Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti a serviciului de salubrizare al comunei Sig


Concesionare numarul 2416/13.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SIG
Adresa postala: Loc. Sig, nr. 1, com. Sig, jud. Salaj, Romania, Localitatea: Sag, Cod postal: 457300, Romania, Punct(e) de contact: Loc. Sig, nr. 1, com. Sig, jud. Salaj, Romania, Tel. +40 260673100, In atentia: Molnar Sabau Victor, Email: [email protected], Fax: +40 260673063, Adresa internet (URL): www.primariasig.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Contract de servicii privind delegarea gestiunii prin concesiune a unei parti aserviciului de salubrizare al comunei Sig
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Sig, cu state apartinatoare Sig, Mal, Tusa, Sirbi si Fizes
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Contractul va asigura prestarea continua a serviciului de salubrizare pe aria administrativa a Comunei Sig pe o durata de 48 luni.Contractul va include urmatoarele activitati din cadrul serviciului de salubrizare: 1. Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special;2. Colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice, etc.)4. Colectarea, transportul sortarea, valorificarea si eliminarea deseurilor provenite din gospodariile populatiei, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara a locuintelor/apartamentelor proprietate individuala;5 Exploatarea si intretinerea recipinetilor asigurati de catre Autoritatea Contractanta in scopul efectuarii Serviciilor;6. Exploatarea si intretinerea platformelor de precolectare in care se afla containerele pentru deseuri reciclabile;7. Punerea la dipozitia gospodariilor, agentiolor economici si institutiilor publice - sacii de colectare pentru fractiuni reciclabile
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511200-4-Servicii de colectare a gunoiului menajer (Rev.2)
90511300-5-Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de precolectare, colectare, transport al deseurilor din Comuna Sig cu satele Sig, Mal, Tusa, Sirbi si Fizes.Tarifele maxime pentru activitatile desfasurate, asa cum sunt acestea aprobate de catre Consiliul Local Sig, sunt: -Tariful maxim pe persoana pe luna pentru persoane fizice este de 1, 343 lei/luna/persoana. In cadrul acestui tarif vor fi prestate si serviciul de colecatre, tansport si depozitare si pentru instituriile publice administrate de catre Consiliul Local Sig.- Tariful maxim pentru agenti economici este de 10, 001 lei/luna/agent economic.Tarifele maximale menionate nu includ TVA. Ofertele care depasesc valoarea maxima mentionata vor fi respinse ca oferte neconforme.Colectarea si transportul deseurilor se va face de la un numar aproximativde 2780 locuitori din 950de gospodarii, 42 unitati economice si 24 obiective de utilitate publica .
Valoarea estimata fara TVA: 195, 468.68 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, pentru a fi exclus de la procedura, conform Formular 5 din Sectiunea Formulare - Declaratie privind eligibilitatea.2. Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr. 6 din Sectiunea Formulare;3. Certificatele constatatoare, in original sau copie conform cu originalul, cu privire la plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si a impozitelor si taxelor catre bugetele locale (certificate- tip emise de organismele competente din tara in care ofertantul este rezident), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular nr. 7 din Sectiunea Formulare;5.Acord de asociere (daca este cazul)- Formular nr. 8 din Sectiunea Formulare;6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 - Formular nr. 9 din Sectiunea Formulare; (Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa aiba membri in cadrul consiliului de administratie/ organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autroritatii contractante, respectiv cu Bonte Florian - primar al comunei Sig, Tirlea Daniel - viceprimar al comunei Sig, Moga Floare - secretar al comunei Sig, Borlea Valer Pavel ? Consilier in cabinetul demnitarului, Molnar Sabau Victor - Responsabil achizitii publice in cadrul Primariei Comunei Sig, Tirlea Mia Felicia - contabil in cadrul Primariei Comunei Sig, Maxim Nicoleta Anca ? Inspector prestatii sociale Primaria Sig, Rad Florian ? consilier local, Flonta Florin-Valentin consilier local, Breje Alin-Adrian - consilier local, Tuns Cosmin-Ioan - consilier local, Tap Liviu - consilier local, Rad Nicolae-Ionel - consilier local, Sabou Viorel - consilier local, Tamba Dan-Marius - consilier local, Sabo Costica - consilier local, Tuns Victor - consilier local, Chis Ioan - consilier local, Chis Nicoleta-Florica - consilier local, Pestean Nicolae Sebastian ? consultant achizitii publice.7. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular nr. 10, din Sectiunea Formulare.Note: 1.In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere fiecare asociat indiferent de ponderea din contract ce va fi indeplinita de acesta, va prezenta documentele solicitate mai sus cu privire la Situatia personala a ofertantului.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 va fi prezentata in mod obligatoriu si de catre fiecare subcontractant si/sau tert sustinator declarat, precum si de catre fiecare asociat in cazul in care oferta este prezentata in asosciare.3.In situatia in care ofertantul are terti sustinatori acestea vor prezenta declaratia privind neincadrarea in situatia prevazute de art.180 din OUG 34/2006, Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 , lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atasate Angajamentului ferm de sustinere. 1. Certificat constatator- original sau copie conforma cu originalul- emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial sau document similar emis de organisme similare din tara in care ofertantul este stabilit, pentru ofertantii straini, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitatea de prestare a serviciilor de colectare, tranport si depozitare a deseurilor si este autorizat in acest sens potrivit Legii 359/2004 pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei, pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini.Note: a.In etapa evaluarii ofertelor, pentru certificatele prezentate in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.b. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta Certificatul constator din care in mod obligatoriu va rezulta ca obiectul de activitate include activitatea si este autorizat potrivit Legii 359/2004 pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei, pentru ofertantii din tara sau echivalent pentru ofertantii straini.2. Prezentarea Licentei cel putin clasa 3 pentru activitatile specifice serviciului public de salubrizare care fac obiectul contractului (precolectare, colectare, transport a deseurilor) emisa de A.N.R.S.C. conform art. 10 din HG nr. 745/2007 coroborat cu art. 2 lit. g) din Legea nr. 51/2006 (cu modificari si completari). In conformitate cu prevederile art. 21 alin. 2 din Legea 101/2006operatorii isi pot desfasura activitatea numai pe baza licentei emise de A.N.R.S.C.; prestarea activitatilor specifice serviciului de salubrizare fara licenta sau cu licenta expirata, este interzisa.Nota: a. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerinta este considerata indeplinita daca fiecare asociat detine respectiva licenta prin raportare la partea de contract pe care o va indeplinii.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Ofertantul trebuie sa aiba cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani (2011, 2012 si 2013) de cel putin 290.000 lei, (cumulativ in cazul asocierilor de operatori economici sau pentru un singur operator economic daca prezinta oferta singur). Ofertantul va prezenta: 1. Declaratie privind cifra de afaceri (formular Informatii generale). 2. Copii conform cu originalul dupa Contul de propfit si pierdere pe ultimi 3 ani 2011, 2012 si 2013) sau alte documente din care reiese cifra de afaceri. In cazul in care, ofertantul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil. Pentru cifra de afaceri prezentata in alta moneda se va utiliza cursul mediu anual pentru anii 2011, 2012 si 2013 leu/valuta comunicat de BNR.In situatia in care oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, formularul solicitat va fi prezentat atat de fiecare asociat in parte, cat si cu suma cifrei de afaceri cumulata a tuturor asociatilor, cu datele de identificare si semnat si stampilat de catre liderul asociatiei.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta 1. Formular nr. 11 - Informatii generale Sectiunea Formulare. 2. Copii conform cu originalul dupa Contul de propfit si pierdere sau alte documente din care reiese cifra de afaceri.(Daca este cazul) Informatii privind sustinerea capacitatii economico - financiare de catre un tert sustinator. Ofertantul va prezenta in situatia in care are tert sutinator: 1. Angajament ferm de sustinere privind capacitatea economica si/sau financiara ? cifra de afaceri. 2. Tertul sustinator va prezenta declaratie ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, declaratia privind neincadrarea in art. 181 literele a, c^1 si d potrivit OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Indeplinirea cerintei prin intermediul mai multor terti sustinatori nu este permisa avand in vedere prevederile Ordinul 509/2011.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta pentru tertul sustinator, in mod obligatoriu: 1. Formular nr. 15.1 din Sectiunea formulare 2. Se va prezenta de catre tertul sustinator: Formular 5 din Sectiunea Formulare, Formular nr. 6 din Sectiunea Formulare, deoarece conform alin 2 al art 186 si art 190 din OUG34/2006- acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a, c^1 si d din art. 181/OUG34 si Formular nr. 9 din Sectiunea Formulare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca prin intermediul mai multor contracte au prestat servicii similare cu o valoare cumulata a servicilor de minim 140.000 lei, fara TVA. Ofertantii vor prezenta: 1. O Lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani. 2. Certificari de buna prestare pentru serviciul/serviciile prezentate. Respectivele certificari/documente vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul prestarii servicilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor prezenta: 1. Formular nr. 12, din Sectiunea Formulare. 2. Certificari de buna prestare pentru serviciul/serviciile prezentate.Cerinta 2. Personalul de specialitate dupa cum urmeaza: - Personal responsabilcu activitatea de salubrizare;Ofertantul va prezenta: 1. Declaratie privind personalul care va participa la indeplinireacontractului conform art. 188, alin. 2 litera c din OUG 34/2006; 2. Copii dupa contractele individuale de munca sau extras din registrul de evidenta a salariatilor, pentru persoanele responsabile cu indeplinirea contractului si care sunt angajati ai ofertantului; - Contracte de colaborare/de servicii, precum si anagajamente ferme de sutinere din partea unor terti se vor prezenta in cazul in care persoanele respective nu sunt angajati ai ofertantului.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta: 1. Formular nr. 13, din Sectiunea Formulare. 2. Copii dupa contractele individuale de munca sau extras din registrul de evidenta a salariatilor, Contracte de colaborare/de servicii, precum si anagajamente ferme de sutinere din partea unor tertiCerinta 3. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca dispun/ au acces la echipamente, utilajele, mijloace de transport, pentru transportul deseului menajer asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini, dupa cum urmeaza : -1 Autogunoiera/autocompactoare pentru transportul deseurilorbiodegradabile (deseuri organice);
- 1 Autospeciala sau alte mijloace de transport corespunzatoare pentru transportul deseurilor reciclabile (hartie si carton, sticla, plastic si PET). Ofertantul va prezenta: 1. Nominalizarea dotarilor tehnice care vor participa direct la indeplinirea contractului ? servicii salubrizare, conform art. 188 alin.2 litera g din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta: 1. Formular nr. 14 din Sectiunea Formulare.(Daca este cazul) Informatii privind sustinerea capacitatii tehnice si profesionale de catre tert sustinator. Ofertantul daca are nominalizati terti sutinatori va prezenta: 1.Angajament ferm de sustinere privind capacitate tehnica si profesionala ? experineta similara, utilaje/echipamnete si/sau personal. 2. Tertul sustinator va prezenta declaratie ca nu se incadreaza in situatia prevazuta de art.180 din OUG 34/2006, declaratia privind neincadrarea in art. 181 literele a, c^1 si d potrivit OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006. Indeplinirea cerintei prin intermediul mai multor terti sustinatori nu este permisa avand in vedere prevederile Ordinul 509/2011.Modalitatea de indeplinireOfertantul va prezenta pentru tertul sustinator, in mod obligatoriu: 1. Formular nr. 15.1 din Sectiunea formulare sau/si 2. Formular nr. 15.2 din Sectiunea formulare. - 3. Se va prezenta de catre tertul sustinator: Formular 5 din Sectiunea Formulare, Formular nr. 6 din Sectiunea Formulare, deoarece conform alin 2 al art 186 si art 190 din OUG34/2006- acestia trebuie sa dovedeasca neincadrarea la lit a, c^1 si d din art. 181/OUG34 si Formular nr. 9 din Sectiunea Formulare.Cerinta 1.- Certificat ISO 9001, in domeniul serviciilor deprecolectare, colectarea si transportul deseurilor sau Certificate si/sau documente echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene in care ofertantul isi desfasoara activitatea pentru acest sistem, in domeniul serviciilor deprecolectare, colectarea si transportul deseurilor.- Certificat ISO 14001 in domeniul serviciilor deprecolectare, colectarea si transportul deseurilorsau Certificate si/sau documente echivalente emise de organisme abilitate din alte state ale Uniunii Europene in care ofertantul isi desfasoara activitatea pentru acest sistem, in domeniul serviciilor deprecolectare, colectarea si transportul deseurilor.Nota: Ofertantii vor prezenta certificate in termen de valabiltate la data limita de depunere a ofertelor si acestea sunt emise pentru domeniile mentionate. Nu vor fi luate in considerare documente care atesta ca ofertantul este in curs de implementare a sistemelor cu exceptia situatiei in care procesul de certificare a fost finalizat, urmand a fi eliberat certificatul in cauza. Totodata ofertantii vor fi exclusi daca au certificatele mentionate dar acestea au fost emise pentru alte domenii de activitate decat cel specificat sau nu este cuprins si domeniul de activitate solicitat. In cazul in care certificatele sunt in alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta si in traducere legalizata. In cazul prezentari unei oferte prin asociere de operatori economici, fiecare dintre operatorii economici asociati trebuie sa detina aceste certificate sau cel putin pentru activitatea care o va desfasura in cadrul contractului, sub sanctiunea declarari ofertei ca inacceptabile.Modalitatea de indeplinireOfertantii vor prezenta certificate in termen de valabiltate la data limita de depunere a ofertelor si acestea sunt emise pentru domeniile mentionate. Nu vor fi luate in considerare documente care atesta ca ofertantul este in curs de implementare a sistemelor cu exceptia situatiei in care procesul de certificare a fost finalizat, urmand a fi eliberat certificatul in cauza. Totodata ofertantii vor fi exclusi daca au certificatele mentionate dar acestea au fost emise pentru alte domenii de activitate decat cel specificat sau nu este cuprins si domeniul de activitate solicitat. In cazul in care certificatele sunt in alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta si in traducere legalizata. In cazul prezentari unei oferte prin asociere de operatori economici, fiecare dintre operatorii economici asociati trebuie sa detina aceste certificate sau cel putin pentru activitatea care o va desfasura in cadrul contractului, sub sanctiunea declarari ofertei ca inacceptabile.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 50.00Redeventa 50.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 12.03.2014 Ora: 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
1. Pentru dovedirea indeplinirii cerintelor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, conform Formular nr. 16, din Sectiunea Formulare, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate prin documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Subsecvent, inainte de incheierea raportului procedurii, ofertantul care a prezentat o declaratie privind indeplinirea cerintelor de calificare este obligat, la cererea autoritatii contractante, ca in termen de 3 zile lucratoare, sa prezinte/completeze certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare. 2. Ofertantul este invitat sa viziteze si sa inspecteze traseele pecare urmeaza sa fie desfasurat serciciul de salubrizare, precum si imprejurimile acestuia in scopul evaluarii, din punctul sau de vedere, a cheltuielilor, a identificarii riscurilor si a tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate si conforma cu datele reale din teren. Vizitarea amplasamentului poate fi facuta de catre ofertant, oricand in perioada de elaborare a ofertelor. 3. Punctajul total este dat de catre urmatoarea formula P total = P nivelul tarifelor (NT) + P nivelul redeventei (NR). In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au punctajeegale, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajarese va solicita reofertarea pretului pentru tarife, in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care acumuleza punctajul cel mai mare in urma reofertarii pretului pentru tarife. 4. In momentul punerii in functiune a serviciului de salubrizare in cadrulAsociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ?ECODES? Salaj, din care face prate si Comuna Sig, prezentulcontract inceteaza de drept, in baza notificarii prealabile facuta de beneficiar inainte cu 30 zile, oricand in perioada de derulare a contractului de concesiune.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prezentate la rt. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Primaria Sig
Adresa postala: Comuna Sig , Localitatea: Sig , nr. 1, jud Salaj Cod postal: Tel. +40 260673100, Localitatea: Sig, Cod postal: 457300, Romania, Tel. +40 260673100, Email: [email protected], Fax: +40 260673063
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer