Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.


Anunt de participare numarul 69795/10.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR GORJ
Adresa postala: Bd. Ecaterina Teodoroiu, nr.523, jud.Gorj, ,Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210101, Romania, Punct(e) de contact: FLORIN BILGAR, Tel.0253/226440, In atentia: FLORIN BILGAR, Email: [email protected], Fax: 0253/226440
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: Serviciile se presteaza la nivel judetean.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr.1-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta ALBENI
Lot nr.2-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta ALIMPESTI
Lot nr.3-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta ANINOASA
Lot nr.4-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BAIA DE FIER
Lot nr.5-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BALANESTI
Lot nr.6-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BALESTI
Lot nr.7-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BALTENI
Lot nr.8-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BENGESTI CIOCADIA
Lot nr.9-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BERLESTI
Lot nr.10-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BOLBOSI
Lot nr.11-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BORASCU
Lot nr.12-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BRANESTI
Lot nr.13-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BUMBESTI JIU
Lot nr.14-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BUMBESTI PITIC
Lot nr.15-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta BUSTUCHIN
Lot nr.16-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta CALNIC
Lot nr.17-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta CATUNE
Lot nr.18-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta CRASNA
Lot nr.19-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta CRUSET
Lot nr.20-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta DANCIULESTI
Lot nr.21-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta DANESTI
Lot nr.22-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta DRAGOTESTI
Lot nr.23-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta DRAGUTESTI
Lot nr.24-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta FARCASESTI
Lot nr.25-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta GLOGOVA
Lot nr.26-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta GODINESTI
Lot nr.27-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta IONESTI
Lot nr.28-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta JUPANESTI
Lot nr.29-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta LELESTI
Lot nr.30-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta LICURICI
Lot nr.31-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta LOGRESTI
Lot nr.32-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta MATASARI
Lot nr.33-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta MOTRU
Lot nr.34-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta MUSETESTI
Lot nr.35-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta NEGOMIR
Lot nr.36-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta NOVACI
Lot nr.37-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta PADES
Lot nr.38-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta PESTISANI
Lot nr.39-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta PLOPSORU
Lot nr.40-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta POLOVRAGI
Lot nr.41-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta PRIGORIA
Lot nr.42-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta ROSIA DE AMARADIA
Lot nr.43-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta RUNCU
Lot nr.44-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SACELU
Lot nr.45-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SAMARINESTI
Lot nr.46-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SAULESTI
Lot nr.47-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SCHELA
Lot nr.48-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SCOARTA
Lot nr.49-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta SLIVILESTI
Lot nr.50-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta STANESTI
Lot nr.51-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta STEJARI
Lot nr.52-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta STOINA
Lot nr.53-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TANTARENI
Lot nr.54-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TG CARBUNESTI
Lot nr.55-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TG JIU I
Lot nr.56-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TG JIU II
Lot nr.57-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TELESTI
Lot nr.58-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TISMANA
Lot nr.59-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TURBUREA
Lot nr.60-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta TURCENI
Lot nr.61-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta URDARI
Lot nr.62-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta VAGIULESTI
Lot nr.63-Circumscriptia sanitar-veterinara de asistenta VLADIMIR
Valoarea estimata fara TVA: 503, 362RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in suma fixa 40 RON pentru fiecare lot.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.1. Declaratie privind eligibilitatea (se va completa Formularul 12A din documentatia de atribuire).
1.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica (se va completa Formularul 12B din documentatia de atribuire).
1.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura(se va completa Formularul 12C din documentatia de atribuire).
1.4. Certificat fiscal eliberat de compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul local la data de 31.12.2008, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
1.5. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat la 31.12.2008, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale - se va prezenta o descriere a activitatii societatii (Formularul A din documentatia de atribuire).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale, pentru a putea fi declarat calificat, ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii: a) diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate;b) atestatul de libera practica;c) declaratie pe propria raspundere conform careia ofertatul cunoaste modul de operare a computerului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Conform OG 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2009 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Cu OP in contul DSVSA GORJ sau in numerar la casieria DSVSA GORJ.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.02.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2009 10:00
Locul: Sediul DSVSA GORJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti sau ofertanti pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str.Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251418568, Email: [email protected], Fax: 0251415600, Adresa internet (URL): [email protected]
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 021314642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul DSVSA GORJ
Adresa postala: Str.Ec. Teodoroiu, nr.523, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel.0235226033, Email: [email protected], Fax: 0235226144
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2008 08:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer