Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare furaje pastravi DS Cluj


Anunt de participare numarul 148673/23.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica cluj, strada Bartok Bela 27, judetul Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400309, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Cluj, Tel. +40 264420409, In atentia: ing. Stan Aurel - tel. 0730653014, Email: [email protected], Fax: +40 264420401, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare furaje pastravi DS Cluj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pastravaria Gilau, Comuna Gilau, strada Somesu Rece, nr. 1192, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
conform caietului de sarcini - cantitatea totala furaje :95310 Kg
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15711000-5 - Hrana pentru pesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala a furajelor :95310 Kg, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 552, 910RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare :6000 lei in conturile lei RO51RZBR0000060001127197 sau in EUR RO54RZBR0000060006588728deschise la Raiffeisen Bank Cluj. Valabilitatea garantiei de participare :90 zile (3 luni) de la termenul limita de primire (depunere a ofertelor )Conform prevederilor art. 86, alin.1 din HG 925/2006, garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari , care sa prezinte in original, cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Obligatoriu se va posta pe SEAP, scanata si va fi prezentata la sediul Directiei Silvice Cluj, pana la data limita de depunere a ofertelor, exceptie facand viramentul bancar. Data la care se va face echivalenta leu/valuta la cursul BNR, pentru situatia in care se depune oferta si in valuta este de 07.01.2014.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale. Certificat cu oferta independenta. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG 34/2006. Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 69/1din OUG 34/2006. . Certificate atestare fiscale plata la buget si locale din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a certificatelor fiscale nu permite cnfirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11, alin. (4) din HG 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011 (Notificare ANRMAP nr. 149/2013). Persoanele cu functii de decizie din cadrul Directiei Silvice Cluj in ce priveste derularea, organizarea, semnarea, finalizarea, atribuirea etc. contractului : ing. Oros Dorel Nicolae, Ec. Puscas Eugenia, Ec. Alina But, cons. Juridic Toma Ovidiu si ing. Stan Aurel.In baza art. 33, indice 1 din OUG nr. 34/2006, sa nu existe grade de rudenii sau afin, relatii comerciale, consiliu administrativ, comitet director in cadrul Directiei Silvice Cluj. Certificat Constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate. Informatiile din Certificatul Constatator emis de ONRC trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, va prezenta documentul in original sau copie legalizata. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul se va depune scanat pe SEAP
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Potrivit art. 188, alini, lit.a, din OUG 34/2006, se va depune pe SEAP Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta certificate sau documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari sau confirmari din partea acestuia, demonstrarea furnizarii serviciilor se realizeaza printr-o declaratie pe proprie raspundere.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalilor beneficiari se va depunescanat pe SEAP, conform informatiilor mentionate in coloana din stanga alaturata, precum, si prevederilor art. 188, alin. 1, lit. a0 din OUG 34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP , in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economicii de documente care contin preturi noi. Pentru demonstarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din OUG 34/2006, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere , semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Directiei Silvice Cluj
Adresa postala: Directia Silvica Cluj, strada Bartok Bela, nr. 27, judetul Cluj, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400309, Romania, Tel. +40 264420409, Email: [email protected], Fax: +40 264420401, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2013 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer