Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de servicii proiectare si verificare proiect la obiectivul de investitii: ?Amenajare si regularizare parau Ialomicioara II, in zona comunei Runcu, judetul Dambovita?


Anunt de participare numarul 146100/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita
Adresa postala: STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120208, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN LUNCA, Tel. +40 0238725447, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0238427237, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de servicii proiectare si verificare proiect la obiectivul de investitii: ?Amenajare si regularizare parau Ialomicioara II, in zona comunei Runcu, judetul Dambovita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: In zona comunei Runcu, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de proiectare (elaborare documentatie tehnico-economica fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOS) si verificare proiect la obiectivul de investitii: ?Amenajare si regularizare parau Ialomicioara II, in zona comunei Runcu, judetul Dambovita?Valoarea estimata totala (fara TVA.)a contractului de prestare de servicii este: 131 302 LEI, Din care: Valoarea estimata (fara TVA)a prezentului contract de prestari servicii este de: 121 520 LEI Conform art. 28 alin.(7) din OUG 34/2006 - Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 9 782 lei fara TVA, procent de 8, 05%.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa documentatiile tehnice (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOS), activitatile de verificare a proiectului prin verificatori independenti, astfel: -intocmirea in 4 (patru) exemplare - pe suport de hartie si un exemplarpe suport digital (CD), a documentatiilor tehnico-economice (fazele PT+CS, DE, DTAC, DTOS), (documentatia scrisa la faza PT se va preda in 2 exemplare cu valori si 2 exemplare fara valori), necesare pentru punerea in opera a obiectivului de investitii: ? Amenajare si regularizare parau Ialomicioara II, in zona comunei Runcu, judetul Dambovita?.
-elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor la toate obiectele;
-asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului (seful de proiect) in faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de constructii;
-reactualizarea Devizului General, ori de cate orisolicita achizitorul, pe parcursul executiei lucrarilor de constructiiCapacitati: -recalibrare de albii L = 1, 145 km, - aparari de mal, L =1, 318 kmValoarea estimata totala (fara TVA.)a contractului de prestari servicii este: 131302 LEI, (echivalentul a 29766 euro la cursul BNR euro/ron 1 euro = 4, 4111 lei la data de 06.08.2013). Din care: Valoarea estimata (fara TVA)a prezentului contract de prestari servicii este de: 121520 LEI (echivalentul a 27549 euro la cursul BNR euro/ron 1 euro = 4, 4111 lei la data de 06.08.2013). Conform art. 28 alin.(7) din OUG 34/2006 - Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 9782 lei fara TVA, procent de 8, 05%.
Valoarea estimata fara TVA: 131, 302RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 1 950 lei.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.Perioada de valabilitate: 90 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertalor.Mod de constituire: in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006. (Formular 11). In cazul asocierii garantia de participare va fi constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Persoanele juridice straine Se recomanda/este de preferat ca persoanele juridice straine sa prezinte garantia de participare din partea unei banci din Romania sau a unei banci care sa aiba corespondent in Romania. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Pentru garantia depusa in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data de18.09.2013.Ofertantii ce se incadreaza in cat.IMM conf.Legii 346/2004 cu mod.si compl.ult., au dreptul de a constitui garantie bancara in cuantum redus cu 50%. Ptr. a beneficia de acest drept trebuie sa includa in oferta dovada ca indeplinesc conditiile de IMM (Formular IMM). (OP emis in favoarea aut.contractante in contul RO43TREZ1665005XXX006017, deschis la Trez.Buzau cu conditia conf.acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor, CIF RO23706189).Garantia de participare se restituie conform art. 88 din HG nr.925/2006 cu mod.si compl.ult.Garantia de participare se retine conform art. 87, alin.(1), din HG 925/2006 si conf.art 278^1, OUG 34/2006: suma ce se va retine este de: ...0.... lei. Cuantumul este de 10 % din valoarea contractului, fara TVA. Prezentare (Formular 19).Mod de constituire: in una din formele prevazute la art. 90 din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult.Restituirea se va face in termen conform art.92, din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult.Retinerea garantiei de buna executie: conf.art.91, din HG nr.925/2006 cu modif.si compl.ult.Of.care se incadreaza in cat.IMM conf.Legii 346/2004 si este declarat castigator beneficiaza de o red.cu 50% a val.gar.de buna executie a contr.Ptr.a beneficia de acest drept trebuie sa includa in of.dov.ca indep.cond.de IMM.Avand in ved.principiul trat.egal, este de preferat capersoanele juridice straine sa prezinte gar.de buna executie din partea unei banci din Romania sau a unei banci care sa aiba corespondent in Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf art.44 din O.U.G. nr.34/2006 cu modif. si complet. ulterioare, in original, cu specificare lider de asoc. si parte de contract prestata de fiecare (fizic, valoric si procentual).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte:
-Declaratie privindeligibilitatea - Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12A (de catre Ofertant/tert sustinator- se alege cazul corespunzator). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarisi completari ulterioare - Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12B (de catre Ofertant/Ofertant asociat, iar pentru tert sustinator- art. 181 lit. a, c indice 1 si d, din OUG nr. 34/2006 modificata prin Legea 279/2011). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Modalitatea de indeplinire-Prezentare Anexa nr. 10.1(de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/tert sustinator- se alege cazul corespunzator). Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(Persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: director: ing. Adriana Petcu, directori tehnici: ing. Marilena Stoian, ing. Dumitru Iosif, ing. Radu Gabriel Mesterelu, director economic: ec. Silvia Florina Pitigoi)-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12C(de catre Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant- se alege cazul corespunzator)-Indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat , somajului, asigurarilor de sanatate (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident) si orice alte datorii la bugetul de stat ? Modalitatea de indeplinire-Prezentare Certificatele deatestare fiscale sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata.
Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.-Cazier judiciar al ofertantului; In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente. Deasemenea, in cazul in care ofertantul nu poate prezenta cazierul judiciar (motivat), se accepta o declaratie pe propria raspundere ?Modalitatea de indeplinire - Prezentare cazier judiciar al ofertantului (copie lizibila cerificata ?Conform cu originalul? , semnata si stampilata)-CERTIFICATde participare la licitatie cu oferta independenta - Modalitatea de indeplinire-Prezentare formular Anexa?Informatii privind sustinerea operatorilor economici (daca este cazul).In cazul in care, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de servicii prestate intr-o perioada anterioara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Sustinatorul raspunde in mod direct pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, aceasta din urma avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
Atentie! Formularele pentru angajamentul ferm se vor introduce in oferta numai in cazul in care situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului estesustinuta de catre un tert, pentru indeplinirea contractului. Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte? Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, respectiv proiectare constructii hidrotehnice, (in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC;
- Persoanejuridice/ fizicestraine? Documentecaredovedesco formadeinregistrarein calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident (in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata).
? Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), dincaresarezulteobiectulde activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii, respectiv proiectare constructii hidrotehnice, (in original, copie legalizata notarial sau copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata). Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din cerificatul constatator emis de ONRC;
Documentele vor fi insotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani, in domeniul obiectului contractului.
Condi?ie de calificare: Valoarea minima impusa este de: 243 040 leiDocumente relevante:
Bilantul contabil la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012, vizat si inregistrat la organele in drept sau alte documente edificatoare din care sa rezulte cifra medie de afaceri de valoare minima impusa.Acestea vor fi prezentate in copie, semnate de reprezentantul legal si stampilate pefiecarepagina avand mentiunea ?conform cu originalul?.
Completare: Formular K - Informatii generale privind operatorul economic
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare: Formular K - Informatii generale privind operatorul economic.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anii2010, 2011, 2012Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri globale, va prezenta, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie/ Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 (trei) ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor
Prezentare: Formularului 12 E+ tabel
Se solicita ofertantului servicii de proiectare similare, prestate in ultimii 3 ani: invaloare de minim121 520 lei(fara TVA), al caror obiect a fost prestarea unor servicii similare - proiectare lucrari constructii hidrotehnice sau amenajari hidrotehnicede tipul: regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, epiuri etc;Prezentare: Certificate/documente/ contracte/etc., emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, care confirma servicile prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor, care fac dovada receptionarii/ducerii la bun sfarsit a serviciilor la valoarea prezentata.Formularului O - fise distincte pentru certificate/documente/ contracte, prezentate pentru sustinerea experientei similare.Acestea vor fi prezentate in copie, semnate de reprezentantul legal si stampilate pefiecarepagina avand mentiunea ?conform cu originalul?.
Documentul careconfirma servicile prestate in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor, este procesul verbal de receptieincheiatla terminarea serviciului prestat, coroborat cu celelalte documente care sa confirme perioada in care au fost prestate.
Se solicita, ca cerinta minima, obligativitatea prezentarii cel mult a uneirecomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestarea unor servicii similare - constructii hidrotehnice (inclusiv de la beneficiarii contractului sau contractelor de valoare minima impusa)Prezentare: Formularului7.1
-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, -Se solicita asigurarea personalului de specialitate care esteconsiderat strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii.
-Informatii privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispunesau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, pentru indeplinirea contractului de servicii.-Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor.
CV-urile, in original, datate si semnate.Prezentare: Formularul 12 I, Formular 15
Se solicita desemnarea de ofertant ca sef de proiect, care va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care vareprezenta ofertantul la fazele determinante si in relatiile cu beneficiarul, o persoana cu studii superioare de specialitate cu experienta in proiectare de cel putin 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita pentru prestarea serviciilor de proiectare, desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului, care poate fi angajat al ofertantului sau persoana fizica/juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Se solicita: 1. Certificate de atestare eliberate de Ministerul Mediului si Padurilor conform Ordinului nr.3298/2012 pentru domeniile: a) intocmirea studiilor hidrologice; b) intocmirea studiilor hidrogeologice; c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor si d)elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.
2. Certificate de autorizari conform Ordinului nr. 107/2010 emis de MAI-ANCPI pentru:
-persoane fizice: categoria B sau C;
sau
-persoane juridice: clasaa II-a
- declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.Prezentare: Formular 12H+tabel
Se solicita verificarea proiectului prin verificatori de proiecte independenti, persoana fizica/juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.
Verificatori de proiecte independenti, atestati conform Ordinului MLPTL nr.777/2003, atestat cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Se solicita declararea obligatiilor contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari(daca este cazul)
Prezentare Formular9
?Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) ? Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12G+tabel cudenumirea subcontractantilor, specializareaacestora (datele de recunoastere) si specificarea lucrarilor (fizic si valoric) care urmeaza a leexecuta subcontractantul/subcontractantii.
?Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul) ? Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12II.
Standarde de calitate ISO 9001 sau echivalent
Prezentare: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte:
Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatii emis pentru? executie lucrari deConstructii Hidrotehnice (rev. 2), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.
Certificatul se va prezenta copie lizibila cerificata ?Conform cu originalul? , semnata si stampilata.
Standarde de protectia mediuluiISO 14001 sau echivalentPrezentare: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte:
Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu emis pentru? executie lucrari deConstructii Hidrotehnice (rev. 2), valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.
Certificatul se va prezenta copie lizibila cerificata ?Conform cu originalul? , semnata si stampilata.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare: Formularului 12 E+ tabelCompletareFormularului O - fise distincte pentru certificate/documente/ contracte, prezentate pentru sustinerea experientei similare.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anii2010, 2011, 2012Prezentare: Formularului7.1, Prezentare: Formularul 12 I, Formular 15-Informatii privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispunesau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, pentru indeplinirea contractului de serviciiPe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui persoanele nominalizate in oferta pentru indeplinirea contractului de servicii, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora (in cazuri temeinic motivate si probate), nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Prezentare: Desemnarea de ofertant ca sef de proiect, o persoana cu studii superioare de specialitate cu experienta in proiectare de cel putin 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor.Prezentare: Desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului, conform ORDIN nr.242/23.03.2007, Prezentare: Certificat de atestare MM (cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor)Certificat de autorizare ANCPI(cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor).Prezentare: Formular 12H+tabelPrezentare: atestat verificator de proiect, cu valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Prezentare Formular9? Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12G+tabel cudenumirea subcontractantilor, specializareaacestora (datele de recunoastere) si specificarea lucrarilor (fizic si valoric) care urmeaza a leexecuta subcontractantul/subcontractantii. Formularul se va introduce in documentatia de calificare chiar daca ofertantul nu are subcontractanti. In acest caz se va preciza (pe formular) ?Nu este cazul?.Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.? Modalitatea de indeplinire-Prezentare Formular 12II.Daca ofertantul nu are asociati se va preciza pe formular ?Nu este cazul?Prezentare: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte: Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru managementul calitatii emis pentru? executie lucrari deConstructii Hidrotehnice (rev. 2).Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare: Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte: Certificat de atestare ISO 14001 sau echivalent pentru managementul de mediu emis pentru? executie lucrari deConstructii Hidrotehnice (rev. 2)Nu se accepta societati aflate in curs de implementare a certificarilor.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
04/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 11:00
Locul: sediul ABA Buzau-Ialomita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire emisa de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca exista mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ca si clarificare reofertarea pretului contractului, caz in care, va fi declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut, dupa reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C. in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modif. ?i comp.ult.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer