Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CANTINA SI CATERING


Anunt de participare numarul 4603/08.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 01912 FETESTI
Adresa postala: Str.Calarasi Nr.1, Loc.FETESTI, Jud.IALOMITA, Localitatea: Fetesti, Cod postal: 925150, Romania, Punct(e) de contact: DUMITRU STOICA, Tel.0243362580, Email: [email protected], Fax: 0243361012
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CANTINA SI CATERING
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si restaurante
Locul principal de prestare: UNITATEA MILITARA 01912 FETESTI
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 8, 364, 673RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: CONTRACTE ANUALE. VALARE ESTIMATIVA 145673
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE CANTINA SI CATERING
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
55500000-5 - Servicii de cantina si servicii de catering (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
UN SERVICIU DE HRANIRE IN SISTEM DE CANTINA SI CATERING
Valoarea estimata fara TVA: 1, 456, 743RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.05.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN VALOARE DE 15000 RON. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE IN VALOARE DE 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CONTRACT FINANTAT DE LA BUGETUL DE STAT.PLATA SERVICIILOR SE EFECTUEAZA PRIN VIRAMENT INTR-UN CONT AL OPERATORULUI DESCHIS LA TREZORERIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA OPERATORILOR ECONOMICI VA FI LEGALIZATA PRIN NOTARIAT
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cazierul fiscal al operatorului economic Cazierul judiciar al administratorului societatii. Declaratie privind eligibilitatea, conform formularului nr.12A, din M.Of.894bis/2006. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181, din O.U.G.34/2006, conform formularului nr.12B din M.Of.894bis/2006, certificata de Administratia Finantelor Publice
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de garantie bancara pentru participare la procedura de atribuire conform formularului nr.11, din M.Of.894bis/2006. Bilantul contabil al societatii pe ultimii 3 ani. Declaratie referitoare la cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani, in domeniul serviciului de cantina si catering.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea medie a cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie in valoare de minim 1600000
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, conform formularului nr.12E, din M.Of.894bis/2006. Declaratie privind echipamentele tehnice, de care dispune, conform formularului nr.12H, din M.Of.894bis/2006. Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului, conform formularului nr.12I, din M.Of.894bis/2006. Certificat constatator emis de Oficiul Comertului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.04.2007 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.04.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2007 12:00
Locul: LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
HIRGAU AUREL
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU Nr.38, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3118090
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL
Adresa postala: SOSEAUA OLTENITEI Nr70-111, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 7000, Romania, Tel.0213323377
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL UNITATII MILITARE 01912
Adresa postala: Str. CALARASI Nr.1, Localitatea: FETESTI, Cod postal: 925150, Romania, Tel.0243/362580
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.03.2007 10:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer