Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract pentru atribuire servicii de tiparire si livrare buletine de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008


Anunt de participare numarul 64646/23.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutia Prefectului judetul Ialomita
Adresa postala: B-dul. Chimiei, nr.21, Corp A, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920063, Romania, Punct(e) de contact: 0243234115 ; [email protected], Tel.0243/211012, In atentia: Neacsu Marinela, Email: [email protected], Fax: 0243/234115, Adresa internet (URL): http: //prefecturaialomita.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract pentru atribuire servicii de tiparire si livrare buletine de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Serviciile de tiparire se efectueaza la prestator, iar livrarea se face la locul indicat de achizitor.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca obiect tiparirea buletinelor de vot utilizate la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2008, precum si toate celelalte servicii conexe (transportul la achizitor, coletat, capsare, ambalare, etc.)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79823000-9 - Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Maxim 540.000 buletine de vot
Valoarea estimata fara TVA: 170, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 24.10.2008 pana la 23.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului, fara TVA, si se constituie prin scrisoare de garantie bancara.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare : Bugetul repartizat Institutiei Prefectului - judetul Ialomita din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative potrivit prevederilor H.G. nr. 984/2008.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata, daca este cazul
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Serviciile se vor executa in conditii de maxima siguranta.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (Formular A);
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006 (Formular B);
- Certificat de inmatriculare/inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului, in fotocopie;
- Certificat constatator privind activitatea ofertantului ;
- Certificat constatator din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul general consolidat (in original sau copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei);
- Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetele locale (in original sau copie legalizata in termen de valabilitate la data deschiderii ofertei);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilant contabil la data de 30.06.2008, in fotocopie;
-Informatii generale si cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (Formular C);
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe propria raspundere privind existenta utilajelor si echipamentelor tehnice de tiparire (Formular E);
-Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular F);
-Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma prestarea serviciilor in termenul solicitat de achizitor;
-Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat (Formular D).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Capacitate depozitare si manipulare bobine hartie tip offset cu greutate de 450-550 kg;
- Transportul buletinelor va fi asigurat de prestator fara costuri suplimentare (franco beneficiar);
- Prezentarea unei experiente similare prin prestarea a cel putin unui contract de complexitate similare ;
- Ofertantul sa aiba capacitatea de a presta serviciile in termen de cel mult 10 zile de la primirea comenzii in acest sens.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2008 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2008 12:00
Locul: Sediul Institutiei Prefectului - judetul Ialomita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii lagali sau imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestatar despre existenta unui act al autoritatii contractante pe care il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2008 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer