Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract privind plata indemnizatiei de somaj prin carduri din bugetul asigurarilor pentru somaj


Anunt de participare numarul 25674/27.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Adresa postala: Strada Sf. Dumitru nr 3, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Vilag, Tel.3039843, Email: [email protected], Fax: 3039843
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract privind plata indemnizatiei de somaj prin carduridin bugetul asigurarilor pentru somaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurari (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: Toate judetele tarii si Municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Eliberarea si administrarea cardurilor prin care se face plata indemnizatiei de somaj, din bugetul asigurarilor pentru somaj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
67260000-7 - Alte servicii conexe asigurarilor si fondurilor de pensii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii financiare conform documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 658.6RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de buna excutie in cuantum de 35.125 lei, garantia pentru participare in cuantumul de 13.170 lei si pentru o perioada de valabilitate de 48 zile de la deschiderea ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetuluiasigurarilor pentrusomaj2007
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Cadrul juridic pentru incheierea contractului conform documentatiei de atribuire
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Persoanele participante la licitatie vor prezenta imputernicire scrisadin partea conducerii institutiei pe care o reprezinta.
Persoanele juridice romane si straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare din punct de vedere profesional.
Vor fi exclusi ofertantii care nu pot dovedi prin documentele precizate in documentatia de atribuire, ca nu se incadreaza in situatiile prezentate la art.180 si 181 din OUG nr. 34/2006.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-sa nu seafle in situatie de faliment, incetare de plati, reorganizare siadministrare speciala-sa se incadrareze, in limitele prevazute de Normele BNR privind limitarea riscului de credit al bancilor si solvabilitate -sa se incadreze inlimitele prevazute de Normele BNR privind lichiditatea bancilor-declaratie privind nivelul profitului-declaratie privind fondurile proprii ;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-prezentare generala;
-experienta de 3 aniin carduri si sa nu fi facut obiectul unor sanctiuni in ultimele 6 luni-retea teritoriala de bancomate care sa acopere in totalitate judetele tarii, precum si cel putin un bancomat in fiecare localitate urbana
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2007 18:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: Cash la casieria ANOFM
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2007 18:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
48zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2007 10:00
Locul: Ofertele se deschid la sediul ANOFM
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertele se deschid de catre comisia de evaluare in prezenta tuturor participantilor.Vor fi respinse ofertele intarziate si cele care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se gaseste pe adresa internet www.anofm.ro, la sediulANOFM sau prin posta, in copie xerox, contra cost (15 lei/buc).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, Cod postal: 010873, Telefon: (+4)021 310 46 41, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.(+4)021 310 46 41, Fax: 021-3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Operatorii economici pot face contestatie in conditiile OUG nr.34/2006, sau in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data constatarii.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Directia Juridica
Adresa postala: Strada Lipscani 19, sect. 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021-3139097, Fax: 021-3139097
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.07.2007 16:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer