Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de reparatii auto


Anunt de participare numarul 146572/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia silvica Vaslui, Tel. +40 235361437, In atentia: ing. Idriceanu Catalin, Email: [email protected], Fax: +40 235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si alte activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de reparatii auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: La atelierele de reparatii consemnate in oferta tehnica a ofertantului castigator
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de reparatii auto pentru vehiculele si autovehiculele din Directia silvica Vaslui si ocoalele componente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
34300000-0-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112300-6-Servicii de spalare a automobilelor si servicii similare (Rev.2)
50116500-6-Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
71631200-2-Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Bacesti in valoare de 23234 lei
Lot 2 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Barlad in valoare de 13805 lei
Lot 3 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Brodoc in valoare de 43843 lei
Lot 4 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Epureni in valoare de 15259 lei
Lot 5 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Husi in valoare de 29513 lei
Lot 6 ? rep. auto inclusiv piese de schimb pentru parcul auto OS Vaslui + DS Vaslui in valoare de68871 lei
Valoarea estimata fara TVA: 194, 525RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total de 3888 lei din care : pentru lot 1 - 464 lei , pentru lot 2 ? 276 lei, pentru lot 3 ? 876 lei, pentru lot 4 ? 305 lei, pentru lot 5 ? 590 lei si pentru lot 6 - 1377 lei, iar perioada de valabilitate este de 60 de zile de la data limita stabilita de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 84.85 si 86 din HG 925/2006 si ale art. 43^1 din OUG 34/2006 .Ofertantii din categoria IMM-urilor beneficiaza de reducere 50% din valoarea garantiei.Se poate constitui prin una din modalitatile: -virament bancar sau instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune la sediul autoritatii contractante la data limita stabilita de depunere a ofertelor ;
-depunere numerar la casieria autoritatii contractante ;
-ordin de plata, cu conditia confirmarii valabilitatii acestuia la data limita stabilita de depunere a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare se va face conform art.86 al.5, lit. a) din HG 925/2006.Echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR existent la data publicarii anuntului de participare. In cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, fara TVA.Ofertantii din categoria IMM-urilor beneficiaza de reducere 50% din valoarea garantiei. Se constituie in conditiile respectarii prevederilor HG 1045/2011 .. Se poate constitui conf. prev. art89 din HG 925/2006, prin una din modalitatile : -virament bancar sau instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune la sediul autoritatii contractante; depunere numerar la casieria autoritatii contractante; retinere din facturi partiale , conf. art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant unic sau in asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: -Informatii generale - Formular 3A
-Declaratie privind eligibilitatea - Formular 5
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 6
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale-Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 - Formular 7
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006 - Formular 8
-Certificat pentru depunerea de oferta independenta cf.ord.314/2010- Formular B2Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :1.Popoiu Dumitru2.Sirbu Vasilica3.Sandu Sorina4.Idriceanu Catalin5.Epure PaulCertificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor Certificat constatator emis de ORC in original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator.
Persoanele juridice/fizice straine vor respecta prevederile art.182 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Ultimul bilant contabil depus, pentru anul 2012 -pentru cunoasterea, pe baza unui document oficial, a cifrei de afaceri. b.Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani. S-au solicitat cerintele minime : -cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani sa aiba valoarea pentru ofertare pe loturi de cel putin : -lot 1 ? 46468 lei ; -lot 2 ?27610 lei ; lot 3 ? 87686 lei ; lot 4 ? 30518 lei ; lot 5 ? 59026 lei ; lot 6 ? 137742 lei.Pentru respectarea principiului tratamentului egal se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a.Ultimul bilant contabil depus, pentru anul 2012-pentru cunoasterea, pe baza unui document oficial, a cifrei de afaceri. b.Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani. S-au solicitat cerintele minime : -cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani sa aiba valoarea pentru ofertare pe loturi de cel putin : -lot 1 ? 46468 lei ; -lot 2 ?27610 lei ; lot 3 ? 87686 lei ; lot 4 ? 30518 lei ; lot 5 ? 59026 lei ; lot 6 ? 137742 lei .Pentru respectarea principiului tratamentului egal se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Experienta similara : Completare si prezentare formular ?Lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii 3 ani? . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii ce fac obiectul prezentei proceduri pe fiecare lot, in valoare de minim : -lot 1 - 23234 lei; -lot 2 ? 13805 lei; lot 3 ? 43843 lei; lot 4 ? 15259 lei; lot 5 ? 29513 lei; lot 6 ? 68871 lei.Pentru respectarea principiului tratamentului egal se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNRCompletare formular ?Experienta similara?. Nivelul experientei similare pe fiecare lot este stabilit conform prevederilor art. 9 din HG 925/2006 Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente(procese-verbale de receptie ? etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari. b. Informatii privind asocierea - Completare si prezentare formular ?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii
Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a.Experienta similara : Completare si prezentare formular ?Lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii 3 ani? . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii ce fac obiectul prezentei proceduri pe fiecare lot, in valoare de minim : - lot 1 - 23234 lei; -lot 2 ? 13805 lei; lot 3 ? 43843 lei; lot 4 ? 15259 lei; lot 5 ? 29513 lei; lot 6 ? 68871 lei.Pentru respectarea principiului tratamentului egal se va avea in vedere cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR .Completare formular ?Experienta similara?. Indeplinirea acestei cerinte va oferi autoritatii contractante o garantie ca ofertantii au mai indeplinit contracte similare, avand experienta necesara pentru a duce la indeplinire viitorul contract. Nivelul experientei similare pe fiecare lot este stabilit conform prevederilor art. 9 din HG 925/2006 Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente(procese-verbale de receptie ? etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari. b. Informatii privind asocierea - Completare si prezentare formular ?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii ? este necesar ca autoritatea contractanta sa cunoasca daca obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre un grup de operatori economici. Asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoareOfertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor in domeniul ce face obiectul contractului. Se va prezenta Certificatul ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor in domeniul ce face obiectul contractului. Se va prezenta Certificatul ISO 14001 sau echivalent. Nota: Se va accepta si depunerea unor alte dovezi din care sa rezulte ca la nivelul operatorul ofertantului exista un audit de certificare, urmand a se elibera certificatul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2013 11:00
Locul: Directia silvica Vaslui. municip. Vaslui, str. Veteran Turcanu, nr. 61
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite ale ofertantilor cu delegatie semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista oferte admisibile castigatoare clasate pe primul loc, cu acelasi pret, se vor notifica candidatii care au facut aceste oferte pentru a depune noi oferte financiare in plic inchis in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii comunicarii .Completare si prezentare formular ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora? ? solicitat numai in cazul subcontractarii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia silvica Vaslui - compartimentul juridic
Adresa postala: str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Tel. +40 235361437, Email: [email protected], Fax: +40 235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 12:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer