Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN


Anunt de participare numarul 57261/01.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL ORASENESC BALS
Adresa postala: STR.NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, Localitatea: Bals, Cod postal: 235100, Romania, Punct(e) de contact: JENI IORDACHE, Tel.0249450867, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0249450867
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: BALS, STR. NICOLAE BALCESCU NR. 115, JUDETUL OLT, COD POSTAL 235100
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA DE MEDICAMENTE.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24400000-8 - Medicamente (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CANT.PROD.CE URMEAZA A FI ACHIZ.ESTE SPECIF.IN CAIETUL DE SARCINI.
Valoarea estimata fara TVA: intre 292, 541 si 383, 394RON
II.2.2) Optiuni
Da
-POSIB.DE PREL.A CONTR.CONF.LEGII COND.DE EXISTENTA RESURSELOR.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE1 % - 3.833, 94 LEISI GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI CASJ
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
OFERTANTII AU DREPTUL DE A SE ASOCIA IN VEDEREA DEPUNERII UNEI OFERTE COMUNE.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;
-DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART.181 DIN OUG 34/2006,
-CERTIFICATE CONST.PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR EXIGIBILE DE PLTA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT, INCLUSIV CELE LOCALE PRECUM SI CONTRIBUTIILE PENTRU ASIGURARILE DE STAT, SOMAJ SI ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE;
-CERTIFICAT DE INREGISTRARE FISCALA;
-CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE ORC;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-FISA DE INFORMATII GENERALE;
-BILANT CONTABIL LA 31.12.2007 VIZAT DE ORGANELE DE RESORT;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA A PRODUSULUI;
-AVIZ DE FUNCTIONARE EMIS DE ms;
-AUTORIZATIE DIN PARTEA PRODUCATORULUI;
DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA;
FISA DE INFORMATII PRIVIND EXPERIENTA SIMILARA;
DECLARATIA PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
991/27.06.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: IN NUMERAR LA CASIERIA UNITATI.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.08.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.08.2008 10:00
Locul: SPITALUL ORASENESC BALS
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
LA DESCHIDEREA OFERTELOR VOR PUTEA FI PREZENTI REPREZENTANTII AUTORIZATI AI OFERTANTILOR CARE DORESC SA PARTICIPE SI CARE VOR PREZENTA IMPUTERNICIRE IN ACEST SENS.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. NICOLAE TITULESCU NR. 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 20188, Romania, Tel.0251418568
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR BUCURESTI
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATIA SE DEPUNE IN CEL MULT 5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR, DE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE PE CARE ACESTA IL CONSIDERA NELEGAL.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL ORASENESC BALS - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. NCIOAE BALCESCU NR. 115, Localitatea: BALS, Cod postal: 235100, Romania, Tel.0249451651, Fax: 0249450158
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.07.2008 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer