Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare tehnica de calcul contracte cercetare ETH


Anunt de participare numarul 20595/26.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI
Adresa postala: B-DUL DIMITRIE MANGERON NR.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Punct(e) de contact: Ing. Camelia Nistor, Tel.0232/278680, 278683 int1121, Email: [email protected], Fax: 0232/237627, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro, www. ee.tuiasi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior de stat
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare tehnica de calcul contracte cercetare ETH
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"Iasi, Facultatea de Electrotehnica, Bd.D.Mangeron nr. 53, imobil ETH
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot1, ..., 49.Contractul contine achizitie de calaculatoare, imprimante, memorii, camere foto, surse, placi de baza, soft, laptopuri, scannere, monitoare, videoproiectoare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32333200-8 - Camere video (Rev.1)
30213200-7-Computere personale de tip laptop (Rev.1)
30232500-9-Echipament de procesare a datelor (Rev.1)
30249100-7-Software de proiectare asistata de calculator (Rev.1)
32322000-6-Echipament multimedia (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniu: Tehnica de calcul si componente de calculator, aparatura pentru videoconferinte
Valoarea estimata fara TVA: intre 400, 000 si 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.09.2007 pana la 20.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
G.P. minima/lot este de 1 leu, garantia maxima/lot este de 209, 12 lei, G.P. pe loturi sunt trecute in Anexa B, inf. suplim.; GBE: 10% din valoarea fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare si plata: contracte cercetare si programe europene
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere cu lider de asociatie desemnat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-declaratie de eligibilitate-Formular 4, sectiune IV;2-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din ordonanta de urgenta 34/2006;3-certificat de atestare fiscala;4-certificat fiscal privind impozitele si taxele locale;5-certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului sau alte documente echivalente celor mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1-Fisa de informatii generale-Formular 7-sect.IV
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima de calificare consta doar in prezentarea documentelor mentionate in documentatia de atribuire sau alte documente echivalente celor mentionate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita doar informatii privind subcontractantii. Daca este cazul se va prezenta: 1-Lista privind subcontractantii formularul 11 sect.IV insotita de declaratie scrisa- formularul 12 sect.IV; Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani formularul 8 sect.IV
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta minima consta doar in prezentarea documentelor solicitate in documentatia de atribuire sau alte documente echivalente celor mentionate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13598/20.06.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.08.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: Pe baza de chitanta, de la sediul fac.(p.c.-Camelia Nistor)daca se solicita doc.listata, sau de pe www.ee.tuiasi.ro, fara plata.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 28.09.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.08.2007 08:00
Locul: Universitatea Tehnica"Gheorghe Asachi"Iasi, Fac. Electrotehnica, Imobil ETH, sala consiliu etaj 2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Salariati ai universitatii si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Chismacomb
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleus nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.012/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Iasi, Sectia "Contencios administrativ"
Adresa postala: Str. Anastasie Panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Fax: 0232/260411
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"Iasi, oficiul juridic, persoana de contact jr.Mirela Troia
Adresa postala: Bd. D. Mangeron nr.67, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700050, Romania, Tel.0232/278683, Fax: 0232/216853, Adresa internet (URL): www.tuiasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.06.2007 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer