Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract lucrari constructii


Anunt de participare numarul 54982/07.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M. 02031 Bucuresti
Adresa postala: Sos. Alexandriei nr. 158, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE Lt.col. ADAM, Tel.021/420.02.88, Email: [email protected], Fax: 021/420.02.88
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract lucrari constructii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare: Breaza, Pitesti, Sibiu, Murfatlar (Basarabi-Constanta)
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Atribuirea a 5 loturi de lucrari constand in: inlocuire sau reparare tamplarie interioara;tencuieli si zugraveli; reparatii sarpante; reparatii retele alimentare apa, caldura, canalizare; placari ceramice; reparatie instalatii electrice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.1)
45331100-7-Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.1)
45421120-1-Instalare de tocuri de usi si de rame de ferestre din plastic (Rev.1)
45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
atribuirea a 5 loturi de lucrari
Valoarea estimata fara TVA: 1, 695, 600.84RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
120 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
lot 1 = 7800lei; lot 2 = 5500lei; lot 3 = 6300lei; lot 4 = 6600lei; lot 5 = 7300lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat pe anul 2008
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea; declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; certificate constatatoare emise de organisme in drept din care sa rezulte plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale; bilantul contabil la 31.12.2007.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie egala cu valoarea lotului licitat multiplicata cu 3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; standarde de asigurare a calitatii; lista cu personalul autorizat responsabil tehnic, control de calitate, personal calificat; lista cu utilajele si echipamentele tehnologice de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
incheierea in ultimii 5 ani a cel putin 3 contracte de lucrari a caror valoare individuala sa reprezinte cel putin 50% din valoarea lotului licitat; certificarea aplicarii sistemului calitatii pe baza standardelor SR EN ISO seria 9001 sau echivalent de catre un organism acreditat in acest sens, informatii referitoare la personalul / organismul tehnic responsabil cu asigurarea controlului tehnic si a utilajelor necesare executarii lucrarii (proprii sau inchiriate)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2008 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 1 RON
Conditii si modalitate de plata: prin accesarea fisierului din SEAP din sectiunea "GENERAL"
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.07.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 20.11.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.07.2008 11:00
Locul: Sediul unitatii militare 02031 Bucuresti, sos Alexandriei, nr158, sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
delegatii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Adrese de internet de unde se pot obtine informatii privind: legislatia fiscala - www.mfinante.ro; legislatia in domeniul protectiei mediului - www.mmediu.ro; protectia muncii si conditii de munca - www.protectiamuncii.ro/www.mmssf.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consilierul juridic al UM 02031
Adresa postala: soseaua Alexanriei nr. 182, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051527, Romania, Tel.021/7762475, Fax: 021/4200288
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2008 16:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer