Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile locale din 2008


Anunt de participare numarul 47684/25.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului - Judetul Bihor
Adresa postala: Parcul Traian Nr. 5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Punct(e) de contact: Victor Candrea, Tel.0259414926, In atentia: Doamnei Pistol Camelia, Email: [email protected], Fax: 0259411550, Adresa internet (URL): www.prefecturabihor.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Institutia Prefectului-jud. Bihor - administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile locale din 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: La punctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparire buletine de vot pentru alegerile locale 2008.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78100000-8 - Servicii tipografice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor tiparii intre 2.300.000 si 2.900.000 buletine de vot.
Valoarea estimata fara TVA: intre 80, 000 si 115, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 8500 lei si se va constitui prin scrisoare de garantie bancara-original. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 7% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Tiparirea se va face in conditii de maxima siguranta.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: -Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (Formularul nr.12 A)-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ( originale valabile la data prezentarii candidaturii)-Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 (Formularul nr.12 B), -Completarea formularului 12 C;
-Formularul 11( Garantia de participare)Pentru persoane juridice romane: -Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie ( avand ca obiect de activitate prestarea acestor servicii).Pentru persoane fizice romane: -Se solicita autorizatia de functionare precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Pentru persoane juridice/ fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: Bilantul contabil, din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente. In cazul in care ofertantul are mai putin de un an experienta, va prezenta orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.Prin aceste documente ofertantul trebuie sa demonstreze incheierea anului financiar cu profit.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii: -Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formularul nr.12 E).-Declaratie pe proprie raspundere privind existenta tehnicii de imprimare si tiparire si existenta capacitatii de prestare a serviciilor in termenul stabilit (tiparire+capsare+ ambalare+ tansport);
- Prezentarea capacitatii de depozitare si manipulare a unor bobine cu o greutate cuprinsa intre 450-500 Kg. hartie de ziar tip offset de 84 cm.-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere( Formular 12 I)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
Nr pag/1zi=Nr mediu pag tiparite A4/Nr mediu zile Nr mediu pag=Suma nr de pag din contract prez/nr contract prez Nr mediu zile=Suma nr de zile de exec a contract prez/nr contracte prez
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.04.2008 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.04.2008 09:00
Locul: Locul: Institutia Prefectului - Judetul Bihor, Parcul Traian Nr. 5 , Localitatea: Oradea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Doar persoanele imputernicite prin Formularul 12C
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documntatia descriptiva va fi publicata pe pagina WEB www.prefecturabihor.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre existenta unui act al autoritatii contractante pe care il considera ilegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului-Judetul Bihor
Adresa postala: Str.Parcul Traian, nr.5, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259414926, Email: [email protected], Fax: 0259411550, Adresa internet (URL): www.prefecturabihor.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2008 12:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer