Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare grup energetic


Anunt de participare numarul 30311/30.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02031 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE Lt.col. ADAM, Tel.021/420.02.88, Email: [email protected], Fax: 021/420.02.88
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare grup energetic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Predeal
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare grup energetic in centrala termica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29715210-9 - Echipament de incalzire centrala (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare 1 grup energetic in centrala termica
Valoarea estimata fara TVA: 95, 378RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare = 1900lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat pa anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neicadrarea in prevederile art.181 certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; certificate constatatoare emise de organisme in drept din care sa rezulte plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale; bilantul contabil la 30.06.2007
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 2 ani sa fie cel putin egala cu valoarea totala a lotului licitat multiplicata cu 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista princip. lucrari executate in ultimii 5 ani; lista cu personalul desemnat cu executia, controlul de calitate si verif. metrologica a lucrarii; autorizatie ISCIR de punere in funct. a ansb. de lucrari
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
incheierea in ultimii 5 ani a cel putin 3 contracte de lucrari a caror valoare individuala sa reprezinte cel putin 50% din valoarea lotului licitat; certificarea aplicarii sistemului calitatii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9000 de catre un organism acreditat in acest sens;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-6529/30.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.09.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 0 RON
Conditii si modalitate de plata: in continutul prezentului anunt la sectiunea "GENERAL" subsectiunea "DOCUMENTATIE SI CLARIFICARI"
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.09.2007 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 27.12.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.09.2007 10:00
Locul: sediul UM 02031 Bucuresti, soseaua Alexandriei nr. 158, Sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegati imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Adresele de internet de unde se pot obtine informatii privind: legislatia fiscala - www.mfinante.ro; legislatia in domeniul protectiei mediului - www.mmediu.ro; protectia muncii si conditiile de munca - www.mmssf.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consilier juridic U.M. 02031
Adresa postala: sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Email: [email protected], Fax: 4200288
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2007 09:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer