Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de co


Anunt de participare numarul 143858/23.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare
Adresa postala: Str. Lacrimioarei, Nr. 37, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440067, Romania, Punct(e) de contact: Patriciu Gorgan, Tel. +40 0261715956, Email: [email protected], Fax: +40 0261715950, Adresa internet (URL): www.dsv-satu-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: SERVICII VETERINARE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Locul principal de prestare: Pe raza circumscriptiilor scoase la licitatie din judetului Satu Mare
Codul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare, pe raza CSVA Ardud II ?i CSVA Dorolt II.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul de servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare se va incheia pana la sfarsitul anului respectiv 31.12.2013 cu posibilitatea de prelungire conform legii, pentru lotul 2(Dorolt II). Durata prezentului constract este incepand cu data semnarii lui pana la data de 31.12.2013, cu posibilitatea de prelungire pana la 30.04.2014, sau pana la comunicarea deciziei instantei definitiva si irevocabila privind respingerea actiuniii de reziliere a contractului de concesiune 1098/1999 pentru lotul I (Ardud II).Scopul contractului este reprezentat de asigurarea sanatatii publice si a sanatatii animalelor, a trasabilitatii animalelor si a materialului germinativ de origine animala, in corelatie directa cu sistemul de etichetare si marcare utilizat pentru produsele si subprodusele obtinute de la acestea.1.valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.Pentru situatii de suplimentare, cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare se vor raporta la valoarea estimata cea care nu cuprinde suplimentarile.Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata fara suplimentari.Exista posibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii achizitionate, pana la un nivel maxim de 24% conform HG 925/2006, art.6; In cazul suplimentarii cantitatilor de produse sau de servicii se va avea in vedere existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata fara TVA: intre 27, 701.4 si 34, 349.73RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contractul va putea fi prelungit pe o perioada de maxim 4 luni, conform art. 6 din HG 925/2006.
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantia de participare la licitatie: Garantia de participare se constituie conform art. 86 din HG 925/2006. Valabilitatea garantiei de participare este de minim 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de participare este de: 554, 02 lei. Garantia de participare se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de asigurari , in original, in cuantumul prevazut in prezenta documentatie de atribuire. Garantia de participare se poate constitui si prin ordin de plata in contul deschis la RO98TREZ5465005XXX005523, deschis la trezoreria Satu Mare, cod fiscal 4481136 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor. Garantia de participare pe loturi este defalcata in anexa 20. Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia de catre cnsc suma calculata conform prevederilor art. 278 indice 1 din o.u.g. 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fiecarei facturi respectiv din valoarea contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie se face prin scrisoare de garantie bancara de buna executie (formular 19) constituita la data incheierii contractului sau sub orice forma prevazuta in art. 90 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare cu respectarea H.G. 1041 din 2011.Neconstituirea garantiei de buna executie reprezinta clauza de reziliere pentru contrat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea. Prezentare formular 5, document semnat, stampilat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181. Prezentare formular 6 document semnat, stampilat si inregistrat. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala. Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).4. Cazier fiscal. Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, scanat in format pdf daca se posteaza in SEAP pentru procedura online).5. Cazier judiciar. Cazier judiciar pentru reprezentantul/tii legal/i al/i operatorului economic. Cazier judiciar pentru persoana imputernicita (daca e cazul) a operatorului economic si/sau orice alte acte doveditoare (certificate) echivalente in conditiile art.182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.6. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale. Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata).7.Declaratia privind calitatea de participant la procedura.Prezentare formularul 7 document semnat, stampilat si inregistrat (Inclusiv in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular).8.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta. Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurent formular 9.9. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 691 din oug 34/2006. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 691 DIN OUG 34/2006 FORMULARUL 14 document semnat, stampilat si inregistrat.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.Atentie, nu se folosesc prescurtari. Documentele emise de autoritatile competente vor face dovada ca, ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Persoana cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste propunerea proiectului de buget , aprobarea si executia bugetului este ordonatorul de credite Director Executiv Dr. Ceica Corneliu.Persoanele cu functii de decizie in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Director Executiv- Ceica Corneliu, Sef Serviciu Economic si Administrativ - Gorgan Patriciu, Sef Serviciu Sanatate si Bunastare a Animalelor Mionitorizare Boli - Bancos Cornel, Sef Birou de Sanatatea Animalelor Monitorizare Boli si programe veterinare cofinantate - Szigety Istvan, Consilier Juridic -Violeta Ioan, Consilier superior - Ardelean Felix, Consilier superior - Morar Filip, Consilier superior - Kato Iuliu, Consilier superior - Gardan Alin, Consilier superior - Fekete Corina, Sef Laborator Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare - Pop Elena, Consilier superior - Orha Dorel, sef Serviciu Inspectii - Pop Demian Liviu. 1. Cerificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala din care sa rezulte ca medicul veterinar este actionar majoritar sau administrator (pentru P.J). Document original sau copie legalizata, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii. (Activitatea principala sa cuprinda Codul CAEN ce corespunde activitatilor veterinare).2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului (pentru P.J) si Certificat de inregistrare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (pentru Cab. Med. Vet.) Document in copie conform cu originalul.3. Certificatul de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medical-veterinare ( pentru P.F/ P.J). Document in copie conform cu originalul.Pentru persoane juridice/fizice straine: 1.Documente edificatoare (traduse si legalizate) care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.2.Acte (original si copie) din care sa rezulte calitatea de operator economic autorizat si inregistrat: statutul legal, locul de inregistrare si obiectul de activitate, emise de organisme competente din tara de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, in masura in care informatiile respective sunt disponibile. Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintatDaca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Situatia economica si financiara
solicitata va fi centralizata de liderul asocierii prin utilizarea formularului 8 din
Sectiunea Formulare. Situatia economica si financiara se va prezenta si separat de catre fiecare ofertant asociat.
Fisa de identificare financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular 8 document semnat, stampilat, inregistrat.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Prezentare formularul 16 document semnat, stampilat, inregistrat.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atestatul de libera practica
Diploma/ adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara
acreditate
Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei,
a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia
muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul
indeplinirii contractului de servicii. Informatii detaliate privind conformitatea
cu reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la
conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, cat
si norme P.S.I.
Declaratie pe propria raspundere conform careia ofertantul cunoaste modul de operare a computerului
Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului;Formularul 12
Informatii privind subcontractantii / asociatii (INFORMATII PRIVINDPARTEA DIN CONTRACT PE CARE OPERATORUL ECONOMIC AREEVENTUAL INTENTIA SA O SUBCONTRACTEZE)
Resurse umanePentru Circumscriptiile Sanitar-Veterinare de Asistenta pentru loturile 1 ?i 2
asigurarea personalului de specialitate este considerata strict necesara
pentru indeplinirea contractului cadru avand ca obiect Servicii de
supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor
transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de
identificare si inregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de
corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea
termenelor de inregistrare sau de greseli de inregistrare.
Daca se constata ca unul sau mai multi ofertanti/candidati au omis sa
prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor
privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale,
situatia economica si financiara, capacitatea tehnica sau profesionala,
comisia de evaluare va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi sa prezinte
documentele care lipsesc.
Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte faptul ca la elaborarea
ofertei si pe perioada derularii contractului v-a asigura un nivel corespunzator al protectiei mediului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Document in copie semnat si stampilat conform cu originalul.Document in copie semnat si stampilat conform cu originalul.Prezentare formular 10, Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor - originalDocument semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor - originalDocument semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor (original sau copie legalizata, (scanat in format pdf daca se posteaza in SEAP, pentru procedura online)Ofertantul ? (liderul Asociatiei) va completa: Lista cuprinzand asociatii/subcontractantii (Formularul 11 din
Sectiunea Formulare). In cazul in care ofertantul nu
intentioneaza sa subcontracteze, se va completa Formularul 11
cu mentiunea ?Nu este cazul?.Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de
asociere/subcontractare in copie.In lista vor fi inclusi toti asociatii precum si toti subcontractantii.Fiecare subcontractant va completa cu propriile date Formularul
5, Formularul 6 si Formularul 7 din Sectiunea Formulare si va
furniza documentele solicitate la 4.1 din Fisa de date a achizitiei.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care
participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie
prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata
castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere
legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii
contractului.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara
de de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi
asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea
contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si
sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor,
individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil
pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea
trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie
sunt obligati sa ramana in Asociatie pe intreaga durata a
contractului.Cerinta privind asigurara resurselor umane sunt: - Pentru lotul 1. Ardud II minim un medic veterinar (care poate fi si administratorul cabinetului medical veterinar sau SC-ului) si un angajat permanent (personal auxliar care nu este obligatoriu sa fie de specialitate). - Pentru lotul 2 CSVA Dorol? II minim un medic veterinar (care poate fi si administratorul cabinetului medical veterinar sau SC-ului). Daca ofertantul mai are in derulare alte contracte de prestari servicii sau contracte de concesiune similar acesta are obligatia angajarii permanente inca a unui medic veterinar cu atestat de libera prectica ?i un angajat, altul decat cel angajat in celelalte contracte. Exceptie face lotul 2 unde ofertantul are obligatia de a angaja doar un medic veterinar altul decat cel angajat in celelalte contracte. Pentru indeplinirea cerintelor mentionate ofertantul va prezenta: extras din REVISAL stampilat si semnat conform cu originalul si copie dupa contractul individual de munca, copie dupa contract de munca sau declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantul se angajeaza ca in termen de 45 de zile de la semnarea contractului sa angajeze personalul de specialitate pe durata nedeterminata mai sus solicitat.Depunerea documentelor care lipsesc in maxim 48 de ore de la momentul solicitarii, pentru prezentarea documentelor care lipsesc.Document semnat, stampilat si inregistrat valabil la data depunerii ofertelor - original.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
In temeiul art.15 alin.(2) din O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile sicompletarile ulterioare si ale art.4 din Legea nr.160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Criteriu tehnic
40%
Descriere: Criteriu tehnic
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4953/30.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.06.2013 09:30
Locul: Sediul DSVSA Satu Mare, str. Lacrimioarei, nr. 37, sala de lectura
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele sa aiba asupra lor imputernicire si Cartea de identitate!
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DSVSA Satu Mare - Copartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Lacrimioarei, nr. 37, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440067, Romania, Tel. +40 261715956
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2013 14:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer