Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CAMPUS GRUP SCOLAR "VICTOR MIHAILESCU CRAIU" BELCESTI


Anunt de participare numarul 28304/17.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Grup Scolar 'Victor Mihailescu Craiu'
Adresa postala:  Localitatea Belcesti , judetul Iasi, Localitatea:  Belcesti, Cod postal:  707045, Romania, Punct(e) de contact:  Mariana-Doina Rujan, Tel. 0744373371, Email:  [email protected], Fax:  0232/724028
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii CAMPUS GRUP SCOLAR "VICTOR MIHAILESCU CRAIU" BELCESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: sediul ofertantului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CAMPUSUL GRUPULUI SCOLAR „VICTOR MIHAILESCU CRAIU” se compune din: • Consolidare, Refunctionalizare: 3 corpuri scoala, 2 ateliere• Extindere cu 4 sali clasa corp scoala• Cladiri noi: Camin, CantinaElaborarea: Expertizei Tehnice, Proiect Tehnic, Proiect Autorizatie de Construire, Documentatie Licitatie, realizarea studiilor de teren, topo si geo, Adaptarea la teren a proiectelor tip pentru Cantina, Camin, Garsoniere profesori, Centrala termica, folosinta generala, platforme, alei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
proiectare campus scolar
Valoarea estimata fara TVA: 1, 085, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ÅŸi garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 15000 RON, GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 7% DIN VALOAREA PROIECTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din fondurile bugetului local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIATIE, SUBCONTRACTANTI, CU CONDITIA PRECIZARII PARTILOR CE URMEAZA A FI SUBCONTRACTATE SI DATELE DE RECUNOASTERE A ACESTORA
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIA PRIVIND ELIGIBILITATEA, DECLARATIA PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ARTICOLULUI 181 DIN OUG 34/2006. CERTIFICAT DE LA REGISTRUL COMERTULUI EMIS CU CEL MULT 30 ZILE INAINTE DE DATA DEPUNERII OFERTELOR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
BILANT CONTABIL 2006. FISA PRIVIND INFORMATIILE FINANCIARE
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE SI DE ASIGURARE A CALITATII. EXPERIENTA SIMILARA: EXECUTAREA IN ULTIMII 5 ANI A CEL PUTIN DOUA LUCRARI SIMILARE
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2007 14:00
Locul: la sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OPERATORILOR OFERTANTI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STRADA STAVOPOLEOS NR 6, BUCURESTI, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641, Adresa internet (URL):  WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire, in cel mult 10(zece) zile de la data luarii la cunostinta de catre constatatordespre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.08.2007 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer