Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, hartilor (inclusiv in sistem GIS)


Anunt de participare numarul 126253/19.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.N.P.-Romsilva-Administratia Parcului Natural Putna Vrancea R.A.
Adresa postala:  Sat Tulnici, Com. Tulnici, Jud. Vrancea, Localitatea:  Tulnici, Cod postal:  627365, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Militaru, Tel. 0237265361, Email:  [email protected], Fax:  0237265361, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Subunitate cu personalitate juridica a RNP Romsilva RA
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru elaborarea studiilor stiintifice, a inventarelor, hartilor (inclusiv in sistem GIS)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Parcul Natural Putna-Vrancea, cu o suprafata de 38 204 ha, suprapus cu limitele ROSCI0208 Putna-Vrancea si ROSPA0088 Muntii Vrancei. Parcul natural este administrat deR.N.P. ROMSILVA? ADMINISTRATIA PARCULUI NATURAL PUTNA-VRANCEA R.A.
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop realizarea urmatoarelor activitati: A1. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind speciile de flora si fauna salbatica din P.N.P.V. si structurarea acestora in conformitate cu standardele impuse la nivel national;A2. Completarea si imbunatatirea informatiilor privind habitatele naturale de pe raza P.N.P.V.;A3.Crearea bazei cartografice privind habitatele si distributia speciilor de interes national si comunitar.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73110000-6 - Servicii de cercetare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Mediu
Valoarea estimata fara TVA: 723, 630RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 4.600 leiCuantumul garantiei de buna executie a contractului: 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, Fonduri Structurale - FEDR - Pragramul Operational Sectorial Mediucod proiect SMIS-CSNR: 17157
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
CERTIFICAT FISCAL DE LA ANAFCERTIFICAT FISCAL privind situatia taxelor si impozitelor datoratebugetului local
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Cod Unic de Inregistrare sau echivalent
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa informatii generale ofertant) cu declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
Bilant contabil la 31 decembrie 2010
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta in derularea si/sau finalizarea a maxim 3 contracte similare, in valoare cumulativa de minim 150.000, 00 lei, fara TVA, dovedita prin lista contractelor similare din ultimii ani, insotita de copii ale contractelor si recomandari din partea beneficiarilor.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Candidatul va trebui sa aiba implementat sistemul de management al calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001
Candidatul va trebui sa aiba implementat sistemul de management de mediu, in conformitate cu SR EN ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Componentagrupului de experti: Minim un botanist;Minim un fitocenolog;Minim un specialist cartare G.I.S. habitate si specii;Minim un specialist in nevertebrate;Minim un specialist in mamifere;Minim un specialist in avifaunaPregatire profesionala si aptitudini(la nivel minim): studii superioare universitare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta in specialitati relevante (biologie, ecologie, silvicultura, stiinta mediului, geografie), in domeniile mentionate mai sus.Experienta profesionala generala: experienta profesionala generala doveditaExperienta specifica: experienta (dovedita) in inventarierea, cartarea si monitorizarea speciilor de interes comunitar/national (dovedita);experienta de teren (dovedita) privind distributia speciilor si/sau habitatelor de interes comunitar/national;experienta (dovedita) in monitorizarea speciilor de carnivore mari; experienta (dovedita) in domeniul protectiei si conservarii mediului; experienta (dovedita) iin evaluarea impactului asupra mediului.Fiecare expert din grupul de experti trebuie sa dovedeasca un nivel de pregatire superior-aprofundat (masterand, doctor, profesor universitar, academician) in domeniul de studiu, cu minim o lucrare publicata (articol intr-o revista de specialitate cu cotatie ISI, CNCSIS B+, sau B ca autor sau coautor, participare la sesiuni de comunicari, etc) in domeniul de studiu.Expertii nominalizati vor prezenta CV-uri (in format Europass) datate si semnate in original, diplome ce atesta competentele profesionale invocate, atestate profesional.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
30%
30
Descriere: Componenta financiara
2.
. MODUL IN CARE OFERTANTUL ISI ASUMA ATINGEREA OBIECTIVELOR......
10%
10
Descriere: descriere detaliata in DA
3.
MODULDEPRESTARE A SERVICIILOR
45%
45
Descriere: descriere detaliata in DA
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA IN TIMPA ACTIVITATILOR
15%
15
Descriere: descriere detaliata in DA
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
Pondere componenta tehnica: 70 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.09.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.09.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS Mediu- Axa 4. Proiect: Parcul Natural Putna-Vrancea arie protejata cheie pentru conservarea naturii in zona Carpatilor de Curbura, SMIS-CSNR: 17157
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RNP Romsilva Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea RA
Adresa postala:  Stada principala, Localitatea:  Tulnici, Cod postal:  627365, Romania, Tel. 0237265361, Email:  [email protected], Fax:  0237265361
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.07.2011 19:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer