Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru 25 unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi


Anunt de participare numarul 108806/05.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala:  Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700075, Romania, Punct(e) de contact:  Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Tel. 0232/235.100, In atentia:  Anca Muscheru, Email:  [email protected], Fax:  0232/214.425, 210.336;, Adresa internet (URL):  www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru 25 unitati administrativ-teritoriale din judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Romania, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica de servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru urmatoarele 25 unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Iasi si comunele Aroneanu, Baltati, Bivolari, Butea, Ceplenita, Costuleni, Dagata, Dobrovat, Erbiceni, Gorban, Madarjac, Motca, Movileni, Probota, Popesti, Popricani, Raducaneni, Romanesti, Roscani, Ruginoasa, Todiresti, Tomesti, Ungheni, Voinesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de elaborare harti de risc la alunecari de teren pentru urmatoarele 25 unitati administrativ-teritoriale: Municipiul Iasi si comunele Aroneanu, Baltati, Bivolari, Butea, Ceplenita, Costuleni, Dagata, Dobrovat, Erbiceni, Gorban, Madarjac, Motca, Movileni, Probota, Popesti, Popricani, Raducaneni, Romanesti, Roscani, Ruginoasa, Todiresti, Tomesti, Ungheni, Voinesti
Valoarea estimata fara TVA: 806, 451.61RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
150 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP-16000lei, GBE-instrument de garantare 10%din pretul contractului, exclusiv TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea
-Istoricul litigiilor-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006-Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat;
-Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local;
-Certificat de atestare fiscala emis de Consiliul Judetean Iasi,
-CUI, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani pentru care exista exercitiul financiar incheiat,
-Ofertantul va prezenta bilantul contabil pentru anii 2007, 2008, 2009
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima obligatorie: Se solicita realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009) egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, respectiv 400.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie a ofertantului referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat in ultimii 3 ani,
- Lista personalului responsabil ? ?cheie? care va fi angajat in cadrul contractului,
-Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani,
-Experienta similara: contract similar in copie, recomandare sau document constatator/proces verbal de receptie din partea beneficiarului, pentru contractul similar prezentat in copie.
-Standarde de asigurare a calitatii-Standarde de protectia mediului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Personal minim obligatoriu: -persoane autorizate de A.N.C.P.I. sa execute lucrari de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei sau fotogrametriei din categoria ?B?, ?C? si ?D?.-cel putin o persoana cu minim 10 ani experienta in urmarirea comportamentului deplasarii naturale a terenurilor.-Cerinta minima obligatorie: Demonstrarea capacitatii prin indeplinirea si finalizarea a cel putin 1 contract similar, incheiat si finalizat in ultimii trei ani, de valoare egala sau mai mare decat 400.000 lei.-ISO 9001 sau echivalent, -ISO 14001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10439/28.09.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2010 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.11.2010 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, Consiliul Judetean Iasi, str. Stefan cel Mare nr. 69, Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: Data: 05.11.2010Ora limita: 12:00 , ora RomanieiAdresa: adresa Autoritatii contractante
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21.310.46.41, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Tribunalul Iasi, str. A. Panu nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. (+40) 232 - 260600
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala:  CONSILIUL JUDETEAN IASI, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700075, Romania, Tel. 0232/235100, Email:  [email protected], Fax:  0232/214.425, Adresa internet (URL):  www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2010 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer