 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul nr.11 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul 12, din Sectiunea Formularecertificat ISO 9001:2008 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Da
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, definirea si argumentarea criteriilor relevante care vor fi aplicate pt stabilirea proiectului castigator in cadrul concursului de solutiicare se va organiza pe baza temei de concurs
10%
Descriere: Pentru acest factor de evaluare, comisia va acorda punctajul P(2).
3.
Numarul de seturi de date distincte si relevante propuse pentru elaborarea temei de concurs
10%
Descriere: Pentru acest factor de evaluare, comisia va acorda punctajul P(3).
4.
Numarul de materiale suport grafic relevante care vor fi livrate ca parte integranta a temei de concurs
10%
Descriere: Pentru acest factor de evaluare, comisia va acorda punctajul P(4).
5.
Identificarea si argumentarea riscurilor si vulnerabilitatilor din punct de vedere urbanistic al zonei de studiu
10%
Descriere: Pentru acest factor de evaluare, comisia va acorda punctajul P(5).
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.10.2013 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 12:00
Locul: Sediul Municipiului Bucuresti (M.B.), Splaiul Independentei, nr. 291-293, Sector 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Algoritmul de calcul pentru determinarea punctajului total care va fi utilizat este: PT = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5), unde: PT ? punctaj total (maxim 100 puncte);P(1) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Pretul ofertei?;P(2) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Identificarea, definirea si argumentarea criteriilor relevante care vor fi aplicate pentru stabilirea proiectului castigator in cadrul concursului de solutiicare se va organiza pe baza temei de concurs?;P(3) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Numarul de seturi de date distincte si relevante propuse pentru elaborarea temei de concurs?;P(4) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Numarul de materiale suport grafic relevante care vor fi livrate ca parte integranta a temei de concurs?;P(5) ? punctajul obtinut pentru factorul de evaluare ?Identificarea si argumentarea riscurilor si vulnerabilitatilor din punct de vedere urbanistic al zonei de studiu?;Ofertele se vor clasifica in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.Modul de departajare a ofertelor cu punctaje egale se va face astfel: ?In caz de egalitate de puncte la punctajul general, contractul de achizitie publica se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Identificarea, definirea si argumentarea criteriilor relevante care vor fi aplicate pentru stabilirea proiectului castigator in cadrul concursului de solutiicare se va organiza pe baza temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Numarul de seturi de date distincte si relevante propuse pentru elaborarea temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Numarul de materiale suport grafic relevante care vor fi livrate ca parte integranta a temei de concurs?.?In cazul in care egalitatea se mentine, contractul se atribuie operatorului economic care a obtinut punctajul cel mai mare la factorul de evaluare ?Identificarea si argumentarea riscurilor si vulnerabilitatilor din punct de vedere urbanistic al zonei de studiu?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² 2 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +040 213055530, Email: [email protected], Fax: +040 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer