Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de servicii pentru organizarea de evenimente


Anunt de participare numarul 133615/02.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Romana de Pneumologie
Adresa postala: Sos. Viilor, nr. 90, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050159, Romania, Punct(e) de contact: Gisela Farcas, Tel. +04 0213374460, Email: [email protected], Fax: +04 0213374460, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nonprofit
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de servicii pentru organizarea de evenimente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii de recreere, cultural si sportive
Locul principal de prestare: Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Ploiesti, Brasov
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In conformitate cu prevederile Contractului de finantare incheiat cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial ?Dezvoltarea Resurselor Umane?, autoritatea contractanta va organiza cursuri de perfectionare pentru a caror desfasurare in bune conditii se necesita servicii pentru organizarea acestora constand in asigurarea cazarii, serviciilor de masa, catering, transport pentru participantii la aceste cursuri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In vederea indeplinirii clauzelor contractuale, operatorul economic va presta servicii pentru organizarea a 4 evenimente, insumand 56 de cursuri pentru un numar de maxim 850 de persoane.
Valoarea estimata fara TVA: 979, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare este de 9800 ron. perioada de valabilitate a garantiei de participare ?este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei?. cuantumul garantiei de buna executiei este de 10% din valoarea contractului si se va constitui conform art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri UE - POSDRU 2007-2013 ?Calitate in serviciile medicale de pneumologie prin formare profesionala continua si flexibilitate organizationala? POSDRU/81/3.2/S/58451
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180.Pentrupersoane juridicestraine:
Prezentarea oricarui document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar.
Toate certificatele/documentele mentionate mai sus trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.)ATENTIE !Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Incadrarea oricaruia dintre subcontractorii declarati prin oferta ? daca este cazul ? in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage respingerea subcontractorului respectiv, activitatile subcontractate acestuia urmand a fi trecute automat in sarcina ofertantului.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006.Pentrupersoane juridicestraine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
Toate certificatele/documentele de de mai sus trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.)
Atentie!
In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.3. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si plata taxelor si impozitelorlocale, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Certificatele mai sus mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
Pentrupersoane juridicestraine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/ inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.Toate certificatele/documentele mentionate mai-sus trebuie sa fie prezentate in original sau copie legalizata si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Deasemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractor declarat prin oferta.)
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din Declaratiile furnizate de ofertanti.Atentie !Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila:
a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;
b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte;
d) intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
1. asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
2. care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
3. care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept 1. Certificatul de inregistrare;2. Certificatul constatator de la Registrul Comertului care sa ateste faptul ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare, emis cu 30 de zile inainte de depunerea candidaturilor, original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? (Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul
procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata)
Pentru persoane juridice straine:
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.Toate certificatele/documentele mentionate anterior trebuie sa fie prezentate in copie certificata pentru conformitate cu originalul si trebuie sa fie valabile la data deschiderii candidaturilor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus).
Ofertantul va depune si o declaratie pe proprie raspundere ca nu are, in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV lea inclusiv.3. Certificatul de participare la procedura cu oferta independenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale.
Copiile bilantului contabil contabil la 31.12.2009, 31.12.2010 si la 31.12.2011, vizate si inregistrate la A.F.P., copii bilant semnate si stampilate pentru conformitate cu originalul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind contractele de servicii, similare (complexitate, numar de participanti, domeniu de activitate) prestate in ultimii 3 ani
Lista contractelor de servicii similare prestate in ultimii 3 ani
fisa de experienta similarapentru contracte incheiate in decursul anilor 2009, 2010 si 2011
Lista unitatilor hoteliere cu care operatorul economic are contracte incheiat in 2012, in vederea derularii prezentului contract ? stampilata si semnata de ofertant
Declaratie pe proprie raspundere privind numarul mediu al personalului angajatin ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Oferta Tehnica
30%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 100
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.03.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.03.2012 09:15
Locul: Sediul SRP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
ALGORITMULUI DE CALCULGrila de punctajFACTORI DE EVAL PUNCTAJ MAX ACORDATP.OF FIN100PT.OF TH100PT.1.Organiz ev 100pT.1.1.Model de rap pt fiecare tip de ev: 50p, din careStructura raportului pt fiecare tip de ev 25pCalit continutului?coerenta exprimarii, continutul in informatie, modul de prez a informatiei (va fi evaluat pe baza unui sg rap realizat anterior de ofertant pentru un ev similar, prezentat in cadrul ofertei tehnice)25pT.1.2.Plan de gestiune a riscurilor care pot fi asociate implementarii fiecarui tip de ev: identific corecta a riscurilor legate organiz ev si a solutiilor pentru prevenirea/gestionarea ac 50pAlgoritmul de calculPT ?OF FIN?: pentru cel mai scazut pret, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100p; la care se aplicaponderea de 70%pentru alt pret decat cel prevazut la lit.a) punctajul se calculeaza astfel: P(n)=(pret minim/Pn)x100 la care se aplica ponderea de 70%Pt ?OF TH? se acordaconform grilei de evaluare, din tabel.Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este de 100p, la care se aplica ponderea de 30% si se compune din: T=punctaj total pt of thT1=punctaj Organiz evPunctajul maxim pentru T1 ?ORGANIZ EV? este de 100p, se acorda conf grilei de punctaj si se compune din: T 1 = T.1.1 + T.1.2 = 100pT= T1=T.1.1+T.1.2 = 100p, la care se aplica o pondere de 30%
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2012 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer