Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Servicii de Creditare


Anunt de participare (utilitati) numarul 141729/30.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: Oradea, strada Atelierelor nr.12, Tel. +40 259423245, In atentia: Director General: dr.ing. Csuzi Istvan, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, transport public urban
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de Servicii de Creditare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Oradea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea unui imprumut (linie de credit) in suma totala de 6350000 RON pentru implementarea proiectului care face parte din Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 2 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.3 - Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, Operatiunea 2.3.2.: Dezvoltarea infrastructurii de C-D a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru C-D, Numar de identificare al contractului de finantare: 315/20.06.2011, titlul proiectului: Centru de cercetare mecatronica a sigurantei transportului public in comun de calatori, cod SMIS: 27777.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- un credit punte in valoare de 3700000 RON, care reprezinta diferenta dintre valoarea eligibila nerambursabila si valoarea prefinantarii care a fost primita.
- un credit de 1650000 RON care sa acopere valoarea TVA-ului.
- un credit pentru cofinantarea investitiei 1000000 RON care va fi folosit (accesat) numai in cazuri neprevazute in care din diverse motive nu se vor putea achita furnizorii pentru acest proiect.
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
12000 RON sau echivalentul in valuta calculat la cursul de schimb al BNR publicat cu 4 zile calendaristice anterior datei limita stabilita pt depunerea ofertelor, constituita conform art.86 din HG 925/2006 (50% pt. IMM cf. Legii nr.346/2004).Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Plata cu ordin de plata se face in contul RO05RNCB0032046498350001, BCR Oradea. Autoritatea are dreptul de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada devalabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, -in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1) lit.b) din OUG nr.34/2006 (in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, se va retine contestatorului din garantia de participare 4200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420001 lei) Cuantumul garantiei de buna executie este de 3% din valoarea contractului fara TVA.De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract(conform art.90 din HG 925/2006).Nu se vor aplica prevederile art.90 alin.3 din HG 925/2006 privind retinerile succesive(autoritatea contractanta nu accepta o astfel de modalitate). Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii sau legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.1. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.2 ? in original.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3.Declaratie privind calitatea de participant: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.d) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept: - asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.Cerinta obligatorie: 3.1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 2.3.3.2. Se solicita completarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punderea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular 2.8.3.3. Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic si din partea subcontractantului (daca este cazul) din care sa rezulte ca nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 2.4.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local SA sunt urmatoarele: - Primaria Municipiului Oradea (Consiliul Local):
Bolojan Ilie Gavril - Primar Primaria Municipiului Oradea
Malan Mircea - Viceprimar Primaria Municipiului Oradea
Muresan Ionel Ovidiu - Viceprimar Primaria Municipiului Oradea
Unita Lucian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Timofte Claudia Simona Cleopatra - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Cupsa Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Negrean Daniel Dumitru - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Bonchis Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Vulcu Daniel Sorin - Consilier Local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Dan Octavian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Mohan Aurel George - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Campan Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Lascu Tudor Sebastian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Debelka Boglarka Lilla - Consilier local(Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Dulca Camelia Mariana - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Popa Dan Lucian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Filimon Teofil Laviniu - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Manea Mihai - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Biro Rozalia Ibolya - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Pasztor Sandor - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Huszar Istvan Eric - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Delorean Ion Iulius - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Szabo Jozsef - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Sarkozi Zoltan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Corches Dorin Octavian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Ile Cristian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Coste Marina Adelina - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)- Consiliul de Administratie SC Oradea Transport Local SA:
Csuzi Istvan - Membru C.A.
Gogoneata Emilia - Membru C.A.
Miclaus Sorin Dan - Membru C.A.
Nica Romeo Emilian - Membru C.A.
Pacurar Calin - Membru C.A.
Pop Viorel Mircea - Presedinte C.A.
Urdea Florin - Membru C.A.Membrii Comisie C.M.M.A.P. (Comisia Municipala de Monitorizare a Achizitiilor Publice):
Muresan Ioan - Presedinte C.M.M.A.P.
Giurea Mina - Membru C.M.M.A.P.
Andrica Liviu - Membru C.M.M.A.P.
Bara Octavian - Membru C.M.M.A.P.
Lezeu Ioan - Membru C.M.M.A.P.- Membrii A.G.A. ai SC Oradea Transport Local SA:
Mohan Aurel George - Consilier local
Dulca Camelia Mariana - Consilier localSzabo Jozsef - Consilier local
Ile Cristian - Consilier local- Persoane care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire contract servicii de creditare:
Csuzi Istvan ? Director General
Purge Ioan ? Director EconomicPop Viorel Mircea ? Director Tehnic
Crainic Mircea-Razvan - Consilier Juridic
Bar Marius-Dan ? Expert achizitii publice
Popa Diana-Daniela - Sef birou contabilitate
Fodre Gabriela ? Sef birou achizitii
Campeanu Ana - Referent economist
Tuduc Liliana - Sef birou financiarIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. De asemenea, subcontractorii declarati prin oferta vor depune declaratia privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti. 1. Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).
Cerinta obligatorie:
Prezentarea de documente doveditoare:
- Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, autorizatie de functionare/altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii/autorizatia de functionare/altele echivalent.
Domeniul de activitate a ofertantului trebuie sa corespunda cu obiectul procedurii (sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).- Persoane juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente a tarii respective. Documentele trebuie prezentate in traducere autorizata in limba romana.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita si acesta este obligat sa prezinte in original/copie legalizata certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent pentru persoane juridice/fizice straine.
2. Autorizatie de functionare a institutiei de creditare emisa de catre BNR (Banca Nationala a Romaniei) sau de catre autoritatea de reglementare competenta din tara de domiciliu, pentru operatorii economici nerezidenti.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala inultimii 3 ani(minim 900000 RON).In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria I.M.M., astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/29.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria
IMM.O asociere ai carei membrii individual sunt IMM se incadreaza in categoria IMM.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale, conform Formularul 2.5. ? in original
Informatii privind sustinerea acordata.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor
grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza prin dovedirea sustinerii de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea
unui angajament ferm al persoanei/persoanelor respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea
financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art.181 (literele a, c1 si d) din OUG nr.34/2006 si nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006.Sustinatorul va prezenta fisa de informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Angajament privind sustinerea financiara a ofertantului/grupului de operatori economici, Formular 2.6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara(una sau mai multe prestari similare cu o valoare cumulata de minim 600000 RON). Se solicita urmatoarele documente:
-Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Formular 2.7, in original.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Daca contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, se vor lua in considerare serviciile onorate in perioada solicitata si se vor avea in vedere doar prestari de servicii din aceasta perioada.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Formular 2.7, in original.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care are, eventual, intentia sa o subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi(lista cu subcontractantii si specializarea acestora, Formular 3.1. in original).
Toti subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date formularul cu informatii generale privind societatea - Formular 2.5 (cu exceptia sectiunii privind cifra de afaceri).
Modalitatea de indeplinire
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora (daca este cazul), Formular 3.1. in original.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care are, eventual, intentia sa o subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Toti subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date formularul cu informatii generale privind societatea - Formular 2.5 (cu exceptia sectiunii privind cifra de afaceri).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2013 10:00
Locul: Oradea, strada Atelierelor nr.12, judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1-2 persoane/ofertant pe baza de imputernicire si copie C.I/pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora. 2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011. 3. La evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare prevederile Ordinului nr.509/2011, publicat in Monitorul Oficial nr.687/2011. 4. In cazul in care ofertantul are unul sau mai multe documente lipsa la deschidere, conform cu prevederile art.11 alin.(4) din HG 925/2006 poate depune o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (Formular 3.0). In cazul in care ofertantului ii lipsesc unul sau mai multe documente de calificare solicitate si acesta nu a prezentat declaratia de mai sus, acesta va fi descalificat, fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va depune documentele de calificare in forma solicitata. Incazul in care ofertantul depune declaratie initiala pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de calificare, certificatele fiscale pot avea data de eliberare ulterioara datei de depunere a ofertelor. 5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.256^2, alin.1, lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC Oradea Transport Local SA
Adresa postala: strada Atelierelor nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Tel. +40 259423245, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2013 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer