Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare "Polihidroxiclorura de aluminiu(policlorura de aluminiu)"


Anunt de participare (utilitati) numarul 46416/14.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: ION LUCA, Tel.0242/312705, 0242/313765, 0242/313531, In atentia: Director executiv-ec. Luca Ion-Compartiment achizitii publice, Email: [email protected], Fax: 0242/311923, 0242/313531, Adresa internet (URL): www.ecoaqua.ro, Adresa profilului cumparatorului: -
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract furnizare "Polihidroxiclorura de aluminiu(policlorura de aluminiu)"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala Calarasi-Uzina de apa(priza de apa -Chiciu);
Sucursala Oltenita -Uzina de apa-str. Soseaua Portului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie coagulant-polihidroxiclorura de aluminiu(policlorura de aluminiu)-SR EN 883:2005-pentru tratarea apei necesara consumului uman , din localitatile Calarasi si Oltenita , din judetul Calarasi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24132123-6 - Policlorura de aluminiu (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
320 tone
Valoarea estimata fara TVA: intre 320, 000 si 360, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare la procedura de achizitie publica :5000 RON. Garantia de buna executie 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii .Plata se face prin OP, in termen de 30 zile de la data emiterii facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
conf. art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea , conf. art. 180, 181din OUG 34/2006-Formulare 12A, 12B, 12C;
Certificate de inregistrare si constatator , emise de Oficiul Registrului Comertului;
Certificate constatatoare de plata a impozitelor si taxelor la Bugetul consolidat al statului si cele locale , emise de Directia de Finante si Primarii;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2007, vizat si inregistrat de organele competente ;
Informatii generale-Formular B 2;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse , in ultimii 3ani -Formular 12 D;
Declaratie privind laboratoarele , dotarile specifice , utilizate in controlul tehnic de calitate al produsului;
Declaratie privind dotarile specifice , atestate de ISCIR, pentru imbuteliere ;
Autorizare pentru livrare produs;
Aviz sanitar pentru producere sau comercializare .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
2
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.04.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Se va achita in numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2008 11:00
Locul: S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi, str.Progresul , bl. BBB, etaj 3-compartiment achizitii publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195181
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi-Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Progresul , bl. BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel.0242/312705, 0242/313765, 0242/313531, Email: [email protected], Fax: 0242/311923, 0242/313531, Adresa internet (URL): www.ecoaqua.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2008 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer