Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT FURNIZARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT E-SANATATE


Anunt de participare numarul 144768/09.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALULMUNICIPAL SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN' RADAUTI
Adresa postala: RADAUTI, CALEA BUCOVINEINR.34A, Localitatea: Radauti, Cod postal: 725400, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0230564071, In atentia: GAFITESCU PETRU, Email: [email protected], Fax: +40 0230562636, Adresa internet (URL): www.spitalul-radauti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT FURNIZARE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT E-SANATATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Municipal ?Sf. Doctori Cosma si Damian? Radauti - Str. Calea Bucovinei, Nr. 34 A, Loc. Radauti, Jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie furnizare si prestare servicii in vederea implementarii unui Sistem Informatic Medical Integrat, inclusiv servicii de intalare, montare si punere in functiune, servicii de arhivare electronica
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72500000-0 - Servicii informatice (Rev.2)
30233000-1-Dispozitive de stocare si citire (Rev.2)
32400000-7-Retele (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
48900000-7-Diverse pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Echipamente: Rack echipamente cu accesorii ? 1;Server portal ? 1;Server baza de date -1;Server aplicatie specifica ? 2;Echipamente stocare tip storage ? 1;Echipament stocare tip unitate de banda -1;Sursa neintreruptibila -1;Switch -1;Tableta PC ? 33;Statie de lucru -25;Monitor TFT 17?? -25;Laptop -5;Imprimanta laser retea -8;Multifunctionala -4;Imprimanta laser color retea -4. Aplicatie specifica managementului pacientului simanagementului activitati desfasurate in spital(portal, fisa electronica a pacientului, modul raportarea catre institutiile abilitate, modul interoperabilitate)-1; Servicii analiza pentru aplictia specifica managementului pacientului simanagementului activitati desfasurate in spital -1; Servicii de dezvoltare pentru aplictia specifica managementului pacientului simanagementului activitati desfasurate in spital-1; Servicii de implementare pentru aplictia specifica managementului pacientului simanagementului activitati desfasurate in spital-1; Servicii de testare pentru aplictia specifica managementului pacientului simanagementului activitati desfasurate in spital-1; Licente sistem de operare pentruserver aplicatie specifica-2; Licenta baza de date-1; Certificat digital pentru crearea de semnatura electronica si protejarea informatiilor-40; Patch Panel FTP Cat.6 ecranat, 24 porturi modulare, complet echipat-6; Rama Patch Panel 24 porturi modulare, neechipate-6; Module Jack Cat.6 S, ecranat-61; Patch Panel Fibra Optica MM 18 conectori complet echipat (18 pigtail, tavita protectie suduri, organizator rezerva fibra)-6; Priza simpla date/voce montaj aplicat, neechipata-35; Switch distributie principala, 24 x 1000BaseT L2, Wireless PoE, management pentru maxim 24 AP, 4 Combo 1000BaseT/SFP-2; Punct de acces wireless de interior, 802.11a/b/g/n, PoE-15; Modul GBIC SFP-6; Cablu FTP cat.6 ecranat-1900; Tub izolant de protectie, etans ipe-pvc montat ingropat cu d=20mm, elemente de fixare si imbinare incluse-1400; Cablu MYYM 3x1, 5-300; Element marunt, de prindere, fixare si sustinere-500; Patch cord cat 6 ecranat , 2m-18; Patch cord FO SC/SC duplex, 2m-6. Training utilizatori interni, Training administrator sistem integrat, Training administratori infrastructura
Valoarea estimata fara TVA: 1, 482, 200RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: cuantum de 2% din valoarea estimata fara TVA , respectiv 29.644 leiPentru calculul echivalentei garantiei de participare in alta moneda/valuta decat Lei (RON) se va avea in vedere cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil pentru data publicarii anuntului de participare.b) In cazul respingerii unei contestatii, cuantumul ce se va retine din garantia de participare va fi stabilit in conditiile art. 278A1 din O.U.G. nr. 34/2006c) Perioada de valabilitate a garantiei: 120 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.d) Forma de constituire a garantiei de participare: 1. instrument de garantare irevocabil emis, Tn conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari; sau2. ordin de plata in contul Autoritatii Contractante ??????????????????..cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor.Nota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va depune in original (la adresa mentionata la punctul I.1). Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA.Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie este irevocabila si neconditionata si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale pe baza de situatii de ucrari acceptate la plata cu respectarea HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie nu se va confunda cu garantia tehnica acordata echipamentelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europenededezvoltare regionala +Bugetul de stat.Detalii in documetatia atasata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic (lider, asociat), se va atasa o imputernicire valabil emisa in forma autentica, pentru acesta in acest sens (Formular nr. A1).
In cazul operatorilor economici (lider, asociat) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.- Formularul A2- Declaratiei privind eligibilitatea;
- Formularul A3 - Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a Tndeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a Tndeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele(cu respectarea indicatiilor din nota de mai jos);
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente pentru demonstrarea situatiei personale sau acestea nu vizeaza toate situatiile identificate prin aceasta fisa de date a achizitiei, ofertantul va prezenta o declaratie pe proprie raspundere autentificata data in fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale competente, in legatura cu toate aspectele care nu au putut fi acoperite de documentele eliberate pentru respectivul operator economic. In cazul incertitudinii referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatea competenta. Totodata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice dovezi suplimentare pentru a verifica cele de mai sus.
- Formularul A4- Completarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, si aceasta terta persoana va prezenta Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006;
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante (lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante conform art. 69^1 din OUG 34/2006):
--Manager: ing. Dorin Tibeica-Director medical Dr. Radu Cezar
-Director finaciar contabil: Ec. Gafitescu Rodica Lacrimioara.-Sef comp. achizitii: ing.Gafitescu Petru-Sef comp informatica si statistica Ing. Moloci Mirela.-Sef comp. aprovEc. Popa Gheorghe- Formularul A5.- Certificat de participare cu oferta independenta conform 0rdinului presedintelul ANRMAP nr. 314/2010;
Nota:
a. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor degenul esalonarilor sau compensarilor conf. Art. 9 (1) din 0rdinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse. Se vor prezenta:
Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte, printre altele, forma de inregistrare a ofertantului, obiectul de activitate si activitatile autorizate de acesta, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; mentionam ca ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/ reale la da limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta certificate constatatoare sau alte documente similare din care sa rezulte, printre altele, forma de inregistrare a ofertantului, obiectul de activitate si activitatile autorizate de acesta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care acestia sunt stabiliti. Aceste documente se vor prezenta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducere in limba romana. Traducerea va fi facuta de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) este de minim 2.000.000 lei, fara TVA pentru a demonstra capacitatea financiara de sustinere a contractului de furnizare. Valorile vor fi exprimate in lei si euro la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv: 2010:1 euro = 4, 2099 lei; 2011:1 euro = 4, 2379 lei; 2012:1 euro=4, 4593 lei.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Declaratiei privind cifra de afaceri completata in conformitate cu Formularul A6 din sectiunea Formulare.Prezentarea informatiilor generale despre ofertant conform Formularul A7.Prezentarea bilanturilor contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012 vizate si inregistrate de organele competente sau documente financiar-contabile echivalente care sa ateste cifra de afaceri anuala.In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/ consortiului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, aceasta va prezenta toate documentele necesare in conformitate cu art. 186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica in original completat conform Formularului A8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2 Declaratie privindlista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani
- Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) a efectuat in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) maxim 3 contracte similare, a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.000.000 LEI (exclusiv TVA) si care sa corespunda din punct de vedere al naturii si complexitatii prezentului contract, mai exact sa fi inclusin obiectulcontractului urmatoarele activitati:
- 1. Livrare echipamente hardware si licente software
- 2. Livrare sistem informatic de gestiune a pacentului, gestiune documente si fluxuri de lucru, portal, prestare servicii de arhivare electronica a documentelor.
Se vor prezenta referinte pentru fiecare activitate in parte. In cazul unei asocieri, referintele se cumuleaza.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani anterioara datei de depunere a ofertei, autoritatea contractanta va lua in considerare doar serviciile prestate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata.
Operatorii trebuie sa prezinte minim un contract care sa includa in obiectul sau activitatile mentionate mai sus sau prin prezentarea a maxim 3 contracte care in mod cumulate au avut ca obiect activitatile mai sus mentionate.
Valorile vor fi exprimate in LEI, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul finalizarii contractului/contractelor similar/similare.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu).
In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi prezentate de fiecare operator economic membru al asocierii/ consortiului.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica/profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana aceasta va prezenta toate documentele necesare in conformitate cu art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Declaratie privind personalul de specialitateVor fi nominalizate persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului: -Manager de proiect-Arhitect sisteme informatice-Arhitect solutie-Expert baze de date-Expert coordonare testare - asigurarea calitatii-Expert analist -Expert consultanta in arhivare-Expert coordonare tehnica echipa procesare date-Expert tehnicSe vor prezenta CV-uri; certificari/certificate profesionale; diplome de absolvire; declaratie disponibilitate; alte documente relevante.CV-ul trebuie sa descrie detaliat proiectele in care a participat expertul si serviciile prestate de catre acesta, astfel incat sa se poata efectua o evaluare corespunzatoare a experientei. Ofertantul este pe deplin raspunzator in cazul in care experienta nu poate fi evaluata intrucat CV-ul nu este completat corespunzator, iar Comisia de evaluare nu este obligata sa solicite clarificari privind detalierea experientei.Nota: CV-urile altor experti decat cei cheie nu trebuie sa fie incluse in oferta. Lipsa nominalizarii expertului cheie va atrage descalificarea ofertantului.Trebuie nominalizate persoane diferite pentru fiecare pozitie solicitata.
1.Manager proiect Cerinte minime obligatorii pentru Managerul de proiect.?Diploma de absolvire studii superioare;?Detinerea de competente avansate in domeniul managementului de proiect (dovedite prin certificate cum ar fi Project Management Professional - PMP sau echivalent;?Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).? Minim 3 ani de experienta dovedita in calitate de Manager de proiect.
Arhitect sisteme informaticeCerinte minime obligatorii pentru Arhitect sisteme informatice.? Studii superioare finalizate in domeniul IT&C;?Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).?Experienta profesionala de minim 3 ani in proiectarea sistemelorinformatice
. Arhitect solutieCerinte minime obligatorii pentru Arhitect solutie?Studii superioare de finalizate in domeniul IT&C;?Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).?Experienta profesionala de minim 3 ani in proiectarea sistemelor informatice
. Expert baze de dateCerinte minime obligatorii pentru Expert baze de date.Diploma de absolvire studii superioare in domeniul IT&C;? Certificat la nivel profesional in domeniul administrarii bazelor de date, in tehnologia ofertata;? Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).? Experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul administrarii bazelor de date.
. Expert coordonare testare - asigurarea calitatiiCerinte minime obligatorii pentru Expert coordonare testare - asigurarea calitatii.Studii superioare finalizate in domeniul IT&C;Cursuri de instruire si certificare tehnica in domeniul testarii aplicatiilor softwarela nivel avansat (atat competente de executie, cat si de management al procesului de testare, cuprinzand: organizare, managementul configuratiei, estimare/monitorizare/control testare, managementul incidentelor, standarde de testare); Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca expertii inclusi in oferta detin competente necesare derularii si implementarii proiectului in conformitate cu standardele impuse de producatorpentru cel putin una din tehnologiile ofertate pentru sistemul informatic de arhivare electronica;Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).Experienta profesionala de minim 3 ani in testarea sistemelor informatice
Expert analist
Cerinte minime obligatorii pentru Expert analist.
Studii superioare finalizate in domeniul IT&C;
Certificare la nivel profesionalin domeniul analizei fluxurilor de lucru (culegerea si documentarea cerintelor pentru dezvoltarea si implementarea sistemelor informatice);Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca expertii inclusi in oferta detin competente necesare derularii si implementarii proiectului in conformitate cu standardele impuse de producator pentru cel putin una din tehnologiile ofertate pentru sistemul informatic de arhivare electronica;
Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
Experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul analizei cerintelor pentru dezvoltarea si implementarea sistemelor informatice si a documentarii acestora.
Expert coordonare tehnica echipa procesare date
Cerinte minime obligatorii pentru Expert coordonare tehnica echipa procesare date.
? Studii superioare finalizate in domeniul IT&C/tehnic;
?: Se vor prezenta documente din care sa rezulte ca expertii inclusi in oferta detin competente necesare derularii si implementarii proiectului in conformitate cu standardele impuse de producator pentru cel putin una din tehnologiile ofertate pentru sistemul informatic de arhivare electronica;
? Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
Experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul coordonarii tehnice echipe procesare date.
. Expert tehnic
Cerinte minime obligatorii pentru Expert tehnic.
? Studii superioare finalizate in domeniul IT&C/tehnic;
? Certificat recunoscut national/international in domeniile: Data Center Power, Data Center Cooling, Data Center Eficiencyemise de catre o institutie independenta recunoscuta la nivel national/international (ex. Cnet sau echivalent): atesta capacitatea de a proiecta, implementa si eficientiza functionarea solutie complete datacenter: infrastructura de comunicatii, sistem de electroalimentare, sistem HVAC (heating, ventilation, and air conditioning).
? Vorbitor de limba romana (nativ/cu studii doveditoare sau insotit de interpret specializat in domeniul IT).
Experienta profesionala de minim 3 ani in domeniul tehnic.
Informatii privind subcontractantii
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de servicii, ofertantul are dreptul de a subcontracta furnizarea echipamentelor si prestarea serviciilor in cadrul contractului respectiv.
Daca in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.In lista vor fi inclusi toti subcontractantii, cu specificarea pe categorii de lucrari si procentul din valoarea contractului contractat de fiecare subcontractant .
La incheierea contractului de achizitie publica prezent, autoritatea contractanta va solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati fara acceptul autoritatii contractante.
Informatii privind asocierea
Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a-si legaliza asocierea. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte candidaturi in mod individual sau in alta asociere, ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea imputernicirilor semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului. Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si, ca platile se vor derula prin conturile bancare ale liderului de asociere.
Acordul de asociere trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe durata a contractului de achizitie publica. Daca oferta depusa de asociere este declarata castigatoare, se va prezenta acordul de asociere legalizat la notariat inainte de incheierea contractului de servicii.
In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind Situatia personala a candidatului/ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie indeplinite prin cumul.
Standarde de asigurare a calitatii
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acest document.
Tertul sustinator nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.: Prezentarea unui angajament ferm incheiat in forma autentica in original completat conform Formularelor A9aPrezentarea declaratiei privind efectivul mediu de personal angajat si al cadrelor de conducere pentru anii 2010, 2011 si 2012, completata in conformitate cu Formularul A10 din sectiunea Formulare.Prezentarea Declaratiei privind personalul de specialitate completata in conformitate cu Formularul A11 din sectiunea Formulare
CV - urile expertilor propusi, completate folosind Formularul A12 din sectiunea Formulare.Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
-dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
-dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
-dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
-alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;
-Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormulareOfertantul va prezenta urmatoarele documente:
- dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;
Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormulareOfertantul va prezenta urmatoarele documente:
- dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;
Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea Formulare: Ofertantul va prezenta urmatoarele documente:
- dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;
Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormulareOfertantul va prezenta urmatoarele documente:
- dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;
Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormulareOfertantul va prezenta urmatoarele documente: - dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormulareOfertantul va prezenta urmatoarele documente: - dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea Formulare: Ofertantul va prezenta urmatoarele documente: - dovada experientei profesionale: CV-ul completat conform Formularului A12 din sectiunea Formulare, in original, semnat; si documente suport relevante pentru sustinerea CV-ului;
- dovada studiilor prin: Diplome de absolvire in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- dovada calificarilor prin: certificari/certificate profesionale in original/copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul, semnata si stampilata;
- alte documente relevante pentru prestarea serviciului in cauza;Declaratie de disponibilitate semnata in original completata conform Formularului A13 din sectiunea FormularePrezentarea declaratiei privind partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, in conformitate cu Formularul A14 din sectiunea Formulare, insotit de acordurile/ contractele de subcontractare (Formular. Nr. 2).Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile articolului 69^1 din OUG nr. 34/ 2006 pentru subcontractant in conformitate cu Formularul A4 din sectiunea Formulare.Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura in conformitate cu Formularul A15 din sectiunea Formulare.: Prezentarea Acordul de asociere in conformitate cu Formularul A16 din sectiunea Formulare.Prezentarea certificatul emis de organisme independente care sa ateste respectarea de catre ofertant a sistemului de management al calita?ii in conformitate cu SR EN ISO 9001sau echivalent in domeniul furnizarii de produse IT aflate in perioada de valabilitate la data limita de depune a ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat privind respectarea standardelor de asigurare a calitatii, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi (inclusiv dosarul de prezentare), in masura in care aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Element reofertare- pret; runde- 1; durata-1 zi lucratoare si va incepe la min.2 zile lucratoare de la transmiterea notificarii in acest sens.Ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. Se vor comunica informatii privind nr.participantilor si cea mai buna oferta
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3644
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 11:00
Locul: SPITALUL MUNICIPAL SFINTII DOCTORI COSMA SI DAMIAN' RADAUTI , CALEA BUCOVINEI 34A, ROMANIA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia deevaluaresireprezentanti autorizatiaiofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE, Axa Prioritara III "Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public", Domeniul Major de Interventie 2 ?Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice?, Operatiunea 4 ?Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar? ? proiecte la nivel local
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Dupa incheierea rundei de reofertare, ofertantul declarat castigator are obligatia sa transmita autoritatii contractante in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, formularul de ofertasi centralizatorul de preturi , completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica. Daca doua sau mai multe oferte au acelasi pret fiind clasate pe primul loc si preturile ofertelor sunt egale, pentru departajare se va solicita depunerea unei noi oferte in plic inchis la o data ce va fi anuntata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art256 indice 2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentuljuridic al Spitalul Municipal ?Sf. Doctori Cosma si Damian ? Radauti
Adresa postala: Str. Calea Bucovinei, Nr. 34 A, Localitatea: RADAUTI, Cod postal: 724500, Romania, Tel. +40 230564067, Email: [email protected], Fax: +40 230562636, Adresa internet (URL): www.spitalul-radauti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.07.2013 21:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer