Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract furnizare trese, camasi, sepci, palarii si ecusoane


Anunt de participare numarul 20833/26.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0149F
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TUDOR, Tel.0214081046, In atentia: ANTONACHE MARIAN, Email: [email protected], Fax: 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract furnizare trese, camasi, sepci, palarii si ecusoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La adresa autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de sepci si palarii pentru cadre militare, insemne grad umar, trese pentru maneca, camasi bluza cu maneca lunga si scurta, ecusoane brodate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
17261141-9 - Trese (Rev.1)
17261132-3-Ecusoane textile (Rev.1)
18321000-5-Camasi (Rev.1)
18441000-2-Palarii (Rev.1)
18443300-9-Articole din textile pentru acoperit capul (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sapca=820;Palarii=50;Trese maneca=700;Insemne grad=1600; Camasi bluza =2000; Ecusoane=5735
Valoarea estimata fara TVA: intre 333, 104 si 370, 115RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.08.2007 pana la 01.11.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 1% prin scrisoare de garantie bancara sau in numerar, pe loturi cf. detaliilor din loturi si doc de atribuire;Garantia de buna executie=5% din val.contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Credite bugetare alocate pe anul 2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conditiile legii
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in art.181;certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile; certificat constatator emis de registrul comertului; declaratie privind calitatea de participant la procedura
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind principalele livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N 3261 din 22 iunie 2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2007 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 26.09.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.07.2007 12:30
Locul: La adresa autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegatii impuerniciti pe baza de act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Garantii participare PE LOTURI in LEI RON: L1=120; L2=186; L3=420; L4=34; L5=122; L6=194; L7=276; L8=93; L9=72; L10=55; L11=66; L12=47; L13=30; L14=58; L16=128; L16=150; L17=72; L18=30; L19=430; L20=420; L21=286; L22=130; L23=139; L24=144; SAU CUMULAT pentru toate loturile.Detalii si in anexa B.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Slaiul Independentei, nr.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 319.16.74, Email: [email protected], Fax: 021 319.51.76, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termenele prevazute de art.272 si art. 280 alin (5) din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Serviciului de Protectie si Paza
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050711, Romania, Tel.021 408.10.18, Email: [email protected], Fax: 021 408.11.05, Adresa internet (URL): www.spp.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2007 19:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer