Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE


Anunt de participare numarul 122713/02.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE BOLNAVI CRONICI SI GERIATRIE SF LUCA
Adresa postala:  SOS BERCENI NR 12 SECTOR 4 BUCURESTI, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041915, Romania, Punct(e) de contact:  BIROUL ACHIZITII, Tel. 3343010, In atentia:  LUCRETIA TELEAGA, Email:  [email protected], Fax:  3343014, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIA SPITALULUI DE BOLI CRONICE SF.LUCA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 9 luni
Valoarea estimata fara TVA: 482, 576.9RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE ANTINEOPLAZICE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33652100-6 - Antineoplazice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr.crt.DCIU.M.Cantitate maxima
1 Cetuximabum 100 mg. fl 163
2 Fulvestratnt 250 mg. Ser. 18
3 Triptorelinum 11, 25 mg. fl 18
4 Leuprerelinum 22.50 mg. Ser. 20
5 Pemetrexedum 500 mg. fl 24
6 Transtuzumabum 150 mg. f 48
7 Interferonum Alfa 2 a Ser. 48
8 Interferonum Alfa 2 b St. 36
Valoarea estimata fara TVA: 482, 576.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este mentionata pe fiecare lot in parte in Anexa B (informatii privind loturile)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CASMB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate cf. art. 180/OUG 34/2006 FormularulA.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/OUG 34/2006 FormularulB
Declaratia va fi insotita de certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, .(formulare.tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este .rezident) : * Certificat de Atestare Fiscala eliberat deAdministratia Financiara din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii fiscale
*Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
* documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul, valabile la data deschiderii ofertelor
CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independentaFormular 5
Cerinta obligatorie:
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitateal ofertantului corespunde cu obiectul procedurii , in original sau copie legalizata, valabil la data organizarii procedurii: -Certificat de inregistrare la Registrul Comertuluidocumentele mentionate mai sus se vor prezenta in original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta: ultimul bilant contabil (31.12.2010) sau ultima raportare (30.06.2010) pe care operatorul economic avea obligatia de a-l depune, vizat si inregistrat de organele competente.
- copie, certificata pentru conformitate cu originalul.
Fisa de informatii generale ? Formular 2
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizatie de punere pe piata emisa de Agentia Nationala a Medicamentului, in termen de valabilitate la data desfasurarii procedurii.Daca este expirata, dar se afla in procedura de reautorizare se va prezenta ?adresa de confirmare emisa de Agentia Nationala a Medicamentului sau documentul care sa ateste reautorizarea pentru medicamentul ofertat.
- documentele mentionate mai sus se vor prezenta in original/copie legalizata/copie certificata pentru conformitate cu originalul.
Certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta sisteme de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene sau echivalente - Certificat ISO9001/2008
?copie , certificata pentru conformitate cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.06.2011 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.06.2011 09:00
Locul: Spitalul de Boli Cronice SF.LUCA - Sos.Berceni nr.12, sector 4, Bucuresti - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, persoanele legala imputernicite de ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR.STAVROPOLEOS NR.3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL DE BOLI CRONICE SF.LUCA
Adresa postala:  SOS.BERCENI NR.12, SECTOR 4, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  041915, Romania, Tel. 0213343010, Fax:  0213343014
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2011 13:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer