Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical -gupa A


Anunt de participare numarul 137321/10.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR, Tel. +40 265230000, Email: [email protected], Fax: +40 265230001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical -gupa A
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sectiile Spitalului Clinic Judetean Mures - conform locului de prestari servicii indicat in formularul de comanda(mentionate si in Caietul de sarcini)
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical- 124 loturi- Val.estimata a contr. pana la 31.12.2012 este de: 181530lei fara TVA iar val. totala ce include posibilitatea suplimentarii este de 302550 lei fara TVA. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimate a prezentei proceduri, in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea suplimentarilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50421000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical- 124 loturi- nr.bucati aparate se regasesc in sectiunea LOTURI si in sectiunea CAIET DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: intre 181, 530 si 302, 550RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cantit pot fi suplim in functie de necesit a.c. Se vor aplica prev art.6 al 3 din HG 925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei: 2723lei - valori detaliate in sectiunea LOTURI. Perioada de valabilit :90 de zile calendaristice de la termenul limita de primire a ofertelor ?Garantia de particip se poate constitui prin : ?instrum de garantare emis in cond. legii de o societ bancara sau de o societ de asig care se prezinta in orig, in cuantumul si pentru per prevaz ? -virament bancar (OP, vizat de banca) in contul RO27TREZ4765006XXX011770 ?Cod Fiscal 24014380 ?Dovada garantiei de particip se introduce in plic separat, marcat corespunzator, prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. ?In cazul in care Garantia de particip se constituie prin scrisoare de garantie bancara, se va folosi modelul atasat in sect formulare ? ANEXA 8
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Completarea formularului anexat . ANEXA 1;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare-Completarea formularului anexat . ANEXA 2(Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.181 lit. a), c1) si d) din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/ 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea formularului anexat ANEXA 3;4.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - ANEXA 3 A-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69indice1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.Conducerea Spitalului: MANAGER: Dr. Konrad JudithDIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL: Ec. Domokos AttilaDIRECTOR MEDICAL: Dr. Schwartz LadislauDIRECTOR DE INGRIJIRI: As. Gafita LatesConsiliul de administratie: Presedinte: Dr. Vass leventeMembrii: Dr. Muresan AdrianConj.jur. Nemes GenicaEc. Bartha IosifProf.Dr. Nagy Ors);Conf. Ordin 170/2012:
PRESEDINTE Consiliul Judetean Mures: LOKODI EDITA EMOKE
DIRECTOR ECONOMIC Consiliul Judetean Mures: BARTHA JOZSEF
Compartiment Juridic: Dobru Gabriela;Olar Lucia
Serviciul achizitii publice ? contractare: Kovacs Angela, Sandor Nicoleta, Mirestean Niculina
ing. Harsan Florin; referent Siklodi Lorand
5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.6. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL ? eliberat de PRIMARIE care sa stipulezeca Ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.NOTA: documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul ?. 1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Acest document poate fi prezentat in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie ? conform cu originalul ? semnata si stampilata de reprezentantul legal. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte certificatul constatator in original sau in copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.2. Dovada avizarii functionarii unitatii pentru activitati de import, comercializare si depozitare dispozitive medicale prin prezentarea Avizului de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii ? copie. Actul normativ care impune obligativitatea acestei avizari: H.G. 1718/2008 privind organiz. si funct. M.S., cu modif. si compl. Ult, ale Legii 176/2000 privind dispozitive medicale republicata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2011 vizat de organele de resort pentru operatorii economici care si-au inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, sau bilantul contabil la 31.12.2010(vizat de organele de resort) - se va preyenta copie duupa Bilantul contabil.
Fisa de informatii generale - date de identificare ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii -Documente doveditoare privind competenta ? diplome de absolvire a unor cursuri
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de prestari servicii - se va completa ANEXA 6.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4369/18.05.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.07.2012 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2012 10:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean Mures, str. Bernady Gyorgynr. 6, loc. Tg. Ms, Jud. Ms - Biroul Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile ( preturi egale ) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare. Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( si comunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila.NOTA: pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fiselor semnate electronic ( acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica ).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art. 256?2 din O.U.G. 34/2006. - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgy nr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540061, Romania, Tel. +40 365882576, Email: [email protected], Fax: +40 265230003
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.07.2012 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer