Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de consultanta pentru executia obiectivului de investitie "Modernizarea si reabilitarea imobilului situat in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5"


Anunt de participare numarul 148919/18.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de consultanta pentru executia obiectivului de investitie "Modernizarea si reabilitarea imobilului situat in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de consultanta pentru executia obiectivului de investitie "Modernizarea si reabilitarea imobilului situat in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de servicii de consultanta pentru executia obiectivului de investitie "Modernizarea si reabilitarea imobilului situat in Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5", conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 2, 194, 350RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti in conformitate cu prevederile art.86 din HG 925/2006.orientativ Formularul 13 in cazul scrisorii de garantie bancara, care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie. Cont depunere: RO53TREZ7005006XXX000227 la ATCPMB, CUI 4267117.Cuantumul garantiei este de 43.800 lei. Valabilitate 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c)si d) din Formularul nr. 13 a tuturor membrilor asocierii. In situatia in care ofertantul este IMM (asoc de IMM-uri)conform legii nr. 346/2004, va depune Formularul nr.14, cuantumul garantiei fiind redus la 50%. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR cu 5 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. ATENTIE: Pentru garantia de participare constituita prin polita de asigurare, operatorul economic va prezenta in original polita de asigurare si in copie dovada achitarii primei de asigurare. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 10% din pretul contractului fara T.V.A. si se constituie in termen de 10 zile de la data semnarii si inregistrarii contractului in Registrul Unic de Contracte existent la Directia Generala Achizitii.Garantia de buna executie va fi depusa, in original, la Directia Generala Economica, in copie la directia initiatoare a procedurii si la Directia Proceduri Achizitie, in vederea deblocarii garantiei de participare. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr. 22 cu optiunea cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMMuri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
*Declaratie pe propria raspundere, Formularul 1, in temeiul art.180 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant despre care are cunostinta ca se afla in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, modificata si completata.* Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si cel al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de cazier judiciar pentru administrator/firma, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 2, in temeiul art.181 din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul sustinator, dupa caz, in conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.*Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Formular 3.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.*Certificat de participare cu oferta independenta Formular 4. In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere.* Declaratie pe propria raspundere a ofertantului, Formular 5, privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului BucurestiBogdan Hreapca - Director General ? Directia Generala Dezvoltare si InvestitiiMircea Octavian Constantinescu - Director General - Directia Generala EconomicaEc. Daniela Mincu - Director General - Directia Generala AchizitiiAdrian Iordache - Director ? Directia JuridicBogdan Sosoaca ? Director Executiv - Directia InvestitiiCorina Popa Balan - Director Executiv Adj. - Directia InvestitiiIon Florea ? Director Executiv - Directia Financiar ContabilitateLuiza Matheas ? Sef Serviciu Directia InvestitiiCatalin Diaconu - Expert Directia Investitii*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataPersoanele juridice romane vor prezenta: *Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ? formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;*Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata.Nota: 1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.2. Certificatele se vor prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.4. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.NOTA: Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic;b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a) ? d). 1.Pentru persoane fizice/juridice romane: *Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Pentru persoane juridice/fizice straine: * documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota: in cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul care dovedeste o forma de inregistrare in copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are resurse reale, negrevate de datorii sau a unor linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare, suficiente pentru a asigura cash-flow in valore de 274.293, 75 lei sau echivalent, pentru o perioada de 3 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile de servicii de consultanta in aceasta perioada. Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru derularea acestui contract, independent de angajamentele asumate pentru alte contracte. Se solicita prezentarea documentelor (scrisoare) eliberate de banca din care sa rezulte indeplinirea in mod neechivoc a cerintei de calificare, sau orice tip de document care sa demonstreze indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a tuturor membrilor grupului. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta poate fi indeplinita si de catre un singur membru al asocierii in numele asocierii. Nota 3: In situatia in care ofertantul este o asociere, indeplinirea acestei cerinte poate fi demonstrata si prin prezentarea unui document eliberat de banca din partea fiecarui membru al asocierii, a caror valoare cumulata sa fie de minim valoarea solicitata. Nota 4: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul 1 euro= 4, 4633 lei. b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru luna decembrie 2013, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Informatii generale - cifra medie de afaceri globala, in ultimii 3 ani, cel putin egala cu 800.000 lei.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotita de traducere in limba romana autorizata.
Nota 2: a)Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2011, 2012, 2013). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site?ul www.bn.ro (2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei, 2013 = 4, 4190 lei).
b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Se vor prezenta certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare ? Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si finanaciare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minume privind cifra medie de afaceri globala. Sunt acceptate si alte documente prin care ofertantii isi pot demonstra situatia economica si financiara, in locul bilantului pe anul 2013.
* Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului. Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile art.44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
* Informatii privind tert sustinator economic si financiar. Capacitatea economico - financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186 alin (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita prezentarea documentelor (scrisoare) eliberate de banca din care sa rezulte indeplinirea in mod neechivoc a cerintei de calificare, sau orice tip de document care sa demonstreze indeplinirea cerintei.- se va completa Formularul 6 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 11 din sectiunea Formulare- se vor completa Formularele 1, 18, 21, 5
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani.Ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiar. Se vor atasa pentru cele mai importante contracte, documente suport: recomandari/ certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar.
Fiecare document va contine obligatoriu date referitoare la: -beneficiarul contractului;
- tipul, valoarea, volumul si contributia ofertantului la activitatile indeplinite;
- perioada in care s-au realizat aceste activitati;
Experienta similara trebuie sa dovedeasca prestarea de servicii similare celor care fac obiectul prezentului contract dupa cum urmeaza: Prezentarea unui (1) contract, avand ca obiect servicii de consultanta tehnica pentru o cladire incadrata in lista monumentelor istorice la minim grupa B, prestat in ultimii 3 ani, a carei valoare sa fie cel putin 800.000 lei (fara TVA). Pentru demonstrarea cerintei operatorii economici pot prezenta orice documente relevante (copii ale contractelor sau parti din contract pe care ofertantul le considera relevante pentru demonstrarea experientei similare/ proces verbal receptie/ documente de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar / recomandari de la beneficiari) in copie lizibila, cu mentiunea: ?conform cu originalul?, care sa cuprinda in mod obligatoriu si cumulativ datele de identificare ale contractului, beneficiarul contractului, tipul serviciilor prestate, perioada de derulare, modul in care au fost indeplinite obligatiile contractuale.Nota 1: a)Pentru contractele prezentate in euro, se va lua in considerare cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.b) Pentru alte monede decat euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/infoeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Nota 2: Documentele vor fi prezentate de catre ofertanti in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
- Documentele emise in alte limbi, se vor prezenta insotite in traducerea in limba romana, autorizata.
- Daca din documentele anexate rezulta ca ofertantul nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, acesta va fi exclus din procedura de atribuire.
Nota 3: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.-Data finalizarii prestarii serviciului trebuie sa se incadreze in acest interval. Se vor lua in considerare numai ?serviciile duse la bun sfarsit? in acesta perioada. Prin ?servicii duse la bun sfarsit ?se intelege: servicii receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).Nota 4: Experienta similara solicitata ca cerinta minima va fi indeplinita conform prevederilor Ordinului ANRMAP 509/2011.
Declaratie privind echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Ofertantul va face dovada ca dispune de dotarea tehnica necesara indeplinirii contractului, in corelare cu oferta tehnica prezentata.Ofertantii vor prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc.) care atesta detinerea (dotarea proprie/ inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului.
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.Nota: Aceasta declaratie nu coincide cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de conducere in ultimii 3 ani nefiind in mod obligatoriu persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului.
Declaratie referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Lista personalului cheie completat si semnat de catre reprezentatntul imputernicit al ofertatului.Personal specializat (experti cheie)1. Manager de proiect
-Experienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitatiin urmarirea lucrarilor de constructii civile.- Se solicita: Certificat de Manager de Proiect recunoscut CNFPA sau echivalent.
2. Inginer -Verificator cantitatiExperienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitatisimilare cu cel al obiectului procedurii.
3. Diriginte santier constructii- Certificat de atestare in domeniul Constructii civile, industriale si agricole (categoria de importanta C);
4. Diriginte santier instalatii
-Certificat de atestare in domeniul Instalatii sanitare, termoventilatii5.Diriginte santier instalatii electrice
- Certificat de atestare in domeniul Instalatii electrice;
6. Arhitect-Experienta profesionala specifica demonstrata prin prezentarea dovezii participarii in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitatisimilare cu cel al obiectului procedurii.La elaborarea acestor cerinte s-a avut in vedere dispozitiile Instructiunii ANRMAP nr. 1/18.06.2013.
Nota 1: Se vor prezenta urmatoarele documente suport pentru a dovedi indeplinirea cerintei minime solicitate pentru pozitiile ? manager de proiect, inginer ? verificator cantitati, arhitect: - CV tip Europass, in original si semnat de catre expertul propus;
- copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?ale tuturor documentelor ce probeaza indeplinirea cerintelor (ale certificatelor profesionale/atestatelor si autorizatiilor obtinute, legitimatii vizate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor), declaratie de disponibilitate (Formular 24).
Personalul specializat (expertul cheie) propus trebuie sa prezinte documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale generale si specifice si anume o declaratie pe proprie raspundere a acesteia in original/carnetul de munca/contractul individual de munca sau documente echivalente.- copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului.
- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.Pentru personalul specializat (expertul cheie) - Diriginte santier constructii, Diriginte santier instalatii, Diriginte santier instalatii electrice se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatelor de atestare vizate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
- copie contract de munca pentru expertul angajat permanent al ofertantului ori contract de colaborare si declaratie de angajament/acord de participare/declaratie de disponibilitate pentru specialistul care nu e angajat permanent al ofertantului.
- Toate documentele vor fi prezentate in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata in limba romana pentru persoanele nerezidente.
Nota 2: In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Nota3 : Avand in vedere complexitatea obiectivului de investitie, gestionarea in mod eficient a resursei umane implica ca sarcinile si atributiile personalului cheie sa fie clar stabilite si in corelare cu graficul de executie, motiv pentru fiecare pozitie de expert se va desemna cate o persoana distincta.Nota 4: pentru specialistii care nu sunt vorbitori nativi de limba romana se vor prezenta certificari care sa ateste cunostiintele de limba romana ale specialistilor propusi sau pentru fiecare specialist se vor prezenta cate un translator/traducator autorizat impreuna cu documentele doveditoare.
Declaratie de disponibilitate a ofertantului cu privire la persoanele responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.Ofertantul va prezenta o declaratie de disponibilitate prin care reprezentantul legal al acestuia declara ca persoana propusa este capabila si va lucra pentru perioada (perioadele) prevazuta pe pozitia pentru care a fost propus in contract in situatia in care aceasta oferta este castigatoare. Va fi prezentata cate o declaratie pentru fiecare expert cheie propus. Inlocuirea acestor persoane, daca este cazul, se va face numai cu acordul prealabil al Autoritatii Contractante Acordul Autoritatii Contractante pentru modificarea
propusa va fi conditionat de prezentarea de catre ofertant a documentelor
care sa ateste ca pregatirea profesionala a persoanelor propuse este echivalenta cu cea a celor inlocuite, care a stat la baza evaluarii ofertelor si ca persoanele propuse aupregatirea si experienta necesare si detin
atestatele specificate, valabile la data inlocuirii.
In cazul ofertantului declarat castigator autoritatea contractanta solicita ca pentru derularea contractului de achizitie publica acesta sa incheie
contract/contracte individuale de munca cu expertul/expertii propusi.
Declaratie/angajament pe propria raspundere: in cazul in care ofertantul este declarat castigator va face dovada inainte de semnarea contractului
prin prezentarea graficului privind activitatile si timpul necesar, ca expertii
ofertati, chiar daca sunt implicati in alte proiecte/contracte, pot aloca timpul si resursele necesare ducerii la indeplinire a contractului in cauza.
Informatii privind tert sustinator tehnic si profesional.Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190alin. 3din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In acest caz, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.69 ind 1, art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006 modificata si completata.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are obligatia de a preciza parte/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere alesubcontractantilor propusi.Ofertantul va prezenta intelegerile preliminare de subcontractare.
Nota1: Cerintele privind situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, standarde privind asigurarea calitatii si standarde privind protectia mediului nu pot fi indeplinite prin intermediul unui sau unor subcontractanti.
Nota 2: Cerintele privind capacitatea profesionala se iau in considerare numai pentru partea de implicare a subcontractantului.
Nota 3: a)Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica
b)Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale.c) resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001:2008sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea ISO 9001:2008 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in careprobele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001:2005sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care documentul nu este emis in limba romana, se va prezenta obligatoriu traducerea autorizata a acestuia.
Nota 1 Cerinta privind certificarea 14001:2005sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul tertului sustinator.Nota 2. In cazul unei asocieri, criteriile trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 3: In cazul in care ofertantul nu detine un certificat de respectare a standardelor privind protectia mediului asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- se va completa Formularul 7 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 8 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 25 din sectiunea Formulare- se va completa Formularul 9 din sectiunea Formulare---se va vompleta Formularul 23 din sectiunea Formulare-se vor vompleta Formularele 1, 19, 21, 5 din sectiunea Formulare-se va completa Formularul 10 din sectiunea FormulareOfertantii vor prezenta o copie a certificatului 9001:2008 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor.Ofertantii vor prezenta o copie a certificatului ISO 14001:2005 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Factor tehnic
15%
Descriere: Identificarea riscurilor privind executia lucrarilor
3.
Factor tehnic
15%
Descriere: Recomandarile si stategiile pentru minimizarea/ eliminarea riscurilor privind executia lucrarilor
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 11:00
Locul: Directia Generala Achizitii, etaj 10, Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantul ofertantului va prezenta imputernicire si copie dupa actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic. Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Ofertantii care au preturi egale si care au primit invitatia de reofertare din partea autoritatii contractante vor depune noua propunere financiara in plic inchis, netransparent, marcat cu adresa autoritatii contractante, denumirea si adresa operatorului economic si cu inscriptia ?Reofertare Propunere Financiara?. Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante si se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare constituita.ATENTIE!!!!! In cazul in care ofertantul uzeaza de prevederile art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va prezenta initial o Declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal al ofertantului, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul care a uzat de acest drept are obligatia de a prezenta / completa oferta cu certificatele /atestatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens (in termenul prevazut in respectiva solicitare, sub sanctiunea respingerii ofertei. Se va completa Formularul 26 si anexa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul Independentei, 291-293, sector 6, et. 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): http: //pmb.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.01.2014 11:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer