Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de preluare,transport si incinerare deseuri periculoase rezultate din activitati medicale


Anunt de participare numarul 55411/11.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA
Adresa postala: B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, NR.21 SUCEAVA, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA GHEORGHITA, Tel.0230222098 INT.242, Email: [email protected], Fax: 0230520412, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de preluare, transport si incinerare deseuri periculoase rezultate din activitati medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Suceava.cod postal 720237
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de preluare, transport si incinerare deseuri periculoase rezultate din activitati medicale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90122240-2 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima lunar: 5000 kg; cantitate maxima lunar: 16000 kg.
Valoarea estimata fara TVA: 167, 600RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilit. suplimentarii cant.cu 10% din val.contractului pt.anul 2008 si cu 50% pt.anul 2009.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 1000 lei, garantia de buna executie 5% din pretul total al contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii-buget asigurari
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza asocierea, printr-un contract scris semnat de partile asociate, care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului de achizitie.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: Formular 12A, Declaratie privind neancadrarea in prevederile art.181: Formular 12B, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata, in termen de valabilitate, Autorizatie de mediu, Autorizatii pentru punct de spalare si dezinfectie mijloace auto, Autorizatii sanitare pentru fiecare mijloc auto pentru transport deseuri medicale periculoase, Certificate de calitate si mediu conform-SR EN ISO 9001:2000;SR EN 14000:2005.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil vizat de organele in drept.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita cel putin 2 recomandari de la alti beneficiari.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.07.2008 08:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: In numerar, la caseria unitatii sau ordin de plata.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2008 10:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor, pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel, sectia de contencios administrativ si fiscal pe raza careia se afla sediul autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr.62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ( CNSC)
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720237, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2008 15:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer