Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de formare profesionala


Anunt de participare numarul 131431/05.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE
Adresa postala: CALEA BUCURESTI, NR 137A, BL N8, SC 2, PARTER, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200617, Romania, Punct(e) de contact: STEFANIA ALINA ANDREESCU, Tel. 0351807181, Email: [email protected], Fax: 0351807181, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE
Adresa postala: Bd. Decebal , nr.83, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200621, Romania, Punct(e) de contact: Andreescu Alina Stefania, Tel. 0351427556, In atentia: Andreescu Alina Stefania, Email: [email protected], Fax: 0351427561, Adresa internet (URL): www.asociatiasef.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE
Adresa postala: Bd. Decebal , nr.83, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200621, Romania, Punct(e) de contact: Andreescu Alina Stefania, Tel. 0351427556, In atentia: Andreescu Alina Stefania, Email: [email protected], Fax: 0351427561, Adresa internet (URL): www.asociatiasef.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE
Adresa postala: Bd. Decebal , nr.83, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200621, Romania, Punct(e) de contact: Andreescu Alina Stefania, Tel. 0351427556, In atentia: Andreescu Alina Stefania, Email: [email protected], Fax: 0351427561, Adresa internet (URL): www.asociatiasef.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
Altele: informare si orientare profesionala medierea muncii si formare profesionala , consiliere psiho-sociala, orientare profesionala , informare , consultanta
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de formare profesionala
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Regiunea Sud Vest Oltenia
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de achizitie publica de servicii de formare profesionala pentru calificarea in meseriile de stivuitorist, electrician de joasa si medie tensiune, fochist, pentru un numar de 184 cursanti, in orasul Craiova, jud. Dolj, pentru Proiectul Munca pe primul loc , ID 54993, conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de achizitie publica de servicii de formare profesionala pentru calificarea in meseriile de stivuitorist, electrician de joasa si medie tensiune, fochist, pentru un numar de 184 cursanti, in orasul Craiova, jud. Dolj, pentru Proiectul Munca pe primul loc , ID 54993, conform caiet de sarcini
Valoarea totala estimata a contractului este de 263.760, 68 lei astfel, pentru
Lot 1- servicii de formare profesionala in meseria de stivuitorist- valoarea estimata 75352, 48 lei
Lot 2- servicii de formare profesionala in meseria de electrician de joasa si medie tensiune- valoarea estimata 113028, 72 lei
Lot 3- servicii de formare profesionala in meseria de fochist- valoarea estimata 75352, 48 lei
Valoarea estimata fara TVA: 263, 733.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 16.01.2012 pana la 31.12.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 1% din valoarea estimata, respectiv: Lotul 1- 753 lei, Lotul 2- 1130 lei, Lotul3- 753 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri nerambursabileprin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Declaratie privind calitatea de participant la procedura , Certificat de Atestare Fiscala privind plata impozitelor si taxelorCertificat fiscal eliberat de Directiile locale de taxe si impozite si contributiilor de asigurari sociale , Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, ? copie xerox, pe care se va mentiona conform cu originalulCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , Autorizatia eliberata de Comisia de Autorizare in conditiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor conform careia pot organiza cursuri de calificare in meseriapentru care depun oferta conform lotului specificat in caietul de sarcini.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale ? care contine cifra medie de afaceri pe ultimii trei aniFormularulB.2Cerinta minima de calificare-Cifra de afaceri medie pe ultimii trei ani trebuie sa fie de cel putin:
- Pentru Lotul 1 :150.700 lei.
- Pentru Lotul 2 :226.057 lei- Pentru Lotul 3 :150.700 lei
Se va prezenta Bilant contabil pentru exercitiulfinanciar2010 ?inregistrat si vizat de organul finaciar competent, va fi certificat cu mentiunea conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul societatii ofertante
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind experienta similara . Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii trei ani .Declaratie care contine informatii privind spatiul unde se va desfasura activitatea de formare profesionala, dotarile specifice, echipament tehnic necesar desfasurarii contractului. Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere ( formularul 12I), insotita de lista formatorilor care vor participa la desfasurarea programului de formare profesionala si care vor asigura pregatirea teoretica si instruirea practica, in functie de lotul pentru care se depune oferta , la care se va anexa: a.-acordul scris al fiecarui formator pentru participarea la programul de formare profesionala in meseria solicitata si declaratie de angajament din partea formatorului ca isi va desfasura activitatea, pe toata perioada de desfasurare a cursului.b.- diplomele si certificatele din care sa reiasa ca detine specializarea ceruta de programul de formare , asigurarea cu personal de specialitate corespunzator programului de formare profesionalala pentru care se depune oferta (in functie de lot);
- persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului;
- disponibilitateaofertantului de a demara programele de formare profesionala la solicitarea achizitorului ;
- alte informatii care demonstreaza capacitatea furnizorului de a livra servicii de formare profesionala la un standard inalt de calitat;
obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari/clientii
- lista privind echipamentele/utilajele, masinile puse la dispozitie, specificandu-se clar daca acestea sunt proprietate sau inchiriate, starea de functionare, alte date relevante.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
. Declaratie cu privire la felul cursului pentru care depune oferta, in functie de lot, durata si numarul de ore de teorie si de practica. Deoarececursul este de calificare se va prezenta- programa de pregatire ;
-modalitati de evaluare a programului ;
-suportul de curs ;
- planul de pregatire ? graficul desfasurator al cursului din care sa reiasa planificarea detaliata in timp a materiei care se va preda precum si a perioadei de practica ;Declaratie in care se va preciza in ce consta echipamentul de protectie care va fi pus la dispozitia cursantilor pe perioada instruirii practice (veste reflectorizante etc.)in functie de lotul pentru care se depune ofertaRecomandari de la alti beneficiari - minim 2, lista(formular 12G) cu subcontractantii sau lista cuprinzand asociatii completata de liderul Asocierii.-acord sau o scrisoare preliminara de asocieretrebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, acord de subcontractare (formular 12 G2)-Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date o Declaratie privind calitatea de participant la procedura si Formularul privind informatiile generale , Declaratie privind sanatatea si protectia muncii, Angajament privind respectarea clauselor contractuale, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.12.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2011 12:00
Locul: Craiova, Bd. Decebal, nr.83 , jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Vor prezenta copiedupa Cartea de Identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoles, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +4020130104641, Email: [email protected], Fax: +4020130104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2011 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer