Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de repararii accidentale la locomotivele electrice modernizate pe partea serviciilor auxiliare


Anunt de participare numarul 144034/31.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CFR IRLU SA
Adresa postala: Bdul Dinicu Golescu nr.38 sector 1 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051242, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinu, Tel. +40 723252216, In atentia: Sef Serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 213114255/+40 3114257, Adresa internet (URL): www.irlu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SOCIETATEA COMERCIALA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE ?CFRIRLU ? SA
Adresa postala: str Turda, nr.98, bloc 29A, tronson 4, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinu, Tel. +40 213000705, In atentia: Sef Serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213114255, Adresa internet (URL): www.irlu.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SOCIETATEA COMERCIALA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE ?CFRIRLU ? SA
Adresa postala: str Turda, nr.98, bloc 29A, tronson 4, etaj 4, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Dinu, Tel. +40 213000705, In atentia: Sef serviciu Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 213114255, Adresa internet (URL): www.irlu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
Altele: Intretinere si reparatii Locomotive
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de repararii accidentale la locomotivele electrice modernizate pe partea serviciilor auxiliare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul Benmeficiarului : Sectiile IRLU
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Efectuarea de reparatii accidentale post garantie la locomotive tip LE modernizate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
100 de lucrari de reparatii accidentale
Valoarea estimata fara TVA: 274, 448RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5488, 96 leisau echivalentul in euro la cursul BNR stabilit cu 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor, valabila 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor, conform model Formular nr C din Sectiunea Formulare .Garantia de participareva fi constituitaprin : a) prin OP in cont IBAN RO72RZBR0000060005351848, deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Grivita, Bucuresti, (este obligatorie mentionarea numaruluiprocedurii pentru care se constituie)b)scrisoare de garantie in favoarea autoritatii contractante ;c) prin orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire .Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, candidatul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei ;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu cinstituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a oferteisi oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului ;c) conform art.278ยน din OUG 34/2006.Restituirea garantieide participare la procedura se va face in baza cererii depuse la sediul SC CFR IRLU SA conform Formularului nrD din Sectiunea Formulare. a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica: 5% din valoarea de atribuire acontractuluide servicii (fara TVA);b) Se poate constitui prin: ? scrisoare de garantie bancara de buna executie(Formularul nr. 12corespunzator din Sectiunea Formulare);? retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale , conform prevederilor art.90 alin ?(3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;? orice alt instrument de garantare .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale SC CFR IRLU SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Declaratiepe proprie raspundere privind neincadrarea in dispoz art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarilesi completarile ulterioare, conform modelFormular nr. 1 din Sectiunea Formulare; Declaratia va fi depusa de ofertanti/asociati/terti sustinatori.
2. Declaratiepe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, conform model Formular nr . 2 din Sectiunea Formulare; Declaratia va fi depusa de ofertant/asociati/terti sustinatori.
3. Declaratiepe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele locale , conform model Formular nr . 3 din Sectiunea Formulare;4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului ANRMAP 314/2010, conform model Formular nr.4 din Sectiunea Formulare;5.Declaratieprivind neincadrarea in prevederile. art. 69. 1* din OUG nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, conform model Formular nr. 5din Sectiunea Formulare; Declaratia va fi depusa de ofertant/fiecare membru asociat/subcontractant/tert sustinator .
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Adrian TABAN-DIRECTOR; Gogu STERE-DIRECTOR ECONOMIC; Augustin HUIDU ?DIRECTOR PRODUCTIE; Adrian CALIN ?DIRECTOR TEHNIC , Daniela DINU-SEF SERVICIU ACHIZITII ; Silvia MIRICA-SEF OFICIU JURIDIC; Bogdan CORNEANU-SEF SERVICIU PEAPTL;Aida HANGANU-SEF SERVICIU CONTABILITATE; Florentina DAVID-SEF SERVICIU FINANCIAR;Petrica DIDE-SEF SERVICIU INVESTII;Bogdan ARON-SEF BIROU CDCLDFC;Stefan MITRAN-SEF SERVICIU CIPP SU;Dorica BURGHILA- INGINER SERVICIUL ACHIZITII;Alexandrina BALTOIU-ECONOMIST SERVICUL ACHIZITII;Cristian SANDU-ECONOMIST SERVICIUL ACHIZITII Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentul trebuie sa contina informatii reale/actuale la data depunerii ofertelor si se va prezenta in: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Autorizatie de Furnizor Feroviar/Agrement Tehnic/Certificat de Omologare Tehnica eliberata de AFER conform OMT 290/2000. Documentele se vor depune in copiesi vor trebui sa fie in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani;
Bilant contabil la data de 31.12.2012.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune, in original, Formularul nr.6din Sectiunea FormulareCandidatul trebuie sa prezinte bilantul contabilla data de 31.12.2012 , inregistrat si vizat de organele competente- in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privindefectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere si specializarea acestora( inclusiv CV-urile acestora ).
Declaratie privind listaprincipalelorservicii similareprestatein ultimii 3 ani. Se vor anexa documente/certificate .
Certificat ISO 14001/2005
CertificatISO 9001/2008 sau echivalent ( la ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si depune in original Formularul nr. 8 din Sectiunea FormulareDeclaratia se va prezenta in original, va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, conform model Formular nr. 7 si Anexa acestuiadin Sectiunea Formulare. Prestarile de servicii efectuate se confirma prin prezentarea de documente/certificatedin partea autoritatilor contractante ori a clientilor privati beneficiari.In cazul in care beneficiarul este client privat si din motive obiective , operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia , demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic(conf art. 188-alin.1-(a)Se va depune in original/ copie legalizata / copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si va fi in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelorSe va depune in original/ copie legalizata / copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si va fi in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CFR IRLU nr.H/5/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.06.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.06.2013 12:00
Locul: Sediul SC CFFR IRLU SA din Strada Turda nr.98 Bl 29 A et 4 Tronson IVsector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul SC CFR IRLU SA si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
) Termenul de valabilitate al ofertelor este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.b) Toate certificatelesi documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata .c)Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acesta fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.d)In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CFR IRLU SA
Adresa postala: Str Turda, nr.98, bloc 29A, tronson 4, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010867, Romania, Tel. +40 213114250, Email: [email protected], Fax: +40 213114257, Adresa internet (URL): www.irlu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2013 17:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer