Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de implementare, executie, intretinere, instruire si actualizare a G.I.S. Timis


Anunt de participare numarul 29822/28.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TIMIS
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300034, Romania, Punct(e) de contact: RALUCA ANDRADA MURESAN, Tel.0256406300, In atentia: Compartimentului Achizitii Publice, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0256406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de implementare, executie, intretinere, instruire si actualizare a G.I.S. Timis
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: La sediul CJT din Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, Timisoara, Romania
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 174, 637EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele vor fi anuale, iar valoarea acestora se va negocia cu operatorul economic castigator.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii consta in analiza si structurarea datelor alfanumerice digitale, proiectarea platformei bazelor de date, realizarea hartii digitale de referinta a judetului, realizarea bazelor de date grafice, constituirea bancii de date GIS, instruirea personalului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72211000-7 - Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare (Rev.1)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.1)
30231110-1-Baze de date (Rev.1)
30248300-2-Actualizare software (Rev.1)
72222000-7-Servicii de analiza strategica si de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informatiilor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de implementare, executie, intretinere, instruire si actualizare a Sistemului Informatic Geografic al judetului Timis.
Valoarea estimata fara TVA: 174, 637EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 5.000 lei.Se constituie prin: scrisoare de garantie bancara, in numerar la casieria CJT sau ordin de plata in contul autoritatii.Garantia de buna executie: 5 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul propriu al CJT.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Grupul de operatori economici isi va prezenta asocierea sub forma unui contract de asociere, iar in cazul in care oferta este castigatoare, sub forma legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilot exigibile de plata;Certificat constatator ORC; CUI.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2006 vizat si inregistrat la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurare a calitatii;referitoare la studii, pregatirea profesionala si calificarea personalului;privind subcontractantii;recomandari;standarde de asigurare a calitatii;declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin un contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare a carui valoare sa fie cel putin egala sau mai mare decat 170.000 lei sau 52.250 euro;dotarea cu personal cu abilitati de lucru in MAPSYS si aplicatia IMS, ACCESS, Urban Management, TOPOSYS;existenta personalului specializat in instruirea personalului CJT pentru utilizarea si administrarea GIS-MAPSYS, IMS, Urban Management;certificat ISO 19115 si 9001:2001;cel putin o recomanadare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Propunerea financiara
60%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
40%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2007 12:00
Locul: Consiliul Judetean Timis, Sala Consilierilor-cam.310, Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, Timisoara, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pot participa la deschiderea ofertelor cu imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Revolutiei 1989 nr. 17, camera 327-328, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 030034, Romania, Tel.0256/406425, Email: [email protected], Fax: 0256/406301, Adresa internet (URL): www.cjtimis.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2007 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer