Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare: Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare al com. Ciprian Porumbescu, judetul Suceava


Anunt de participare numarul 69430/27.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CIPRIAN PORUMBESCU (PRIMARIA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU)
Adresa postala: localitatea Ciprian Porumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judetul Suceava, Localitatea: Ciprian Porumbescu, Cod postal: 727125, Romania, Punct(e) de contact: ELENA FILIP, Tel.0230/551.662, Email: [email protected], Fax: 0230/551.662
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare: Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare al com. Ciprian Porumbescu, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: La sediul prestatorului si cu dotarea acestuia.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de canalizare al com. Ciprian Porumbescu, judetul Suceava".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 622, 350RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 7000 lei RON. Garantia de buna executie egala cu 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene nerambursabile, bugetul propriu si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere/subcontractare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea;2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta;3. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de Ministerul Finantelor Publice in original sau copie legalizata;4. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de Primarie in original sau copie legalizata;5. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru persoane juridice romane in original sau copie legalizata, sau Autorizatie de functionare pentru persoane fizice romane in original sau copie legalizata, sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pentru persoane juridice/fizice straine in original sau copie legalizata;6. Autorizatie de functionare/altele echivalente in original sau copie legalizata pentru persoane fizice;7.Copie dupa certificatul de inregistrare;
8. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de Informatii generale;2. Bilantul contabil la 31 decembrie 2005, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;3. Bilantul contabil la 31 decembrie 2006, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;4. Bilantul contabil la 31 decembrie 2007, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;5. Polita de asigurare a riscului profesional.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de minim 350000 Euro.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Decaratie cu principalele servicii prestate in ultimii 3 ani impliniti la data depunerii ofertei;2. Experienta similara;3. Prpces verbal de receptie pentru fiecare contract de prestari servicii;
4. Recomandare din partea a minim 2 beneficiari de servicii similare;
5.Dec privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;
6. Decalratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere;
7. ISO 9001 sau echivalent;
8. ISO 14001 sau echivalent;
9. OHSAS 18001 sau echivalent;
10.Certificare privind efectuarea de studii de gospodarirea apelor, proiectare si consultanta in domeniile: gospodarirea apelor, hidroedilitare, constructii hidrotehnice, amenajari hidrotehnice pt irigatii si desecari, regularizarea scurgerii pe versanti - corectare torenti si intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor emis de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Realizarea si finalizarea in ultimii 3 ani a minim 3 proiecte tehnice similare cu lucrarea care face obiectul prezentei proceduri (Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Caiet de Sarcini);2. Personalul implicat in realizarea contractului se va incadra in urmatoarele cerinte minime: - 1 coopdonator proiect cu minim 30 ani experienta;
- 1 tehnolog de specialitate cu minim 15 ani experianta;
- 1 expert geologie de specialitate cu minim 30 ani experienta;
-1 expert topograf cu minim 8 ani experienta.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.01.2009 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: Ordin de plata in contul RO97TREZ59121360250XXXXX descis la Trezoreria mun Suceava, fila CEC, sau numerar la caseria unitatii.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.01.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.01.2009 11:00
Locul: Primaria comunei Ciprian Porumbescu, judetul Suceava.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Sector 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.(+4) 0230 214 948, Fax: (+4) 0230 214 874
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Ciprian Purumbescu, judetul Suceava.
Adresa postala: Localitatea Ciprian Purumbescu, comuna Ciprian Purumbescu, judetul Suceava., Localitatea: Ciprian Purumbescu, Cod postal: 727125, Romania, Tel.0230 551.662, Email: [email protected], Fax: 0230 551.662
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.11.2008 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer