Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii pentru intretinerea si repararea echipamentelor de radiocomunicatii si radionavigatie (nave si dispecerat)


Anunt de participare numarul 50684/24.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: DANIEL MANOLE, Tel.0241616111; 0241488226; 0241488227, Email: [email protected], Fax: 0241616111; 0241488226; 0241488227
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
Altele: Cautarea si salvarea vietii omenesti pe mare, depoluare marina
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii pentru intretinerea si repararea echipamentelor de radiocomunicatii si radionavigatie (nave si dispecerat)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: la bordul navelor, dispecerat si sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului: atribuirea unui contract de servicii pentru
1. Verificarea anuala (cerinta ANR) a consolelor GMDSS si componentelor acestora, cu eliberarea de documente de rezultat (certificate acceptate ANR) al verificarilor si masuratorilor specifice efectuate. Eliberarea de Contract de management al service-ului GMDSS pentru fiecare nava (unde este cazul);
2. Verificarea anuala a echipamentelor de comunicatii radio si navigatie (altele decat GMDSS), cu eliberarea de documente de rezultat al verificarilor si masuratorilor specifice efectuate;
3. Reparatii accidentale la echipamentele si sistemele din anexa la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50241100-7 - Servicii de reparare a navelor (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare - 7000 lei (scrisoare de garantie bancara sau ordin de plata). Garantie de buna executie 5%
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea- din subventii de la bugetul de stat. Palta prin ordin de plata in contul de trezorerie al prestatorului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata la buetele locale si bugetul de stat, certificat constator de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 100000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Certificari minime obligatorii de la producatorii echipamentelor GMDSS
2.Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
3.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
4.Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
4. prestarea unui contract cu o valoare de minim 30000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S10-011260 din 16.01.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.06.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: Gratuit prin e-mail sau contra cost de la sediu, in baza unei solicitari in scris.Contravaloarea se achita in numerar, la caseria institutiei.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.06.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.06.2008 11:30
Locul: sediul ARSVOM, incinta port, dana 78
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sect.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al A.R.S.V.O.M.
Adresa postala: Incinta port Constanta, dana 78, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel.0241616111;0241488226;0241488227, Email: [email protected], Fax: 0241616111;0241488226;0241488227
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.04.2008 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer