Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii ?Inventarierea spatiilor verzi private si actualizarea registrului spatiilor verzi al Municipiului Bucuresti? cf. Legii nr. 24/2007 si a Ord. MDRT nr. 1466/2010.


Anunt de participare numarul 148144/26.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitie, Tel. +40 213055530, In atentia: Dimitriu Dragos - Sef Serviciu, Ionela Tirlescu - expert DPA, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii ?Inventarierea spatiilor verzi private si actualizarea registrului spatiilor verzi al Municipiului Bucuresti? cf. Legii nr.24/2007 si a Ord.MDRT nr. 1466/2010.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de servicii avand ca obiect , ,Inventarierea spatiilor verzi private si actualizarea registrului spatiilor verzi al Municipiului Bucuresti? cf. Legii nr.24/2007 si a Ord.MDRT nr. 1466/2010.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
30221000-4-Harti de cadastru digitale (Rev.2)
71354100-5-Servicii de cartografie digitala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 16, 124, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare va fi constituita de ofertanti, in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 86 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: -virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari;?Instrument garantare/scrisoare de garantie bancara (orientativ Formularul nr.14), care se prezinta in original in cuantumul si pentru perioada prevazuta in prezenta documentatie, Sau-ordin de plata, sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca beneficiarului pana la data deschiderii ofertelor. Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB, CUI 4267117.Nota: - In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara poate fi emisa in numele Liderului asocierii sau a oricarui membru al asocierii cu conditia nominalizarii la punctele a), b), c) si d) din formularul anexat (Formularul nr.14) a tuturor membrilor asocierii.Instrumentul de garantare/scrisoarea de garantie bancara eliberata de o societate bancara/societate de asigurari din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata/autorizata in limba romana. 2.Cuantumul garantiei de participare este de 322.480 lei.Perioada valabilitate 120 zile de la termenul limita pentru depunerea ofertei Nota: Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legale in vigoare (Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare vor depune documentul care atesta dovada constituirii garantiei insotit de Formularul nr.15.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual este de 7% din pretul contractului fara T.V.A. Modul de constituire conform art.90 din HG 925/2006 cu mod. si comp. ulerioare. Modul de restituire conform art.92, alin (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificari si completari ulterioare-Nota: Se va prezenta Formularul nr. 24 cu optiunea privind Modul de constituire a garantiei de buna executie.In situatia in care prestatorul este IMM (asoc. de IMM-uri), cuantumul garantiei de buna executie va fi 3, 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local; Mod de plata: cf. art. 15 din propunerea de contract, parte a Documentatiei de atribuire
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006, completata in coformitate cu Formularul nr. 1 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)2.Declaratie pe propia raspundere a ofertantului, in temeiul art. 181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul nr. 2 din Sectiunea Formulare.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)3.Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Prezentare Formularul nr. 3 din Sectiunea Formulare. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.)4.Certificat de participare cu oferta independenta: Prezentare Formularul nr. 4 din Sectiunea Formulare. Nota: In cazul in care ofertantul este o asociere, se va completa un singur formular pe asociere. Formularul nr. 45.Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata in conformitata cu Formularul nr. 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele care sunt responsabile cu organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului Bucuresti, Mincu Daniela- Director General D.G.A., Iordache Adrian-Director Executiv D.J., Mircea Octavian Constantinescu - Director General D.G.E., Ion Florea ?Director Executiv D.F.C., Oana Grigore-Director Executiv D.M., Gheorghe Patrascu -Arhitect Sef . Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant asociat/ Subcontractant/Tert sustinator.6.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a) Persoanele juridice romane vor prezenta: - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. - certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata. Nota: - Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. - Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.) Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/ legalizata in limba romana .7.Certificat de cazier judiciar pentru administratorul/administratorii firmei, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.)8.Cazier fiscal pentru operatorul economic, eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.) 1.Pentru persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie actuale/ reale la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.2. Persoane juridice /fizice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii, in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente) Documentele sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare si atestare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
?Ofertantii trebuie sa prezinte avizul de securitate ORNISS pentru efectuarea de zboruri fotogrametrice pe aria municipiului Bucuresti, in vigoare la data limita de valabilitate a ofertei, conform Legii 182/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, art.17, lit.h, HG 585/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, art.183).Nota: In cazul unei asocieri, cerin?ele de mai sus trebuie indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza, conform art.1931 din Legea 193/26.06.2013. In acest sens, avizul de securitate ORNISS este solicitat acelui operator economic care urmeaza sa realizeze zborul fotogrametric.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie in valoare de minim 20.000.000 Lei. Se vor prezenta certificate/ documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare -Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an. Pentru persoanele juridice romane raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de acei operatori economici care au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009. Pentru persoanele juridice straine raportul de audit pentru fiecare an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatori economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Daca din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului supus procedurii de achizitie publica. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus. Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original /copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare membru al asocierii, cerinta demonstreandu-se prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2010, 2011, 2012). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4.2099 lei, 2011 = 4.2379 lei, 2012 = 4.4560 lei). b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a).
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte instrumente/mijloace financiare suficiente pentru a asigura cash ? flow in valoare de minim 2.015.500 Lei pentru o perioada de 3 luni, suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu prestarea serviciului in cadrul contractului. Aceasta valoare va fi exclusiv alocata pentru acest contract, independent de angajamentele pentru alte contracte, Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Suma solicitata poate fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul in care oferta depusa este desemnata castigatoare
Informatii privind tert sustinator economic si financiar. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/juridical (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69 ind 1, art. 180 si ale art.181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006 modificata si completata. Capacitatea economica si financiara a asocierii poate fi sustinuta, in conformitate cu prevederile art. 186, alin. (3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul nr. 6 si Formularul nr.6.a din sectiunea FormulareSe va prezenta - Scrisoare/declaratie bancara corespunzatoare sau orice alte documente din care sa rezulte cash-flow.Se vor prezenta: Formularul nr.1, Formularul nr.5, Formularul nr.21, Formularul nr.23, din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
?Ofertantul va face dovada ca a prestat in ultimii 3 ani servicii similare celor care fac obiectul prezentului contract, pentru localitati acoperind o suprafata totala insumata de cel putin 230 km2 , conform Caietului de sarcini, si dezvoltarea aplicatiei GIS aferente. Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a maxim 3 contracte.Pentru demonstarea cerintei, oferantii pot prezenta orice documente relevante ( copii ale contractelor sau parti din contract pe care ofertantul le considera relevante/ certificate / procesele verbale de receptie/ documente de receptie contrasemnate de o autoritate contractanta sau de un client privat beneficiar) din care trebuie sa rezulte ca serviciile respective au fost realizate la termen si in conformitate cu cerintele cantitative si calitative. Participarea ofertantului la realizarea contractelor mentionate trebuie fi fost in calitate de contractant unic; contractant asociat sau subcontractant. Daca participarea s-a facut in calitate de asociat sau subcontractant, atunci se vor specifica numai categoriile de servicii (si cantitatile aferente) prestate numai de catre operatorul economic semnatar al formularului.
?Se vor prezenta informa?ii privind dotarea cu echipamente specifice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Se solicita asigurarea (in dotare proprie, prin contracte, conventii de inchiriere sau angajament de punere la dispozi?ie) cel putin a dotarii specificate dupa cum urmeaza:
-Receptoare GPS -nr. minim 30;
-Statii totale - nr. minim 45;
-Avion echipat pentru aerofotografiere cartografica digitala, inregistrari multispectrale si LIDAR- nr. minim 1; -Calculatoare desktop - nr.minim 60;
-Retea locala + server date - nr.minim 1; -Soft CAD / GIS- nr. minim 60;
-Soft prelucrare date topo-geo-GPS- nr. minim 20;
-Imprimante A4/A3- nr. minim 10;
-Statii de fotogrammetrie digitala- nr. minim 8; -Soft de fotogrammetrie digitala- nr. minim 8; -Plottere A0 - nr.minim 2; -Scannere A0-nr. minim 2;
-Rulete nr.minim 30;
- Camere foto digitale- nr. minim 50; -Soft dezvoltare -nr. minim 1; -Autovehicule- nr. minim 35.
Vor fi prezentate copiile documentelor certificate ?Conform cu originalul?, care sa probeze caracteristicile echipamentelor, instalatiilor si software-ului solicitate.
In cazul unei asocieri, declaratia privind dotarea tehnica trebuie completata numai de catre asociatii care contribuie la asigurarea cerintelor minime, acestea considerandu-se indeplinite in mod cumulativ. De asemenea, in cazul unei asocieri, se va prezenta si un Centralizator al dotarilor tehnice.
?Informatii privind personalul care va fi folosit la realizarea contractului:
a)Numarul mediu al personalului in ultimele 12 luni;
b)Numar minim de personal specific(Profesiune/specializare/autorizare)dupa cum urmeaza:
1.Autorizat ANCPI cat. A - nr. min.10;
2.Autorizat ANCPI cat. B/C - nr. min.40;
3.Autorizat ANCPI cat. D - nr. min.20;
4.Ingineri (studii superioare) geodezie/cadastru/topografie -nr. min.80;
5.Silvicultor/horticultor cu studii superioare-nr. min.2;
6.Pilot - nr. min.1;
7.Navigator / operator echipament aerofotografiere - nr. min.1;
8.Informatician/analist cu studii superioare - nr. min.2;
9. Programator - nr. min.2;
10.Operator cu studii medii- nr. min.110;
11.Personal auxiliar - nr. min.60;
Numarul personalului autorizat ANCPI, conform Legii 7/1996 art.4 paragraf.d), art. 5 ? al.(2), art.11, al.(5), etctrebuie sa fie de minim 70, iar numarulpersonalului cu studii superioare (ingineri) de geodezie / cadastru / topografie ? minim 80.
Pentru cerin?ele de la primele 8 pozitii din tabelul de mai sus se vor ata?a copii ?conform cu originalul? ale certificatelor de autorizare/legitimati.
Pentru cerin?ele de la poz. 9, 10, 11 se vor atasa copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studii, contractelor de munca, contractelor de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angaja?i permanen?i ai ofertantului, copii certificate dupa Registrul Salaria?ilor / angajamente / acorduri de participare precum si copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studii, si certificatelor de autorizare pentru persoanele de specialitate care sunt angaja?i permanen?i ai ofertantului.
Ofertantii nerezidenti in Romania din tarile membre U.E. vor prezenta documente echivalente emise de autoritati din tarile de origine, recunoscute de statul roman in baza unor acorduri incheiate in acest sens, sau documente echivalente validate de catre ANCPI.
Din numarul personalului solicitat de autoritatea contractanta, operatorul economic va nominaliza echipa de management, respectiv, managerul de proiect si responsabilii principalelor departamente / compartimente de specialitate conform categoriilor de servicii identificate in cadrul procesului tehnologic propus in oferta tehnica. Persoanele din echipa de management trebuie sa aiba experienta minima de 3 ani in conducerea unorprestari de servicii similare. Pentru responsabilii departamentelor care presteaza servicii de masuratori si prelucrarea acestora se vor nominaliza persoane autorizate ANCPI categoria D.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea de catre o alta persoana fizica/juridica (conform art. 190 din OUG 34/2006) acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1 , art. 180 si art. 181 lit. a), c^1 si d) din OUG 34/2006.
Informatii privind subcontractantii: Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Lista cuprinzand subcontractantii, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, datele de recunoastere ale acestuia/acestora precum si specializarea acestora insotita de acordurile de subcontractate. Observatii: In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice si financiare initiale.Nota: Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare numai pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Informatii privind asocierea: In caz de asociere, se va prezenta Acord de asociere. Nota: Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizata in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
?Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii la operatorii economici ofertanti, respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent (in copie ?conform cu originalul?) valabil la data limita de depunere a ofertei. Certificara sistemului de management al calitatii ISO 9001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie (cod CAEN 7112).
?Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emisede organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management de protectia mediului, respectiv ISO 14001:2005 sau echivalent valabil la data limita de depunere ofertei, in copie ?conform cu originalul?. Certificarea sistemului de management al protectiei mediului ISO 14001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.
?Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organisme independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al securitatii informatiei ISO 27001 sau echivalent (in copie ?conform cu originalul?) valabil la data limita de depunere a ofertei. Certificarea sistemului de management al securitatii informatiei ISO 27001 trebuie sa acopere obligatoriu domeniile cadastru, topografie, cartografie.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Se va prezenta Formularul nr. 7 si Formularul nr.7a din sectiunea Formulare-Se va prezenta Formularul nr. 8 si Formularul nr.8a din sectiunea Formulare-Se va prezenta Formularul nr. 9 si Formularul nr.9a din sectiunea Formulare--Se vor prezenta: Formularul nr.1, Formularul nr.5, Formularul nr.22, Formularul nr.23 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul nr.11 din sectiunea FormulareSe va prezenta Formularul nr.12 din sectiunea FormulareSR EN ISO 9001:2008 sau echivalentISO 14001:2005 sau echivalentISO 27001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Pretul ofertei max. 60 puncte
2.
Termenul de realizare
40%
Descriere: Termen de realizare al serviciilor prezinta relevan?a pentru autoritateacontractanta in vederea ob?inerii cat mai curand a datelor actualizate ale RLSV -Cadastrul Verde avand in vedere cerintele legislatiei interne si europeana-max. 40 puncte - Punctajul se acorda astfel : a)pentru termenul de realizare cel mai scurt (mic)dar nu mai mic de 12 luni se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare (40 puncte);b)pentru termen de realizare se acorda punctajul astfel: Pn = (termenul cel mai scurt/termen n) x punctajul maxim alocat. Ofertele care vor prezenta un termen de realizare mai mare de 24 de luni vor fi declarate ca neconforme.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 12:00
Locul: Municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr.291- 293, Directia Generala Achizitii, et 10.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor impreuna cu o copie a CI.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc avand punctaje egale: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, va fi desemnata castigatoare, oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si preturile ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DIRECTIA PROCEDURI ACHIZITIE
Adresa postala: Splaiul independentei 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 12:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer