Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract furnizare piese auto- anuleaza anuntul de participare numarul 34225 din 27.09.2007


Anunt de participare numarul 34265/28.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI
Adresa postala: BD. GHENCEA NR.43A SECTOR 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061701, Romania, Punct(e) de contact: MIHAITA PETRE, Tel.0214106979, In atentia: PETRE MIHAITA, Email: [email protected], Fax: 0214106979
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract furnizare piese auto- anuleaza anuntul de participare numarul 34225 din 27.09.2007
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01357 Bucuresti, Bd. Ghencea nr 43 A, sect 6
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizorul va livra diverse sortimente de piese auto conform specificatiilor din anexa la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 326, 133RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 20.11.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in suma de 7866 lei pt toate produsele saugarantie pentru fiecare produs ofertat conform anexei la caietului de sarciniGarantie de buna executie 5% din val. contr.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din bugetul de stat, iar plata se face cu ordin de plata in baza facturii si a procesului-verbal de receptie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Autoritatea contractanta solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/20062.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34 / 20063.Declaratie privind Informatiile Generale4.Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial4.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala sau mai mare decat 1306461 lei daca sunt ofertate toate reperele sau pentru fiecare reper in parte conform anexei la caietul de sarcini
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autorizare pentru livrarea pieselor de schimb emisa de catre producatorul autovehiculului sau de catre un reprezentant legalo lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.10.2007 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 10 RON
Conditii si modalitate de plata: depunere numerar la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2007 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2007 11:30
Locul: U.M. 01357 Bd. Ghencea nr. 43 A, sect 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite sa participe la deschiderea ofertelor sunt cele imputernicite prin documente legale emise de societatile ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.004 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 004 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Sos. Oltenitei nr. 107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.004 021 3323564, Fax: 004 021 3321240
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al U.M. 01357
Adresa postala: Bd. Ghencea nr. 43 A, sect 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061701, Romania, Tel.021/4106979, Fax: 021/4103642
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.09.2007 10:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer