Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii de verificare, reglare si reparare supape de siguranta


Anunt de participare (utilitati) numarul 107598/09.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Manolache, Tel. 0244/401360, Email:  [email protected], Fax:  0244/402304, Adresa internet (URL):  www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unic transportator de titei si gazolina prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de servicii de verificare, reglare si reparare supape de siguranta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului; atelierul mobil al prestatorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii de verificare, reglare si reparare supape de siguranta, in conformitate cu prescriptiile tehnice ISCIR PT C7-2010 sau PT C7-2003.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50000000-5 - Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)
42131140-9-Supape reductoare de presiune, de reglaj, de retinere sau de siguranta (Rev.2)
45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 900, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Beneficiarul poate suplimenta cantitatea intiala de servicii conf.preved.art.252 j) din OUG 34/2006.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 4680 RON; garantie de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere; contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente din care sa rezulte ca ofertantul nu se incadreaza in niciuna din situatiile prevazute la art.180, 181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul consolidat de stat si bugetele locale. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Certificat de inregistrare. Certificat constatator emis de ORC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007-2009) de 600.000 RON. Bilanturile contabile la 31.12.2008 si 31.12.2009, vizate si inregistrate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada indeplinirii (semnarii si finalizarii) in ultimii 3 ani, a unui contract cu obiect asemanator, respectiv servicii de verificare, reglare si reparare supape de siguranta; copia contractului sirecomandare din partea beneficiarului. Lista cuprinzand subcontractantii. Dotare tehnica obligatorie: stand mobil pentru verificare si reparare supape de siguranta pentru presiuni de max. 200 bar si diametre de max. 8 inch; atelier mobil pentru mici interventii; supape disponibile echivalente cu cele originale pentru inlocuirea celor defecte pe perioada repararii. Personalul propus pentru indeplinirea contractului; Certificate ISO 9001, 14001, 18001 sau echivalente ale acestora. Autorizatie ISCIR conform PT C7-2010 sau PT C7-2003 in perioada de valabilitate la data depunerii ofertelor, pentru verificare, reglare si reparare supape de siguranta pentru presiuni de max. 200 bar. Tipurile de supape descrise in Caietul de sarcini trebuie sa se regaseasca in anexa Autorizatiei ISCIR sau in domeniul Autorizatiei ISCIR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.09.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.09.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.09.2010 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al SC CONPET SA, situat in Ploiesti, str. Rezervoarelor, nr.8 ? Sala de sedinte.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor vor prezenta imputerniciri si copii BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Fax:  021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str. Emil Zolla, nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244/522445, Fax:  0244/522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al SC CONPET SA
Adresa postala:  Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100559, Romania, Tel. 0244/401360, Fax:  0244/516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2010 10:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer