Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de proiectare pt. obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea drumului judetean DJ135 Magherani-Sarateni"fazele SF si proiect tehnic.


Anunt de participare numarul 49714/17.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JudetulMures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540026, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Patran, Tel.0265-263211, In atentia: director: Bataga Valer, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0265-268718, Adresa internet (URL): www.cjmures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de proiectare pt. obiectivul de investitii "Reabilitarea, modernizarea drumului judetean DJ135 Magherani-Sarateni"fazele SF si proiect tehnic.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Judetul Mures, Drumul Judetean DJ 135 Magherani-Sarateni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea reabilitarii si modernizarii drumului judetean DJ135, reactualizarea studiului de fezabilitate, intocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, documentatiilor pentru obtinere CU, avize si autorizatie, verificarea proiectului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74131500-1 - Studiu de fezabilitate (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lungimea drumului, aproximativ 14 km. Se va proiecta realizarea lucrarilor de asfaltare, lucrari de terasamente, ramforsari, consolidare versant.
Valoarea estimata fara TVA: 565, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 10000 lei, garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Conform HGR 1424/2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociat sau subcontractant.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, declaratie de neincadrare in art.181 din OUG nr.34/2006, certificatele de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul de stat si locale, certificat de inregistrare si constatator emis de ORC, forma de inregistrare pentru persoane juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul la 30.06.2007, vizat de MF, balanta contabila pe luna februarie, prezentarea cifrei de afaceri pentru ultimele trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea echipei care realizeaza proiectul, experienta similara, prezentarea asociatilor sau subcontractantilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Experienta similara: cel putin 2 contracte in valoare de 140000 lei, pentru fiecare in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5631/14.04.2008.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: La caseria autoritatii contractante. Tg. MUres, str: Primariei nr.2, tel: 0265/263211.sau OP in contul nr.RO03TREZ47624510220XXXXX.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2008 11:00
Locul: Tg. MUres, str. Primariei nr.2, cod: 540026, registratura.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii sau imputernicitii acestora, prezentand imputernicirea.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Tribunalul Mures, Tirgu Mures, str. Bolyai Farkas nr.30, cod: 540067, e-mail: [email protected], tel: 0265/260323, fax: 0265/267856
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Mures
Adresa postala: str. Primariei nr.2, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540026, Romania, Tel.0265263211, Email: [email protected], Fax: 0265268718, Adresa internet (URL): cjmures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.04.2008 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer