Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de servicii de mediatizare a lucrarilor de drumuri prin intermediul unei agentii de publicitate


Anunt de participare numarul 71572/04.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala: Piata ovidiu nr.9, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900745, Romania, Punct(e) de contact: Lucia Andrei, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299, Adresa internet (URL): www.conforturban-ct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de servicii de mediatizare a lucrarilor de drumuri prin intermediul unei agentii de publicitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: municipiul constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
mediatizarea activitatilor si actiunilor care se desfasoara de catre societatea noastra, in presa locala si/sau centrala, televiziune si radio in cadrul programului de reparare si ranforsare a tramei stradale in anul 2009
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea totala de anunturi
Valoarea estimata fara TVA: 360, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2009 pana la 31.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare - 4000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local aprobat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
nu este obligatorie legalizarea din punct de vedere formal al asocierii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere completata conform Formular nr.12A-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta nr.34/2006 conform Formular nr.12B si Formular nr.12C.
Este obligatorie prezentarea Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.Pentru ofertantii persoane juridice romane acestea sunt : Certificat emis de Serviciul Public de impozite si taxe si alte venituri ale bugetului local , valabil la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-rezultatul exercitiului financiar pe ultimii 3 ani-declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani-asigurarea riscului profesional-bilantul contabil vizat la 31.06.2008-balanta contabila la 31.12.2008.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Se va prezenta lista principalelor prestatii conf.Formular nr.12E- Se vor prezenta Informatii privind subcontractantii insotite si de acordurile de subcontractare conf.Formular nr.12G
Subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de10% ( in exprimare valorica ) dincontractul de achizitie publica trebuie sa completeze, cu propriile date Formularul 12G , Daca este cazul.
Se va prezenta declaratia conf.Formular nr.12I privind efectivul mediu annual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, cu precizarea ca se va prezenta CV pentru personalul de conducere responsabil pentru indeplinirea contractului.
Se vor prezenta informatii despre dotari : utilaje, echipamente tehnice de care dispune operatorul economic ptr.indeplinirea contractului, Formular 12H.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
financiar
70%
Descriere: presa scrisa 40, audio 15, TV 15
2.
tehnic
30%
Descriere: popunere tehnica conform caiet de sarcini
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2009 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 150 RON
Conditii si modalitate de plata: direct la casieria societatii sau prin ordin de plata, documentatia de achizitie se poate obtine direct de la sediul societatii sau prin posta rapida
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.03.2009 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 05.06.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.03.2009 10:00
Locul: piata ovidiu nr. 9, etj. 1, serviciul tehnic marketing
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
cnsc
Adresa postala: str. stavropoleos nr. 6, sector III, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
s.c. confort urban s.r.l.
Adresa postala: piata ovidiu nr. 9, Localitatea: constanta, Cod postal: 900745, Romania, Tel.0241/614973, Email: [email protected], Fax: 0241/672299
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2009 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer